Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 sektor zabezpečuje činnosti spadajúce výlučne do sekcie C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA. Ide o dve divízie ekonomických činností SK NACE Rev. 2, a to o divíziu 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov a o divíziu 27 Výroba elektrických zariadení.

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty patriace do nasledovných divízií produktov:

  • 26 Počítače, elektronické a optické zariadenia,
  • 27 Elektrické stroje a prístroje.

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA:

V rámci divízie CPA 26 Počítače, elektronické a optické zariadenia a jej skupiny 26.1 Elektronické komponenty sú typické produkty najmä: elektronické integrované obvody, dosky tlačených obvodov bez komponentov. Ďalej do tejto divízie patria významné produkty zo skupiny 26.2 Počítače a periférne zariadenia, a to najmä: prenosné zariadenia na automatické spracovanie údajov s hmotnosťou < 10 kg, napr. laptopy a notebooky; digitálny asistent a podobné počítače, jednotky s dvoma alebo viacerými nasledujúcimi funkciami: tlačenie, snímanie, kopírovanie, faxovanie. Zo skupiny 26.3 Komunikačné zariadenia predstavujú dôležité produkty najmä: elektrické prístroje na drôtovú telefóniu alebo telegrafiu; videotelefóny, časti a súčasti elektrických telefónnych alebo telegrafických prístrojov. Medzi charakteristické produkty skupiny 26.4 Spotrebná technika patria: televízne prijímače, tiež kombinované s rádiovými prijímačmi alebo zariadeniami na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu, mikrofóny, reproduktory, prijímacie prístroje na rádiotelefóniu alebo telegrafiu. V rámci divízie 27 Elektrické stroje a prístroje. a jej skupiny 27.3 Drôty a elektroinštalačné zariadenia patria medzi významné produkty najmä: izolované drôty na navíjanie, koaxiálne káble a ostatné koaxiálne vodiče, zástrčky, zásuvky a ostatné zariadenia na spínanie alebo ochranu elektrických obvodov i. n. Ďalej do tejto divízie patria typické produkty zo skupiny 27.4 Elektrické svietidlá, a to najmä: elektrické žiarovky alebo výbojky; oblúkovky, elektrické svietidlá stolové, kancelárske, nočné, stojanové. Medzi hlavné produkty skupiny 27.5 Prístroje pre domácnosť patria: chladničky a mrazničky; práčky; elektricky vyhrievané prikrývky; ventilátory, časti a súčasti elektrických prístrojov pre domácnosť.

Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách  v rámci sektora elektrotechnika v SR za roky 1995 až 2017 (v mld. EUR)

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 1,3 mld. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 580 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách bola evidovaná v roku 2017, a to približne 1,6 mld. EUR a minimum približne na úrovni 0,1 mld. EUR bolo dosiahnuté v roku 1999. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je približne 58,6 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 25,2 %.

V sektore možno označiť ako rastúci aj celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách. Počas sledovaného obdobia absolútny nárast dosiahol približne 1,9 mld. EUR, čo je relatívny nárast o 2098 % v percentuálnom vyjadrení (takmer 21-násobne vyššia hodnota v roku 2017 v porovnaní s rokom 1995). Maximum bolo dosiahnuté v roku 2017 približne na úrovni 2 mld. EUR a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola približne 0,1 mld. EUR v roku 1999. V sledovanom období je priemerný ročný nárast približne 84,7 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 91,2 %.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

V rámci divízie ekonomických činností 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre elektrotechniku, Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo a Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment. Podiel zamestnancov divízie 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre elektrotechniku na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 61 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre automobilový priemysel a strojárstvo, dosahuje približne 13 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment tvoria približne 9 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 27 Výroba elektrických zariadení v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

V rámci divízie ekonomických činností 27 Výroba elektrických zariadení je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre elektrotechniku, Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo a Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment. Podiel zamestnancov divízie 27 Výroba elektrických zariadení vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre elektrotechniku na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 50 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre automobilový priemysel a strojárstvo, dosahuje približne 19 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment tvoria približne 12 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore elektrotechnika na základe nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania a celkového salda za rok 2018 (v osobách)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore elektrotechnika za rok 2018 sa nachádzal v Nitrianskom kraji, kde ich počet predstavoval viac ako 2 900, vďaka čomu sa kraj umiestnil na prvom mieste pred Trenčianskym krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania takmer 2 900 osôb. Na druhej strane v Banskobystrickom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto sektore len necelých 400 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. Pomerne nízky počet osôb nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Košickom kraji, a to približne 370. Z hľadiska výstupu zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Nitrianskom kraji, kde zo zamestnania vystúpilo takmer 2 700 osôb. Nitriansky kraj bol nasledovaný Trenčianskym krajom, v ktorom zo zamestnania v roku 2018 vystúpilo viac ako 1 700 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi počtom osôb, ktoré nastúpili do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 v Trenčianskom kraji, kde nárast predstavoval približne 1 100 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné saldo zaznamenané aj v Nitrianskom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol o približne 270. Naopak, v Trnavskom kraji bol zaznamenaný pokles počtu zamestnaných osôb o takmer 400. K poklesu zamestnaných osôb prišlo aj v Bratislavskom kraji, kde tento pokles predstavoval približne 230.

Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore elektrotechnika v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

V sektore elektrotechnika bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda na úrovni 1 164 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 939 EUR. To predstavuje podiel 80,7 % na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 090 EUR, a to predstavuje 93,6 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 848 EUR, čo predstavuje 158,8 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým je aj porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami EKR a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel priemernej mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 909 EUR, resp. 78,1 percentuálneho bodu z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.