Sektorovo špecifické ukazovatele

Sektor elektrotechniky predstavuje odvetvovú agregáciu s najnižšou energetickou náročnosťou v rámci priemyselnej výroby, keďže na 1 GJ spotrebovanej energie vytvorí pridanú hodnotu vo výške 848,26 Eur. Spotreba energie v tomto sektore vo výške 1 660 934 GJ je 1,56 % zo spotreby priemyselnej výroby. Zároveň pomerne dobrá rezerva krytia cudzích zdrojov vlastným imaním, ako aj priaznivý pomer obežných aktív k záväzkom, tvoria predpoklady pre zabezpečenie podmienok na investovanie najmä v oblasti spotrebnej elektroniky, kde vidieť tendenciu k znižovaniu odbytu a celý sektor navyše má nízku relatívnu zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku. V sektore SK NACE 26 a 27 bol v roku 2018 obstaraný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v hodnote 330 495 687 Eur s medziročným poklesom o 11,84 %, čo bolo 6,99 % hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku priemyselnej výroby.

Sektorovo špecifické ukazovatele ako je výroba a predaj priemyselných výrobkov sektora bola v roku 2018 najvyššia u spotrebnej elektroniky (PRODSLOV 26.40). Ďalšie významné kategórie tvorili Výroba elektrických motorov, generátorov a transformátorov (PRODSLOV 27.11), Výroba elektrických distribučných a kontrolných zariadení (PRODSLOV 27.12) a Výroba ostatných elektrických zariadení (PRODSLOV 27.90).

Výroba a predaj priemyselných výrobkov sektora podľa zoznamu PRODSLOV za rok 2018 je v nasledujúcej tabuľke č.3.

Sektorovo špecifické ukazovatele ako je výroba a predaj priemyselných výrobkov sektora bola v roku 2018 najvyššia u spotrebnej elektroniky (PRODSLOV 26.40). Ďalšie významné kategórie tvorili Výroba elektrických motorov, generátorov a transformátorov (PRODSLOV 27.11), Výroba elektrických distribučných a kontrolných zariadení (PRODSLOV 27.12) a Výroba ostatných elektrických zariadení (PRODSLOV 27.90).

Výroba a predaj priemyselných výrobkov sektora podľa zoznamu PRODSLOV za rok 2018 je v nasledujúcej tabuľke č.3.

Výroba a predaj priemyselných výrobkov sektora podľa zoznamu PRODSLOV v roku 2018

Obdobie: 2018

Pozn.: D – dôverné údaje / Confidential data

Pozn.: Zoznam PRODSLOV je zoznam vybraných priemyselných výrobkov pre sekcie zhodné so sekciami NACE a CPA. Obsahuje výrobky pre divízie 05 až 39. Zoznam je vypracovaný na základe PRODCOM List (List of PRODucts of the European COMUunity).[1]


[1] Zdroj: https://data.gov.sk/dataset/cl010057

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.