Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti

Za sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti boli v sektore doprava, logistika, poštové služby vybrané nasledovné:

 • Podiel zamestnaných osôb podľa vekových skupín

Tento ukazovateľ je zameraný na zloženie zamestnancov v sektore, ktorý tak, ako takmer všetky ostatné odvetvia, trpí problémom starnúcej pracovnej sily. Z nižšie uvedeného grafu je možné predikovať budúci problém s nedostatkom zamestnancov, kedy z dôvodu prirodzenej obmeny nebudú súčasné kapacity mladších zamestnancov postačovať na obsadenie všetkých pracovných pozícií.

Podiel zamestnaných osôb podľa vekových skupín
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04
 • Podiel zamestnaných osôb podľa hlavných tried klasifikácie SK ISCO-08

Na základe klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 je možné podrobne analyzovať pracovníkov v sektore na základe ich roztriedenia do hlavných tried predmetnej klasifikácie. Vďaka tomu je možné vyhodnotiť tie triedy zamestnaní, ktoré majú najvyšší podiel zamestnancov a sú tak najdôležitejšou zložkou sektora. V rámci sektora dopravy, logistiky a poštových služieb je takmer polovica zamestnancov zaradená do hlavnej triedy 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení. Druhou, najsilnejšie zastúpenou triedou sú Administratívni pracovníci a trojicu najviac zastúpených tvoria Technici a odborní pracovníci.

Podiel zamestnaných osôb podľa hlavnej triedy klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04
 • Podiel zamestnaných osôb podľa stupňa vzdelania

V sektore dominujú zamestnanci, ktorí dosiahli nasledujúce stupne vzdelania:

 • Vyučení – 20,6 %
 • Úplné stredné odborné vzdelanie – 15,7 %
 • Vyučení s maturitou – 14,9 %

Naopak najnižší podiel pracovníkov má ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa, Vyššie odborné vzdelanie a Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa. Celkový podiel týchto troch skupín je na úrovni necelých 3%.

Podiel zamestnaných osôb podľa stupňa vzdelania
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04
 • Počet zamestnaných osôb podľa pohlavia

V sektore dominujú muži, keď ich podiel na celkovej zamestnanosti v sektore predstavuje 73 %.

Podiel zamestnaných osôb podľa pohlavia
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04
 • Podiel zamestnaných osôb podľa veľkostnej kategórie zamestnávateľa

Najvyššie zastúpenie v sektore spomedzi zamestnávateľov majú zamestnávatelia vo veľkostnej kategórii 1000 a viac zamestnancov, ktorí v celkovom zložení tvoria 36 %. Nasledujú veľkostné kategórie 250 – 499 zamestnancov s podielom 13 % a kategória 20 – 49 zamestnancov s podielom        11 %. Naopak najnižšie zastúpenie majú v sektore zamestnávatelia vo veľkostnej kategórii 1 – 9 zamestnancov. Tvoria len 3 % z celkového počtu.

Podiel zamestnaných osôb podľa veľkostnej kategórie zamestnávateľa
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04
 • Podiel zamestnaných osôb podľa právnej formy zamestnávateľa

Zo všetkých právnych foriem dominuje v sektore spoločnosť s ručením obmedzením, s podielom 47 %. Nasleduje akciová spoločnosť s podielom 50 %, akciová spoločnosť s podielom 37 % a štátny podnik s podielom 10 %. Ostatné právne formy, ktoré sú v sektore zastúpené, majú nepatrný podiel na sektore, približne 3 %.

Podiel zamestnaných osôb podľa právnej formy zamestnávateľa
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04
 • Podiel zamestnaných osôb podľa druhu vlastníctva zamestnávateľa

V sektore sa vyskytujú tri druhy vlastníctva zamestnávateľa, ktoré majú dominanciu. Súkromné tuzemské vlastníctvo a štátne vlastníctvo má približne rovnaký podiel – obe formy vlastníctva disponujú približne 34 % z celkového počtu firiem v odvetví. Treťou najsilnejšou formou vlastníctva sú zahraničné podniky, s podielom približne 23 %. Naopak najnižšie zastúpenie zo sledovaných foriem vlastníctva má vlastníctvo územnej samosprávy a medzinárodné s prevažujúcim súkromným sektorom. Oba tieto druhy vlastníctva tvoria spolu podiel 10 %.

Podiel zamestnaných osôb podľa druhu vlastníctva zamestnávateľa
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04
 • Priemerná hrubá mesačná mzda podľa stupňa vzdelania v roku 2019

SR dosiahla v minulom roku priemernú hrubú mesačnú mzdu na úrovni 1 249 EUR, pričom Sektor dopravy, logistiky, poštových služieb dosiahol 92,5 % úroveň tejto uvedenej priemernej hrubej mesačnej mzdy v hospodárstve, čo v reálnom vyjadrení predstavovalo 1 156 EUR.

Priemerná hrubá mesačná mzda podľa stupňa vzdelania v roku 2019
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04
 • Priemerná hrubá mesačná mzda mužov a žien v sektore v roku 2019

V sektore dopravy, logistiky, poštových služieb dosahovali muži v roku 2019 mzdu na úrovni 1 189 EUR a ženy na úrovni 1 065 EUR. Rozdiel v odmeňovaní mužov a žien bol teda v roku 2019 na úrovni na úrovni 124 EUR.

Priemerná hrubá mesačná mzda mužov a žien v sektore v roku 2019
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04
 • Priemerná hrubá mesačná mzda v sektore podľa veľkostnej kategórie zamestnávateľa

Najvyššie mzdy v roku 2019 vyplácali v sektore zamestnávatelia veľkostnej kategórie 500 – 999 zamestnancov. Hodnota priemernej hrubej mesačnej mzdy bola na úrovni 1 457 EUR. Nasledovali zamestnávatelia vo veľkostnej kategórii 100 – 249 zamestnancov (1 301 EUR) a zamestnávatelia v kategórii 250-499 zamestnancov (1 184 EUR). Naopak, najnižšie mzdy boli vyplácané zamestnávateľmi vo veľkostnej kategórii 1 – 9 zamestnancov a kategórii 20-49 zamestnancov.

Priemerná hrubá mesačná mzda v sektore podľa veľkostnej kategórie zamestnávateľa
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.