Úvodná informácia o cieľoch a prínosoch skúmania štruktúry ľudských zdrojov v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva z aspektu zabezpečenia procesov sektorovo riadených inovácií

Sektor pozostáva z divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2: 49 Pozemná doprava a doprava potrubím, 50 Vodná doprava, 51 Letecká doprava, 52 Skladové a pomocné činnosti v doprave, 53 Poštové služby a služby kuriérov. V rámci sektora malo v roku 2018 pracovné uplatnenie približne 132 tisíc zamestnancov, čo bolo približne 6,8 % z celkového počtu zamestnancov v hospodárstve SR. Podiel mužov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora bol približne 73 %, zastúpenie žien dosiahlo 27 %. Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 1 070 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 911 EUR.

Porovnanie podielu vekovej štruktúry zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora doprava, logistika, poštové služby v jednotlivých rokoch 2009 a 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor doprava, logistika, poštové služby je svojou demografickou štruktúrou podobný vekovej skladbe celého národného hospodárstva, a to aj z aspektu postupného starnutia ľudských zdrojov v období rokov 2009 až 2018. Významnou črtou je najmä zväčšovanie podielu  zamestnancov vo veku 60 a viac rokov, resp. 55 až 59 rokov, a to najmä z aspektu potreby budúcej náhrady zamestnancov odchádzajúcich do starobného dôchodku. Vekovo najmladšie skupiny zamestnancov do 29 rokov veku majú v sektore najmenšie pomerné zastúpenie.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora doprava, logistika, poštové služby za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania (absolútny počet)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor je charakteristický výrazným zastúpením mužov so stupňom vzdelania Vyučení, ktorých počet v roku 2018 dosahoval takmer 25 tisíc osôb. U žien zamestnaných v sektore je najrozšírenejším stupňom vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie, nasledované stupňom vzdelania Vyučení s maturitou a Vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa. Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore v roku 2018 malo vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa približne 14 % osôb. Z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore malo vysokú školu približne 10 % a z celkového počtu žien zamestnaných v sektore malo vysokoškolskú kvalifikáciu približne 21 %.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora doprava, logistika, poštové služby za rok 2018 v členení podľa hlavných skupín odborov vzdelania (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, okrem zamestnancov so základným vzdelaním, so stredným a vysokoškolským vzdelaním ukončeným pred rokom 1991

Takmer 40 % zamestnancov v sektore doprava, logistika, poštové služby nadobudlo kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky I. Približne štvrtina zamestnancov v rámci sektora úspešne ukončila vzdelávanie v hlavnej skupine odborov vzdelania 3 Technické vedy a náuky II. Vzdelanie z hlavnej skupiny odborov vzdelania 6 Spoločenské vedy, náuky a služby I má približne 19 % zamestnancov sektora. Pomerne výrazné zastúpenie (8 %) majú taktiež zamestnanci so vzdelaním z hlavnej skupiny odborov vzdelania 7 Spoločenské vedy, náuky a služby II, resp. z hlavnej skupiny odborov vzdelania 4 Poľnohospodársko – lesnícke a veterinárne vedy a náuky (s podielom viac ako 6 %).

Decilové rozpätie miezd zamestnancov v sektore doprava, logistika, poštové služby za rok 2018 v členení podľa hlavných tried zamestnaní SK ISCO-08 (v EUR)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

V roku 2018 zarábala jedna desatina zamestnancov sektora v priemere mesačnú mzdu nižšiu ako 573 EUR v hrubom, na druhej strane mzdového rebríčka jedna desatina zamestnancov sektora zarábala viac ako 1 527 EUR mesačne. Obdobne ako v celom národnom hospodárstve, tak aj v rámci sektora, dosahovali najvyššie mzdy zamestnanci v hlavnej triede zamestnaní 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci, ktorých mzdy sa však vyznačovali taktiež najväčšími rozdielmi v rámci hlavnej triedy zamestnaní. V ďalších hlavných triedach zamestnaní bola mzdová úroveň podstatne vyrovnanejšia, v priemere 1 553 EUR zarábali zamestnanci v hlavnej triede 2 Špecialisti, najnižšiu priemernú mzdu, a to na úrovni 786 EUR, mali zamestnanci v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. I keď pomerne významná časť (viac ako 6 %) zamestnancov v sektore má vzdelanie z hlavnej skupiny odborov vzdelania 4 Poľnohospodársko – lesnícke a veterinárne vedy a náuky, nevykonávajú zamestnania zatriedené v hlavnej triede zamestnaní 6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.