Vplyv pandémie koronavírusu na trh práce z hľadiska úrovne zručností uplatňovaných na pracovných miestach v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Z hľadiska ekonomických činností realizovaných v sektorovej štruktúre NSP/SRI kreujú sektor doprava, logistika, poštové služby nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

 • Pozemná doprava a doprava potrubím,
 • Vodná doprava,
 • Letecká doprava,
 • Skladové a pomocné činnosti v doprave,
 • Poštové služby a služby kuriérov.

Sektorovo špecifickí zamestnanci tvorili k 31. 10. 2021 viac ako 10 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP/SRI, čím sa sektor doprava, logistika, poštové služby radí medzi veľké sektory. Pomerné zastúpenie jednotlivých úrovní zručností uplatňovaných sektorovo špecifickými zamestnancami prezentuje nasledujúci graf.

Štruktúra sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa úrovne zručností v sektore doprava, logistika, poštové služby k 31. 10. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore doprava, logistika, poštové služby si približne 82 % sektorovo špecifických pracovných príležitostí vyžadovalo strednú úroveň zručností, 14 % vysokú úroveň zručností a nízku úroveň zručností uplatňovali približne 4 % sektorovo špecifických zamestnancov.

Sektorovo špecifickí UoZ spolu tvorili k 31. 10. 2021 približne 7 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP/SRI. Ich podrobnejšia špecifikácia z hľadiska úrovne zručností uplatňovaných bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ, ako aj porovnanie s rovnakým obdobím roku 2019, sú uvedené nižšie.

Štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v členení podľa úrovne zručností v sektore doprava, logistika, poštové služby k 31. 10. 2021 a k 31. 10. 2019

Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet UoZ s predchádzajúcim vykonávaným zamestnaním typickým pre sektor doprava, logistika, poštové služby vplyvom pandémie COVID-19 od 31. 10. 2019 do 31. 10. 2021 vzrástol cca o 1 800 osôb, t. j. o 23 %. Sektorovo špecifickí zamestnanci vykonávali prevažne pracovné činnosti vyžadujúce strednú úroveň zručností a taktiež najvyšší počet sektorovo špecifických UoZ vykonával bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ zamestnania, ktoré si vyžadovali takúto úroveň zručností. Z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ ich bolo približne 82 %. Najmenej sektorovo špecifických UoZ bolo s predchádzajúcou praxou na vysokej úrovni zručností, a to necelých 8 %. Napokon, okolo 10 % sektorovo špecifických UoZ malo predchádzajúcu prax na nízkej úrovni zručností.

V sledovanom časovom horizonte od 31. 10. 2019 do 31. 10. 2021 sa počet sektorovo špecifických UoZ s predchádzajúcim vykonávaným zamestnaním na prevažnej, t. j. na strednej úrovni zručností, zvýšil bezmála o 1 500 osôb, t. j. o 23 %. Počet UoZ s predchádzajúcim zamestnaním na nízkej úrovni zručností sa zvýšil približne o 270 osôb, z dôvodu nižšieho počtu UoZ v danej zručnostnej kategórii k východiskovému dátumu, t. j. k 31. 10. 2019, však predstavoval príslušný relatívny prírastok takmer 40 % východiskového stavu. Z hľadiska absolútneho aj relatívneho prírastku boli najmenšie zmeny zaznamenané v kategórii UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie vykonávali zamestnania s vysokou úrovňou zručností, a to cca 80 osôb, resp. 13 %.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti na vysokej úrovni zručností v sektore doprava, logistika, poštové služby v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 10. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V členení podľa regionálnej štruktúry SR bola miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v prípade vysokej úrovne zručností v polovici samosprávnych krajov SR vyššia, ako bola celoštátna priemerná hodnota v rámci sektora. V doprave, logistike, poštových službách bola najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti na danej úrovni zručností zaznamenaná v Prešovskom kraji, kde dosiahla necelé 4 %. Jej druhá najvyššia hodnota bola v Banskobystrickom kraji, a to veľmi podobná, približne 3 %. V opačnom spektre sa nachádzali Trenčiansky, Žilinský, Nitriansky, aj sektorovo dominantný Bratislavský kraj. Špecifická nezamestnanosť v sektore doprava, logistika, poštové služby sa tak v prípade vysokej úrovne zručností prejavila v období od 31. 10. 2019 do 31. 10. 2021 len veľmi mierne, a to najmä v zamestnaniach:

 • Skladový majster (vedúci skladu),
 • Agent a disponent prepravy.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti na strednej úrovni zručností v sektore doprava, logistika, poštové služby v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 10. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Pri regionálnom pohľade na mieru sektorovo špecifickej nezamestnanosti v prípade strednej zručnostnej kategórie možno konštatovať, že v troch krajoch prevýšila celoštátny priemer sektora, pričom v rámci SR neboli príliš výrazné regionálne rozdiely. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti na strednej úrovni zručností v sektore doprava, logistika, poštové služby bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, kde dosiahla približne 8 %. 6 %-né hodnoty miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti boli aj v Prešovskom a Košickom kraji. Naopak, najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti na strednej úrovni zručností bola v Bratislavskom kraji, a to menej ako 4 %, podobne ako tomu bolo v Nitrianskom a Trenčianskom kraji. V prípade strednej úrovne zručností sa sektorovo špecifická nezamestnanosť v doprave, logistike, poštových službách najvýraznejšie prejavila v počte UoZ, ktorí bezprostredne pred ich zaradením do evidencie vykonávali zamestnania:

 • Pracovník v sklade (skladník),
 • Vodič osobného motorového vozidla,
 • Vodič dodávky.

Výrazný úbytok však bol zaznamenaný v prípade UoZ s predchádzajúcou praxou v zamestnaniach:

 • Vodič nákladného motorového vozidla a
 • Vodič kamiónu.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti na nízkej úrovni zručností v sektore doprava, logistika, poštové služby v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 10. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Na nízkej úrovni zručností sa sektorovo špecifická nezamestnanosť v doprave, logistike, poštových službách v regiónoch SR prejavila najvýraznejšie v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji. Značný vplyv na zvýšenie regionálnej miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti v období pandémie koronavírusu mal aj návrat do miesta trvalého pobytu u tých osôb, ktoré boli uvoľnené z pracovného pomeru v inom regióne, vrátane zahraničia. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v prípade nízkej úrovne zručností bola v sektore v Prešovskom kraji, kde atakovala 25 %, nasledovaná Košickým a Banskobystrickým krajom s hodnotami cca 19 %. Naopak, najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Bratislavskom kraji, a to cca 6 %. Špecifická nezamestnanosť v sektore doprava, logistika, poštové služby sa v prípade nízkej úrovne zručností v sledovanom období najvýraznejšie prejavila v počte tých UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali zamestnanie Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant).

Zhrnutie za sektor

Sektor doprava, logistika, poštové služby sa vyznačoval približne 82 %-ným zastúpením zamestnancov s pracovnými činnosťami na strednej úrovni zručností z celkového počtu sektorovo špecifických zamestnancov, pričom táto zručnostná kategória predstavovala aj najpočetnejšiu časť sektorovo špecifických UoZ. K 31. 10. 2021 tvorili osoby s predchádzajúcimi pracovnými úlohami na strednej úrovni zručností približne 82 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. V skupine sektorovo špecifických zamestnancov aj v skupine sektorovo špecifických UoZ tak bol približne rovnaký podiel osôb s praxou na strednej úrovni zručností.

Najmenej sektorovo špecifických UoZ bolo s predchádzajúcou sektorovou praxou na vysokej úrovni zručností, a to cca 8 %. Zároveň bola u osôb s vysokými zručnosťami aj najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti, a to približne 3 %, pretože z celkového počtu osôb, ktoré vykonávali sektorovo špecifické zamestnania s vysokou úrovňou zručností, či už aktuálne k 31. 10. 2021 alebo bezprostredne pred ich zaradením do evidencie UoZ, tvorili UoZ iba 3 %. V prípade strednej úrovne zručností bola miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31.10. 2021 necelých 5 %, avšak na nízkej úrovni zručností to bolo takmer 13 %.

V čase pandémie boli sektorovo špecifickou nezamestnanosťou najviac zasiahnuté Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj, pričom značný vplyv na situáciu v týchto krajoch mal aj návrat do miesta trvalého pobytu u tých osôb, ktoré boli z výkonu prác sektorového charakteru uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia.

Špecifická nezamestnanosť v sektore doprava, logistika, poštové služby sa na vysokej úrovni zručností v období od 31. 10. 2019 do 31. 10. 2021 prejavila najmä v zamestnaniach:

 • Skladový majster (vedúci skladu),
 • Agent a disponent prepravy.

Na strednej úrovni zručností sa sektorovo špecifická nezamestnanosť najvýraznejšie prejavila v počte UoZ, ktorí bezprostredne pred ich zaradením do evidencie vykonávali zamestnania:

 • Pracovník v sklade (skladník),
 • Vodič osobného motorového vozidla,
 • Vodič dodávky.

Výrazný úbytok však bol zaznamenaný v prípade UoZ s predchádzajúcou praxou v zamestnaniach:

 • Vodič nákladného motorového vozidla,
 • Vodič kamiónu.

A napokon, v prípade nízkej úrovne zručností sa zvýšil počet UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali zamestnanie Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.