Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Kontext sektora z roku 2019

Sektor pozostáva z dvoch divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2, a to: 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov, 27 Výroba elektrických zariadení. Takmer polovica všetkých zamestnancov v sektore elektrotechnika nadobudla kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky I.

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora elektrotechnika za roky 2009 a 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore elektrotechnika patril v roku 2018 do vekovej skupiny 40 až 44 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie narástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 55 až 59 rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 20 až 24 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 35 až 39 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 8 % z celkového počtu zamestnancov v sektore.  U žien bola v roku 2018 s podielom 7,8 % najpočetnejšia veková skupina 40 až 44 rokov. Sektor sa na základe porovnania starších vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje starnutím zamestnancov.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora elektrotechnika za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor je charakteristický pomerne vyrovnaným podielom mužov a žien. Najvyšší počet zamestnancov bol evidovaný pri stupni vzdelania Vyučení, pričom ich počet celkovo dosiahol takmer 13 tisíc osôb. Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore v roku 2018 malo vysokoškolské vzdelanie približne 19 % osôb, čo je pod priemerom SR. 

Priemerná mzda a medián v rámci sektora elektrotechnika za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 1 164 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 965 EUR.

Zamestnanosť v sektore elektrotechnika v členení podľa celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor elektrotechnika tvorí 3,02 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR, čím sa už radí medzi stredne veľké sektory. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 52 %. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Trenčianskom kraji, a to na úrovni 7,95 % z celkového počtu zamestnancov v kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Bratislavskom kraji, a to len 0,84 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.