Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Úvodná správa o sektore elektrotechnika

Sektor pozostáva z dvoch divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2, a to: 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov, 27 Výroba elektrických zariadení. V rámci sektora malo v roku 2018 pracovné uplatnenie približne 59 tisíc zamestnancov, čo bolo približne 3,0 % z celkového počtu zamestnancov v hospodárstve SR. Podiel mužov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora bol približne 52 %, zastúpenie žien dosiahlo 48 %. Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 1 164 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 965 EUR.

Porovnanie podielu vekovej štruktúry zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora elektrotechnika v jednotlivých rokoch 2009 a 2018 (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor elektrotechnika je z hľadiska demografickej štruktúry charakteristický postupným zvyšovaním priemerného veku zamestnancov, pričom starnutie ľudských zdrojov sa medzi rokmi 2009 až 2018 najvýraznejšie prejavilo vo výraznom zvýšení podielu zamestnancov vo vekovej kategórii 60 a viac rokov, ako aj v kategórii 55 až 59 rokov. Sektor elektrotechnika možno označiť ako výrazne starnúci, a to z dôvodu, že najvýraznejšie úbytky podielu zamestnancov boli práve v mladších vekových kategóriách. Veľmi výrazne poklesol podiel zamestnancov vo vekových kategóriách 20 až 24 rokov a 25 až 29 rokov. Prudký pokles nastal aj u zamestnancov vo vekovej kategórii 30 až 34 rokov a mierne poklesol aj podiel zamestnancov mladších ako 20 rokov.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora elektrotechnika za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania (absolútny počet)

Sektor je charakteristický pomerne vyrovnaným podielom mužov a žien. Najvyšší počet zamestnancov bol evidovaný pri stupni vzdelania Vyučení, pričom ich počet celkovo dosiahol takmer 13 tisíc osôb. Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore v roku 2018 malo vysokoškolské vzdelanie približne 19 % osôb, čo je pod priemerom SR. Z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore malo vysokú školu približne 24 % a z celkového počtu žien zamestnaných v sektore malo vysokoškolskú kvalifikáciu približne 13 %. Súčasne pri vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa je výraznejší podiel mužov oproti ženám a podiel mužov tu predstavuje 69 %.


Štruktúra zamestnancov v rámci sektora elektrotechnika za rok 2018 v členení podľa hlavných skupín odborov vzdelania (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, okrem zamestnancov so  základným vzdelaním, so stredným a vysokoškolským vzdelaním ukončeným pred rokom 1991

Takmer polovica všetkých zamestnancov v sektore elektrotechnika nadobudla kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky I. Necelá štvrtina zamestnancov nadobudla kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania 6 Spoločenské vedy, náuky a služby I a pomerne výrazný podiel zamestnancov, ktorý v roku 2018 predstavoval 19 %, ukončil vzdelanie v skupine odborov vzdelania 3 Technické vedy a náuky II.

Decilové rozpätie miezd zamestnancov v sektore elektrotechnika za rok 2018 v členení podľa hlavných tried zamestnaní SK ISCO-08 (v EUR)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

V roku 2018 zarábala jedna desatina zamestnancov sektora v priemere mesačnú mzdu nižšiu ako 610 EUR v hrubom, na druhej strane mzdového rebríčka jedna desatina zamestnancov sektora zarábala viac ako 1 739 EUR mesačne. Obdobne ako v celom národnom hospodárstve, tak aj v rámci sektora, dosahovali najvyššie mzdy zamestnanci v hlavnej triede zamestnaní 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci, ktorých mzdy sa však vyznačovali taktiež najväčšími rozdielmi v rámci hlavnej triedy zamestnaní. V ďalších hlavných triedach zamestnaní bola mzdová úroveň podstatne vyrovnanejšia, v priemere 1 687 EUR zarábali zamestnanci v hlavnej triede 2 Špecialisti, najnižšiu priemernú mzdu, a to na úrovni 783 EUR, mali zamestnanci v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.