Identifikácia kľúčových a kritických činiteľov

Kritické činitele (v budúcnosti môžu ohroziť konkurenčnú schopnosť sektora)

 • Nepopulárnosť elektrotechnického povolania vzhľadom na náročné vzdelávanie a zvýšenú zodpovednosť.
 • Vplyvom robotizácie a automatizácie ohrozenie a postupný zánik pozícií, na ktorých sa vykonávajú manuálne, resp. opakujúce sa činnosti.
 • Hrozba presunu výroby, keďže všetky významné firmy elektrotechnického priemyslu sú v rukách zahraničných firiem/investorov.
 • Starnutie pracovnej sily je negatívny trend, ktorý postihuje viaceré sektory, nevynímajúc sektor elektrotechniky.
 • Starnúca a odchádzajúca generácia aktívnych odborníkov a úplne absentujúca mladá generácia odborníkov na vykonávanie normalizačných činností.
 • Absencia legislatívnych a finančných podmienok pre širšie zavedenie a realizáciu aplikovaného výskumu a inovácií. Neefektívne prepojenie univerzít a podnikateľského sektora.
 • Predpokladaný expanzný dopyt po pracovníkoch v sektore prevyšuje nahradzujúci dopyt.
 • Nesystematická a nekvalitná legislatíva zvyšujúca administratívne a finančné zaťaženie podnikateľských subjektov.
 • Nesystematický a neefektívny systém celoživotného vzdelávania.
 •  Vznik mimoriadnych situácií.

Kľúčové činitele (v budúcnosti môžu ovplyvniť úspešný vývoj sektora)

 • Podpora užšej spolupráce vzdelávacích inštitúcií s firmami, aby vzdelávací systém reagoval na potreby sektora a zmeny na trhu práce.
 • Previazanosť elektrotechniky s inými odvetviami, najmä automobilovým a strojárskym priemyslom, IKT sektor a ďalšie.
 • Modernizácia postupov a metód vzdelávania s prihliadnutím na potrebné hard- aj soft-skills v odbore.
 • Podpora a propagácia elektrotechnického vzdelávania.
 • Aktívne zapájanie zamestnávateľov do vzdelávacieho procesu priamou participáciou na výchove.
 • Iniciatíva inteligentného priemyslu umožňujúca rozvoj a rozšírenie technológií.
 • Podpora ekologických a energeticky efektívnych riešení.
 • Popularita smart riešení pre zvýšenie kvality života ľudí.
 • Zabezpečiť požadovanú účasť a zapojenie odborníkov do normalizačných činností na národnej, európskej aj medzinárodnej úrovni.
 • Príprava mladých odborníkov na výkon normalizačných činností, ktoré sú nevyhnutné pre udržiavanie príslušnej odbornej úrovne sústavy slovenských technických noriem.
 • Príprava krízových plánov a postupov pre mimoriadne situácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.