Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.