Transformácia výrobkov, služieb a realizovaných procesov

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor elektrotechnika, ktorý produkuje vzájomne prepojený súbor sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvoria z klasifikačného hľadiska na účely ekonomickej analýzy nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

  • Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov,
  • Výroba elektrických zariadení.

Transformácia výrobkov, služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte pôsobenia zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež prejavuje pri zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne EKR.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR v rokoch 2017 a 2021 v sektore elektrotechnika
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, najvýraznejšia zmena v štruktúre sektorovo špecifických zamestnancov nastala na vyššej úrovni EKR, kde prišlo k zvýšeniu podielu sektorovo špecifických zamestnancov o cca 4 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov so strednou úrovňou EKR sa znížil o 3,4 p. b.

V roku 2017 predstavovali v sektore elektrotechnika sektorovo špecifickí zamestnanci s nižšou úrovňou EKR podiel cca 2 %. Najpočetnejšou skupinou boli zamestnanci so strednou úrovňou EKR, pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 81,6 %. Zamestnancov s vyššou úrovňou EKR bolo v tomto roku 16,4 %.

Následne, t. j. v roku 2021, bol podiel zamestnancov s nižšou úrovňou EKR cca 1,4 % z celkového počtu sektorovo špecifických zamestnancov. Stredná úroveň EKR bola v tomto roku evidovaná u 78,2 % zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 20,4 %-ný podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore elektrotechnika
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore elektrotechnika za rok 2021 boli zamestnanci vo veku 30 až 49 rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov predstavoval cca 52 % (približne rovnako ako v roku 2017). Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 50 a viac rokov, ich podiel bol rastúci a v roku 2021 predstavoval 32,2 %. Podiel najmladšej skupiny zamestnancov, t. j. do 29 rokov veku, bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 5,6 p. b., a to na konečných 15,8 %.

Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 2017 a 2021 v sektore elektrotechnika
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia zmena na úrovni 483 EUR v zamestnaní Mechanik, opravár elektronických zariadení. Druhé najvyššie zvýšenie miezd v sektore elektrotechnika bolo medzi rokmi 2017 a 2021 zaznamenané v prípade zamestnania Špecialista elektrotechnik technológ, kde príslušný nárast predstavoval 438 EUR. Na treťom mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní Mechanik a opravár elektrotechnických a elektronických zariadení (okrem IKT), a to so zvýšením mzdy v priemere o 399 EUR. Výrazné zvýšenie miezd v rámci sektora bolo aj pri zamestnaniach PLC programátor (o 375 EUR) a Elektrotechnik podpory inžinieringu (o 370 EUR).

Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas sledovaného obdobia v sektore elektrotechnika najvýraznejšie zvýšenie mzdy v zamestnaní Špecialista elektrotechnik technológ, a to o 431 EUR. Za ním nasledovalo zamestnanie Mechanik signalizačných a komunikačných systémov, kde zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 predstavovalo 414 EUR. Mzdový nárast vo výške 414 EUR bol identifikovaný aj v sektorovo špecifickom zamestnaní Mechanik a opravár elektrotechnických a elektronických zariadení (okrem IKT). V zamestnaní Špecialista riadenia kvality v elektrotechnike išlo o 409 EUR.

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach:

  • Mechanik, opravár elektronických zariadení,
  • Montér lán a zdvíhacích zariadení,
  • Technológ káblovej výroby.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.