Dynamika úrovne a špecializácie zručností sektorovo špecifických pracovných síl v rokoch 2019 a 2021

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzujú sektor elektrotechnika divízie SK NACE Rev. 2:

 • Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov,
 • Výroba elektrických zariadení.

Sektor elektrotechnika sa svojou veľkosťou radí medzi stredne veľké sektory. K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 3 %-ný podiel na úhrnnej zamestnanosti za všetky sektory SRI, pričom tento podiel zostal stabilný aj v pandemickom období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021. Osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska regiónov SR prezentuje nasledujúci graf.

Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR v rámci sektora elektrotechnika k 31. 12. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Sektor elektrotechnika bol charakteristický približne 18 %-ným (viac ako 7 500 osôb) zastúpením Nitrianskeho kraja, ako aj Trenčianskeho kraja, na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov v SR. Približne 16 % sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa využilo v Žilinskom kraji. Medzi regiónmi najnižší podiel sektorovo špecifických zamestnancov vykázal k 31. 12. 2021 Banskobystrický kraj, a to cca 6 % z úhrnného počtu sektorovo špecifických zamestnancov.

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 pokles počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach:

 • Montážny pracovník (operátor) káblových zväzkov,
 • Montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení,
 • Elektromechanik (okrem banského),
 • Stavebný a prevádzkový elektrikár.

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný mierny nárast počtu sektorovo špecifických zamestnancov v zamestnaniach:

 • Montážny pracovník (operátor) elektrických zariadení,
 • Montážny pracovník elektrických a elektronických zariadení,
 • Prevádzkový technik elektroúdržby,
 • Autor technických textov a dokumentácie,
 • Technik merania káblových trás,
 • Mechanik, opravár televízorov a podobných zariadení.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore elektrotechnika v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021

 Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v troch krajoch SR vyššia, ako bola jej celoštátna priemerná hodnota v rámci sektora, pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. V sektore elektrotechnika bola najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31. 12. 2021 zaznamenaná v Košickom, ako aj v Banskobystrickom kraji, kde dosiahla takmer 18 %. V opačnom spektre vynikal Bratislavský kraj, kde bola zaznamenaná miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti iba na úrovni cca 3 %.

Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané najmä v zamestnaniach prislúchajúcich do hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení, a to o cca 600 osôb. Podrobnejšie informácie o sektorovo špecifickej nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka.

Zamestnania s nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore elektrotechnika v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
1504Montážny pracovník (operátor) káblových zväzkov
289Stavebný a prevádzkový elektrikár
371Montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení
450Elektromechanik (okrem banského)
549Kvalitár, kontrolór v elektrotechnike, tester
641Montážny pracovník elektrických a elektronických zariadení
727Špecialista elektrotechnik technológ
824Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe
920Montážny pracovník (operátor) elektrických zariadení
1015Mechanik, opravár elektronických zariadení
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Na druhej strane, v niektorých zamestnaniach bolo v sledovanom období zaznamenané zníženie počtu sektorovo špecifických UoZ, ako je uvedené v tabuľke nižšie.

Zamestnania s poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore elektrotechnika v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
1-10Montér lán a zdvíhacích zariadení
2-7Mechanik, opravár elektrotechnických zariadení
3-6Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe
4-5Mechanik, opravár televízorov a podobných zariadení
5-4Technik zabezpečovacích a poplachových systémov
6-3Technik oznamovacích systémov
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Zhrnutie: Sektor elektrotechnika sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 3 %-ným podielom sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom tento podiel bol relatívne stabilný aj počas pandemického obdobia od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021. Z regionálneho hľadiska sa sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali najmä v Nitrianskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji. Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou v sektore elektrotechnika bolo v Košickom a Banskobystrickom kraji, pričom regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila aj návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 približne 2 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola na úrovni približne 8 %. Počet sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o približne 900 osôb, a to najmä v zamestnaniach prislúchajúcich hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.