Vnútorná strategická analýza sektora

Všeobecné finančné-ekonomické ukazovatele za sektor

Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor dopravy, logistiky, poštových služieb
Zdroj: ŠÚ SR a vlastné výpočty TREXIMA Bratislava

Produkcia v sektore dosiahla v roku 2017 hodnotu 12 337 635 EUR, čo z produkcie celého národného hospodárstva tvorí 6,09 %. Oproti porovnávanému roku 2013 sa hodnota produkcie zvýšila o viac ako 2,5 milióna EUR. Navýšenie objemu produkcie v takýchto číslach je v porovnaní s celým národným hospodárstvom na veľmi vysokej úrovni. Pokým nárast produkcie v sektore doprava, logistika, poštové služby je v percentuálnom vyjadrení vyšší ako 26 %, v celom hospodárstve bol nárast na úrovni 5,22 %. Tržby za vlastné výkony a tovar za rok 2017 tvorili v sektore približne 4,48 % z celkových tržieb v národnom hospodárstve. Ich výška sa v porovnaní s rokom 2013 taktiež zvýšila.

Suma kapitálových výdavkov (okrem odpisov) na stroje a zariadenia, nehnuteľnosti, pozemky a iný majetok, je vyjadrená prostredníctvom ukazovateľa Tvorba hrubého fixného kapitálu.  Pokým v roku 2017 nastal nárast objemu finančných prostriedkov oproti roku 2013 v tomto ukazovateli, pri sektore doprava, logistika, poštové služby ide o pokles.

Pridaná hodnota bola v roku 2017 na úrovni 4 068 085EUR. Oproti roku 2013 došlo k poklesu v predmetnom ukazovateli. S vyjadrením počtu zamestnancov v sektore dokážeme interpretovať aj pridanú hodnotu na zamestnanca. Tá v tomto sektore dosiahla v roku 2017 hodnotu 44 EUR, čo je oproti roku 2013 nárast o 13 EUR. Priemerná výška pridanej hodnoty v národnom hospodárstve za rok 2017 bola na úrovni 41,21 EUR.

Sektor doprava, logistika, poštové služby zamestnával v roku 2017 celkovo 131 336 zamestnancov, čo z celkového národného hospodárstva predstavovalo  6,4 %. Oproti roku 2013 bolo možné sledovať nárast počtu zamestnancov v tomto odvetví o necelých 10 000. Na celkovom počte zamestnancov mali ženy podiel približne 26 %. V nasledujúcom grafe sú zobrazené počty zamestnancov v roku 2017 vo vybraných sektoroch. Výber porovnávaných 6 sektorov bol vykonaný na základe medzisektorovej príbuznosti – odvetvie dopravy, logistiky a poštových služieb zabezpečuje najvyššie výkony práve pre nižšie uvedené sektory.

Sektorovo špecifické ukazovatele

Za sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti boli v sektore doprava, logistika, poštové služby vybrané nasledovné :

Dopravná infraštruktúra
 • Infraštruktúra železničnej dopravy:
 • Železničné trate normálneho rozchodu: 3 435,0 km
 • Úzkorozchodné trate: 46,2 km
 • Širokorozchodné trate: 98,7 km
 • Jednokoľajové trate: 2 562,4 km
 • Dvojkoľajové trate: 1 017,5 km
 • Infraštruktúra cestnej dopravy:
 • Diaľnice: 482,305 km
 • Diaľničné privádzače: 1,226 km
 • Rýchlostné cesty: 282,492 km
 • Privádzače rýchlostných ciest: 12,701 km
 • Cesty I., II. a III. triedy: 17 280,363 km
 • Splavné toky (Vnútrozemské vodné toky)
 • Dunaj: 131,8 km
 • Bodrog: 15 km
 • Vážska vodná cesta splavná v úseku Komárno – Sereď: 81,4 km
 • Infraštruktúra leteckej dopravy
 • 9 letísk medzinárodného významu (Bratislava, Košice, Poprad – Tatry, Sliač, Piešťany, Žilina, Nitra, Prievidza a Jasná)
 • Infraštruktúra kombinovanej dopravy
 • 8 činných terminálov
Preprava v osobnej doprave
Preprava v nákladnej doprave
Poštové zariadenia

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.