Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor elektrotechnika patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s nízkym počtom divízií. Celkovo do sektora boli zaradené dve divízie SK NACE Rev. 2, pričom ide o nasledovné divízie: Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov, Výroba elektrických zariadení.

Najviac zamestnancov v sektore elektrotechnika malo v roku 2019 vyštudovaný odbor vzdelania 2672 Mechanik elektronik. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore neštudoval ani jeden žiak denného štúdia, resp. odbor sa už nevyučuje. Z toho dôvodu sa do roku 2025 neočakáva príchod absolventov na trh práce. Približne 4 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 2672 Mechanik elektronik.

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 2675 Elektrotechnika – elektrické stroje a prístroje. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 5 166 žiakov denného štúdia. Do roku 2025 príde na trh práce celkovo 3 213 – 3 413 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 9 % z nich sa uplatní v sektore elektrotechnika. Najviac absolventov by malo prísť na trh práce v roku 2020. Približne 3 % zamestnancov tohto sektora majú vyštudovaný odbor vzdelania 2675 Elektrotechnika – elektrické stroje a prístroje.

Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 2025 a ich uplatnenie v sektore elektrotechnika

Celková dodatočná potreba v sektore elektrotechnika bude do roku 2025 na úrovni približne 8 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2021 a najmenej v roku 2020.

Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore elektrotechnika do roku 2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť v roku 2025. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2021.

Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore elektrotechnika do roku 2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore elektrotechnika, pričom obsahuje aj informácie o celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho dopytu v SR do roku 2025.

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre sektor elektrotechnika s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl do roku 2025

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore elektrotechnika sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 8212002 Montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení, pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor elektrotechnika bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 1 059 – 1 259 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 1 140 – 1 340 zamestnancov, pričom 61 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.

Druhým sektorovo špecifickým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie 8212003 Montážny pracovník (operátor) káblových zväzkov, v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 889 – 989 osôb, pričom v sektore do roku 2025 bude potrebné doplniť približne 374 – 474 osôb.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.