Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti

Celkovo podľa dostupných údajov za rok 2018 v hospodárstve SR pracuje 1 959 354 osôb, pričom sektor elektrotechnika (odvetvová agregácia  SK NACE 26 a 27) zamestnáva 59 167 osôb a  tvorí 3,02 % -ný podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR, čím sa radí medzi stredne veľké sektory.

Ako je možné vidieť na nasledujúcom grafe č. 4, v sektore prevažuje zamestnanosť vo veľkých podnikoch.

Početnosť zamestnaných osôb podľa veľkostnej kategórie zamestnávateľa

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04; vlastné spracovanie
Obdobie: rok 2018

Najväčšie podniky a najvýznamnejší zamestnávatelia sú väčšinou v zahraničnom vlastníctve. Prehľad zastúpenia zamestnanosti podľa druhu vlastníctva zamestnávateľa je na nasledovnom grafe č.5.

Ako je možné vidieť, až 64 % zamestnancov sektora je podmienených zahraničnému druhu vlastníctva podnikov.

Veľký podiel zahraničných investorov predstavuje súvisiacu hrozbu presunu ich výroby do iných štátov.

Početnosť zamestnaných osôb podľa druhu vlastníctva zamestnávateľa

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04
Obdobie: rok 2018

Z hľadiska zamestnanosti podľa krajov v sektore elektrotechnika pracuje najviac zamestnancov v Trenčianskom kraji (16 768 zamestnancov), ktorý je nasledovaný Nitrianskym (11 943 zamestnancov) a Žilinským krajom (8005 zamestnancov). Tento fakt je spôsobený prítomnosťou najväčších zamestnávateľov v uvedených krajoch ako aj skutočnosťou, že prevažná zamestnanosť je situovaná do veľkých podnikov.

Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 52 %. 

Celkovo v sektore pracuje 28 132 žien, z čoho približne 29 % pracuje v Trenčianskom kraji.

Nasledujúci obrázok č.1 zobrazuje členenie podľa celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018.

Zamestnanosť v sektore elektrotechnika v členení podľa celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04; vlastné spracovanie
Obdobie: rok 2018

Sektor elektrotechnika má nielenže najvyššiu početnosť zamestnancov v Trenčianskom kraji, ale zároveň tvorí najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v kraji, a to na úrovni 7,95 % z celkového počtu zamestnancov v kraji.

Ako je možné vidieť na obrázku č.1, zamestnanosť v sektore elektrotechniky je pomerne rodovo vyvážená. V Žilinskom a Trnavskom kraji pracuje v rámci sektora dokonca viac žien ako mužov. V ostatných regiónoch prevažuje mužské zastúpenie zamestnanosti sektora.

Rodovo menej vyvážená je priemerná hrubá mesačná mzda. Táto nerovnomernosť súvisí s obsadzovaním pracovných pozícii požadujúcich vyššiu kvalifikáciu prevažne mužmi. Uvedená situácia je zobrazená na grafe č.8. Z hľadiska celoplošného hodnotenia SR v rámci sektora zarábajú muži o 43 % viac ako ženy. Priemerná mzda u mužov v roku 2018  predstavovala 1356 Eur a u žien 950 EUR.

Priemerná hrubá mesačná mzda sektora bola v roku 2018 na úrovni 1164 EUR a medián hrubej mesačnej priemernej mzdy predstavoval 965 EUR.

Usporiadanie sektorov v národnom hospodárstve SR podľa priemernej hrubej mesačnej mzdy je na nasledujúcom grafe č.6. K sektorom je priradená aj hodnota mediánu hrubej mesačnej mzdy. 

Priemerná hrubá mesačná mzda a medián hrubej mesačnej mzdy sektorov v národnom hospodárstve SR

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Obdobie: rok 2018

Ako je možné vidieť na grafe č. 6, elektrotechnicky sektor patrí medzi priemerne platovo ohodnotené sektory.

Nasledujúci graf č. 7 zobrazuje početnosť zastúpenia hlavných tried klasifikácie zamestnaní SK ISCO – 08 zastúpenej v sektore. Najpočetnejšou triedou je hlavná trieda (ďalej len „HT“) 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení s viac ako 17 400 zamestnancami. Ďalšou významnou pracovnou triedou sú HT 7 – kvalifikovaní pracovníci a remeselníci s počtom zamestnancov približne 8461.

Charakteristické pre sektor sú hlavné triedy HT 2 – Špecialisti a HT 3 – Technici a odborní pracovníci, ktorí predstavujú kvalifikovanú pracovnú silu bez prierezového charakteru medzi sektormi a nie sú na trhu práce voľne dostupní.

Počet zamestnaných osôb podľa hlavnej triedy klasifikácie zamestnaní SK ISCO – 08 v sektore elektrotechnika

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04; vlastné spracovanie
Obdobie: rok 2018

Najpočetnejšiu vzdelanostnú skupinu predstavujú vyučení zamestnanci. Do tejto vzdelanostnej skupiny spadá viac ako 12 000 zamestnancov v rámci sektora. Ďalšiu výraznú skupinu tvoria zamestnanci, ktorí dosiahli úplné stredné odborné vzdelanie.

Počet zamestnancov podľa pohlavia a najvyššieho dosiahnutého vzdelania je zobrazený na nasledujúcom grafe č.8.

Počet zamestnancov podľa pohlavia a najvyššieho dosiahnutého vzdelania v sektore elektrotechnika

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Obdobie: rok 2018

Výška priemernej mesačnej mzdy v rámci sektora závisí od stupňa dosiahnutého vzdelania. Ako je možné vidieť na nasledujúcom grafe č. 9, s vyšším dosiahnutým stupňom vzdelania narastá aj výška priemernej hrubej mesačnej mzdy. Najvýraznejší nárast je medzi vysokoškolským vzdelaním 1. stupňa a 2. stupňa, kde zamestnanci s vyšším stupňom vzdelania zarábajú v priemere o 508 EUR viac.    

Priemerná hrubá mesačná mzda podľa stupňa vzdelania v sektore elektrotechnika

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Obdobie: rok 2018

Starnutie pracovnej sily je negatívny trend, ktorý postihuje viaceré sektory, nevynímajúc sektor elektrotechniky.

Najvýraznejšiu vekovú skupinu tvoria zamestnanci vo veku 35 – 39 rokov a 40 – 44 rokov. V strednodobom horizonte je potrebné vzhľadom na demografický vývoj prihliadať na obmenu pracovnej sily vo vekovej kategórii 60 a viac rokov a zároveň prispôsobovať trh práce pre starnúce kategórie, najmä však kategóriu 55 – 59 rokov. 

Podiel vekových skupín v sektore elektrotechnika v rámci celej Slovenskej republiky je zobrazený na nasledujúcom grafe č.10.

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora elektrotechnika za roky 2009 a 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04; vlastné spracovanie
Obdobie: rok 2018

Štruktúra zamestnancov podľa hlavnej skupiny odborov vzdelania je zobrazená na nasledujúcom grafe č.11.  Takmer polovica všetkých zamestnancov v sektore elektrotechnika nadobudla kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania – 2 Technické vedy a náuky I.

Štruktúra zamestnancov podľa hlavnej skupiny odborov vzdelávania

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Obdobie: rok 2018; okrem zamestnancov so  základným vzdelaním, so stredným a vysokoškolským vzdelaním ukončeným pred rokom 1991

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.