Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Transformácia výrobkov, služieb a realizovaných procesov

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor doprava, logistika, poštové služby, ktorý produkuje vzájomne prepojený súbor sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvoria z klasifikačného hľadiska na účely ekonomickej analýzy nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

  • Pozemná doprava a doprava potrubím,
  • Vodná doprava,
  • Letecká doprava,
  • Skladové a pomocné činnosti v doprave,
  • Poštové služby a služby kuriérov.

Transformácia služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte pôsobenia zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež prejavuje pri zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne EKR.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR v rokoch 2017 a 2021 v sektore doprava, logistika, poštové služby
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, najvýraznejšia zmena v štruktúre sektorovo špecifických zamestnancov nastala na nižšej úrovni EKR, kde prišlo k zníženiu podielu sektorovo špecifických zamestnancov o cca 2,6 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov so strednou úrovňou EKR sa zvýšil o 2,2 p. b.

V roku 2017 predstavovali v sektore doprava, logistika, poštové služby sektorovo špecifickí zamestnanci s nižšou úrovňou EKR podiel cca 8,1 %. Najpočetnejšou skupinou boli zamestnanci so strednou úrovňou EKR, pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 78,2 %. Zamestnancov s vyššou úrovňou EKR bolo v tomto roku 13,7 %.

Následne, t. j. v roku 2021, bol podiel zamestnancov s nižšou úrovňou EKR cca 5,5 % z celkového počtu sektorovo špecifických zamestnancov. Stredná úroveň EKR bola v tomto roku evidovaná u 80,4 % zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 14,1 %-ný podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore doprava, logistika, poštové služby
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore doprava, logistika, poštové služby za rok 2021 boli zamestnanci vo veku 30 až 49 rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov predstavoval cca 50,6 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo zníženie o cca 0,9 p. b. Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 50 a viac rokov, ich podiel bol rastúci a v roku 2021 predstavoval 38,4 %. Podiel najmladšej skupiny zamestnancov, t. j. do 29 rokov, bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 4,1 p. b., na konečných 11 %.

Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 2017 a 2021 v sektore doprava, logistika, poštové služby
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia zmena na úrovni 1 458 EUR v zamestnaní Pilot. Druhé najvyššie zvýšenie miezd v sektore doprava, logistika, poštové služby bolo medzi rokmi 2017 a 2021 zaznamenané v prípade zamestnania Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej infraštruktúre, kde príslušný nárast predstavoval 1 430 EUR. Na treťom mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní Pracovník opravy a údržby lietadiel, a to so zvýšením mzdy v priemere o 718 EUR. Výrazné zvýšenie miezd v rámci sektora bolo aj pri zamestnaniach Riadiaci pracovník (manažér) v železničnej infraštruktúre (o 631 EUR) a Technický špecialista v mestskej hromadnej doprave (o 582 EUR).

Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas sledovaného obdobia v sektore doprava, logistika, poštové služby najvýraznejšie zvýšenie mzdy v zamestnaní Pilot, a to o 2 239 EUR. Za ním nasledovalo zamestnanie Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej infraštruktúre, kde zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 predstavovalo 1 079 EUR. Mzdový nárast vo výške 600 EUR bol identifikovaný v sektorovo špecifickom zamestnaní Riadiaci pracovník (manažér) v železničnej infraštruktúre. V zamestnaní Technický špecialista v železničnej doprave išlo o 579 EUR.

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach:

  • Pilot,
  • Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej infraštruktúre,
  • Technický špecialista v mestskej hromadnej doprave.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.