Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov

  • Prehľad kľúčových odborov vzdelávania v sektore doprava, logistika, poštové služby

Najviac zamestnancov v sektore doprava, logistika, poštové služby malo v roku 2018 vyštudovaný učebný odbor 2466 Mechanik opravár. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 294 žiakov denného štúdia. V SR príde v období rokov 2019 – 2024 na trh práce celkovo 246 – 346 absolventov denného štúdia z tohto odboru, pričom približne 16 % absolventov sa uplatňuje v sektore doprava, logistika, poštové služby. Najviac absolventov tohto odboru príde na trh práce v roku 2020. Približne 6 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor 2466 Mechanik opravár.

Druhým kľúčovým odborom vzdelávania z hľadiska počtu zamestnancov je učebný odbor 7902 Gymnázium. V školskom roku 2017/2018 v tomto odbore študovalo 72 887 žiakov denného štúdia. V období rokov 2019 – 2024 príde na trh práce celkovo 34 463 – 36 463 absolventov denného štúdia z tohto odboru, pričom sa očakáva, že približne 8 % z nich sa uplatňuje v sektore doprava, logistika, poštové služby. Najviac absolventov príde na trh práce v roku 2024. Približne 5 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor 7902 Gymnázium.

Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období 2019-2024 a ich uplatnenie v sektore doprava, logistika, poštové služby
Zdroj: TREXIMA Bratislava
  • Očakávané trendy v potrebe dopĺňania pracovných síl v sektore doprava, logistika, poštové služby v období 2019-2024
Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore doprava, logistika, poštové služby v období 2019 – 2024
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Vysvetlivky: Dodatočná potreba pracovných síl je súčet expanzného dopytu po pracovných silách a nahradzujúceho dopytu po pracovných silách. Dodatočná potreba zamestnancov v budúcnosti predstavuje požiadavku na doplnenie pracovných síl na pracovné miesta, ktoré nebude možné obsadiť zo zamestnaných osôb v súčasnosti.

Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore doprava, logistika, poštové služby v období 2019 – 2024
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Vysvetlivky: Nahradzujúci dopyt predstavuje pracovné miesta, ktoré sú uvoľňované v dôsledku odchodu zamestnancov z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku). Expanzný dopyt je rozdiel medzi vzniknutými a zaniknutými pracovnými miestami, ktorý je vyjadrený očakávaným rastom zamestnanosti

Celková dodatočná potreba v sektore doprava, logistika, poštové služby bude do roku 2024 na úrovni približne 34 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2019 a najmenej v roku 2020.

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť v roku 2024. Najvyšší expanzný dopyt sa očakával v roku 2019.

V nasledujúcich dvoch tabuľkách sú zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore doprava, logistika, poštové služby, pričom v druhej tabuľke sú vybrané zamestnania špecifické pre sektor.

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore doprava, logistika, poštové služby sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 8332001 Vodič nákladného motorového vozidla, pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor doprava, logistika, poštové služby bude do roku 2024 dodatočne potrebovať približne 4 609 – 5 609 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2024 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 8 996 – 9 996 pracujúcich, pričom 55 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie 8331001 Vodič autobusu, ktorý je špecifický pre tento sektor a v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 2 679 – 2 879 osôb, pričom v sektore do roku 2024 bude potrebné doplniť približne 2 556 – 2 756 osôb. 

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre daný sektor s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore doprava, logistika, poštové služby

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.