Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

V rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI možno sektor elektrotechnika charakterizovať ako sektor s nízkym početným zastúpením divízií. V sektore sa nachádzajú dve divízie SK NACE Rev. 2 a názvy týchto divízií sú nasledovné: Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov, Výroba elektrických zariadení.

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore elektrotechnika v období 2020-2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 v sektore elektrotechnika sa očakáva v zhluku zamestnaní ELEKTROTECHNIKA. V tomto zhluku v SR bude potrebné dodatočne doplniť približne 10 500 osôb. Na trhu práce je však potrebné počítať aj s príchodom absolventov stredných a vysokých škôl z príslušných odborov vzdelania. Očakáva sa, že do roku 2025 príde na trh práce približne 12 500 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných na výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V zhluku ELEKTROTECHNIKA v sektore elektrotechnika sa do roku 2025 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 3 500 osôb. Zároveň z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania možno očakávať, že v sektore elektrotechnika sa uplatní približne 1200 z nich. Do roku 2025 sa v sektore elektrotechnika v tomto zhluku očakáva nedostatok absolventov.

Efektívne uplatňovanie ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI je nevyhnutné na zvyšovanie produktivity podnikových procesov, čo sa z ekonomického hľadiska prejavuje najmä vo vývoji finančno-ekonomických výsledkov zamestnávateľských subjektov. V oblasti produktivity boli do predkladanej priebežnej správy zvolené dva kľúčové finančno-ekonomické ukazovatele, pričom ide o tržby za vlastné výkony a tovar a pridanú hodnotu v cenách výrobných nákladov. Ďalej bol vyčíslený percentuálny podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar, ako aj na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov. Vývoj dosahovaných hodnôt v príslušnej kategórii SK NACE Rev. 2 v rokoch 2008 až 2018 prezentujú nasledujúce grafy.

Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov v rokoch 2008 až 2018

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia zaznamenal pokles o 1,5 mld. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 5,9 mld. EUR, pričom maximum z roku 2010 predstavovalo 6,8 mld. EUR a minimum z roku 2018 bolo 4,8 mld. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2010 a 2011, kedy došlo k poklesu o 763,2 mil. EUR.

V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar rastúci trend, pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 2,3 p. b. V sledovanom období prišlo k rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných nákladov medzi rokmi 2017 a 2018, ktorý predstavoval 1,6 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá v roku 2018, a to 6,1 %. Na druhej strane minimum z roku 2010 predstavovalo 3,7 % a priemer za celé obdobie bol 4,1 %.

Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov v rokoch 2008 až 2018

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná výška bola počas sledovaných rokov 594,6 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov sa pohybovala od 330 mil. EUR v roku 2009 do 853,8 mil. EUR v roku 2010. Celkový trend vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol klesajúci, pričom nárast predstavoval 94,2 mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol zaznamenaný medzi rokmi 2009 a 2010, pričom zvýšenie predstavovalo 523,7 mil. EUR.

Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to o 17,6 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi 2009 a 2010, ktorý dosiahol 45,5 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2009, a to 74,6 %. Najnižšia hodnota vo výške 29,1 % bola zaznamenaná v roku 2010 a priemerná hodnota dosiahla 43 %.

V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov vyznačuje nadpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii vyššia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická podpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne podpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.

Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 27 Výroba elektrických zariadení v rokoch 2008 až 2018

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 27 Výroba elektrických zariadení vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 1,5 mld. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 3,1 mld. EUR, pričom maximum z roku 2018 predstavovalo 4,0 mld. EUR a minimum z roku 2009 bolo 2,0 mld. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2012 a 2013, kedy došlo k nárastu o 404,1 mil. EUR.

V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar rastúci trend, pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 2,8 p. b. V sledovanom období prišlo k rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných nákladov medzi rokmi 2017 a 2018, ktorý predstavoval 1 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá v roku 2018, a to 17,1 %. Na druhej strane minimum z roku 2013 predstavovalo 13,7 % a priemer za celé obdobie bol 14,8 %.

Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 27 Výroba elektrických zariadení v rokoch 2008 až 2018

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná výška bola počas sledovaných rokov 606,9 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov sa pohybovala od 307,2 mil. EUR v roku 2009 do 888,5 mil. EUR v roku 2018. Celkový trend vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 511,2 mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol zaznamenaný medzi rokmi 2009 a 2010, pričom zvýšenie predstavovalo 190,3 mil. EUR.

Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to o 15,8 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi 2009 a 2010, ktorý dosiahol 32,3 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2009, a to 98,5 %. Najnižšia hodnota vo výške 66,3 % bola zaznamenaná v roku 2010 a priemerná hodnota dosiahla 77 %.

V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 27 Výroba elektrických zariadení vyznačuje nadpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii vyššia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne nadpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.

V sektore sa uplatní malá časť absolventov (9,3 %), ktorí ukončili korešpondujúce odbory. Aj to je jedným z dôvodov, prečo sa do roku 2025 očakáva v sektore nedostatok absolventov. V divízii 27 Výroba elektrických zariadení prišlo k rastu tržieb a aj podielu osobných nákladov na tržbách, čo v súčte predstavuje pozitívny trend pre budúcich absolventov, ktorí by sa chceli uplatniť v tejto divízii. V divízii 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov bol trend z hľadiska tržieb klesajúci a podiel osobných nákladov negatívne koreloval s výškou tržieb, čo nevytvára také optimálne podmienky pre budúcich absolventov pri ohodnotení ich práce ako v predošlej divízii.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.