Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje divíziu ekonomických činností 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov a divíziu 27 Výroba elektrických zariadení.

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora elektrotechnika za roky 2009 a 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore elektrotechnika patril v roku 2018 do vekovej skupiny 40 až 44 rokov nasledovanej vekovými skupinami 35 až 39 rokov a 45 až 49 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 55 až 59 rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 20 až 24 rokov. Podiel zamestnancov mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 35 až 39, 30 až 34 a 40 až 44 rokov. Pri ženskom pohlaví dominovali zamestnankyne z vekových skupín 40 až 44, 45 až 49 a 35 až 39 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 35 až 39 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 15,3 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 2018 s podielom 16,4 % najpočetnejšia veková skupina 40 až 44 rokov. Sektor sa na základe porovnania početnosti vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje starnutím ľudských zdrojov, s osobitným prejavom v náraste podielu žien vo veku 55 a viac rokov.

lektrotechnika v členení podľa celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor elektrotechnika tvorí 3,02 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR, čím sa už radí medzi stredne veľké sektory. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 52 % a na základe toho možno skonštatovať, že v porovnaní s ostatnými sektormi sa vyznačuje iba mierne zvýšenou maskulinitou. Najvyšší počet zamestnancov v rámci sektora je v Trenčianskom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol približne 16,8 tis. osôb. Najvyšší počet mužov sa nachádza v Trenčianskom kraji, a to sa týka aj žien. Na druhej strane, vzhľadom na charakter regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto sektore v Banskobystrickom kraji, kde ich bolo v roku 2018 evidovaných približne 2,5 tis. Najnižší počet mužov sa taktiež nachádza v Banskobystrickom kraji, čo platí rovnako aj pre ženy. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Trenčianskom kraji, a to na úrovni 7,95 % z celkového počtu zamestnancov v kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Bratislavskom kraji, a to len 0,84 %. Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia je diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni 65 %, je v Košickom kraji a najvyšší podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore je v Žilinskom kraji, a to 53 %.

V sektore elektrotechnika patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi najpočetnejšie nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Montážni pracovníci elektrických a elektronických zariadení; Elektromechanici a autoelektrikári; Montážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe; Elektroinžinieri a špecialisti energetici; Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov); Mechanici a opravári elektrotechnických a elektronických zariadení (okrem informačných a komunikačných technológií); Nastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov; Pracovníci v sklade; Elektrotechnici a energetici a Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe. Počet zamestnancov v tomto sektore sa v najpočetnejších podskupinách zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od približne 0,9 tis. do 12,2 tis. zamestnancov (v každej podskupine jednotlivo).

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora elektrotechnika z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-0

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore elektrotechnika za rok 2018 dosahuje hodnotu 1 164 EUR, čo predstavuje 100 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde v celom národnom hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je 965 EUR, čo je 104 % z mediánu mesačnej hrubej mzdy v SR. V sektore elektrotechnika dosahujú najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu zamestnanci s najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania Vysokoškolské – 3. stupeň, a to 2 165 EUR. Na druhej strane najmenej zarábajú zamestnanci, ktorých najvyšší ukončený stupeň vzdelania je Základné a ich priemerná mesačná hrubá mzda je 809 EUR. Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej mzdy v sektore je jej maximum, a to 1929 EUR, evidované pri rovnakom stupni najvyššieho dosiahnutého vzdelania ako pri priemernej mesačnej hrubej mzde. Najnižšia úroveň mediánovej mesačnej hrubej mzdy je 729 EUR, a to v rovnakom stupni vzdelania ako pri priemernej mzde. Najvyšší podiel mediánovej mesačnej hrubej mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde, a to na úrovni 91 %, je u zamestnancov s najvyšším stupňom vzdelania Úplné stredné všeobecné. Inverzne, u zamestnancov s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania Vysokoškolské – 2. stupeň je tento podiel v rámci sektora najnižší, a to 80 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.