Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Kľúčové inovačné a technologické zmeny a SWOT analýza

Kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor v určenom horizonte, ktoré budú mať dopad na ľudské zdroje

Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)

SILNÉ STRÁNKY

LEGISLATÍVA, FINANCOVANIE A GEOPOLITIKA

 • doprava vo verejnom záujme
 • medzinárodné dohody o doprave
 • strategická poloha SR z hľadiska EÚ
 • podiel na tvorbe HDP v SR
 • pomerne stabilný prierezový sektor podporujúci rozvoj hospodárstva aj napriek jeho finančnému podhodnoteniu v období minulých rokov
 • rozsiahle pokrytie miest, jedinečná infraštruktúra a rozsah poštovej siete, dostatočná kapacita skladových priestorov aj vzhľadom na nové projekty
 • existujúce spektrum firiem

ZAMESTNANOSŤ

 • nezanedbateľný zdroj zamestnávania na trhu práce a potenciál pre vytváranie pracovných miest
 • odbornosť zamestnancov
 • rozširujúci sa počet pracovných pozícií v sústave povolaní
 • zatiaľ lacná a ešte vzdelaná pracovná sila

SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

 • vybudovaná základňa zákazníkov
 • denný kontakt so zákazníkmi
 • jedinečný rozsah a komplexnosť ponúkaných produktov
 • kvalita a spoľahlivosť poskytovaných služieb

BEZPEČNOSŤ A EKOLÓGIA

 • bezpečná a ekologická doprava

VZDELÁVANIE

 • dobrá báza vzdelávania
 • napojenie na medzinárodný výskum a inovácie (vysoké školstvo)
 • dostatočný počet SOŠ pripravujúcich absolventov pre sektor, ich situovanie v rámci celej krajiny, ochota učiteľov SOŠ k ďalšiemu vzdelávaniu
 • efektívne monitorovanie a analýzy odborného vzdelávania v sektore a potrieb trhu práce pre sektorové profesie
 • funkčné terciárne a formálne odborné vzdelávanie  a príprava
 • propagácia vzdelávania v rámci sektora prostredníctvom podujatí na školách a v podnikoch a na webových portáloch

STROJOVÝ PARK A TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ

 • široký vozový park
 • modernizácia a obnova vozového parku, prevádzok a kontaktných miest
 • variabilita a dostupnosť dopravných prostriedkov pri preprave tovarov a osôb

SLABÉ STRÁNKY

LEGISLATÍVA, FINANCOVANIE A GEOPOLITIKA

 • balíčky mobility – nariadenia EK
 • nízke finančné zabezpečenie dopravy vo verejnom záujme, obmedzené finančné zdroje a závislosť na dotáciách
 • vysoké odvodové zaťaženie,  mýtne poplatky a daň z motorových vozidiel
 • nedostatočné plánovanie a rozvoj segregovaného systému dráhovej dopravy v mestských aglomeráciách
 • slabá pripravenosť sektora na prijímanie nových myšlienok a pomalé presadzovanie inovácií
 • premrhaný inovačný potenciál (chýbajúce stimuly, financovanie výskumu z vlastných firemných zdrojov, predaj know-how do zahraničia)

ZAMESTNANOSŤ

 • nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v sektorových profesiách najmä v nosných profesiách, strata vzdelaných odborníkov ich odchodom za prácou do zahraničia
 • kvalifikovaní absolventi škôl  nevykonávajúci vyštudovanú profesiu
 • nízka priemerná mesačná mzda v porovnaní so mzdou v národnom hospodárstve, nemožnosť obsadiť pracovné miesta  z uvedeného dôvodu
 • nevyhovujúci imidž robotníckych profesií
 • vysoký priemerný vek zamestnancov v sektore
 • vysoký podiel živej práce
 • relatívne nízka produktivita práce

STROJOVÝ PARK A TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ

 • neuspokojivý (až havarijný) technický stav vozidiel, vysoké náklady na ich prevádzku a údržbu
 • nízka úroveň infraštruktúry a pracovného prostredia, slabá podpora na ich údržbu a modernizáciu

VZDELÁVANIE

 • nedostatočné financovanie vzdelávania
 • nedostatočné vybavenie odborných učební modernými materiálno-technickými prostriedkami
 • klesajúci počet žiakov SOŠ v sektore, klesajúci záujem o odborné vzdelávanie u žiakov základných škôl
 • nedostatočná informovanosť žiakov, študentov a rodičov o možnostiach štúdia pre sektorové profesie
 • nedostatok odborných učiteľov a majstrov odborného výcviku, nezáujem odborníkov zo sektora zamestnať sa v odbornom školstve z dôvodu nízkej motivácie (mzda, odborný rast, technická vybavenosť škôl)

BEZPEČNOSŤ A EKOLÓGIA

 • absencia záchytných parkovísk pre osobné automobily v mestských aglomeráciách
 • nedostatky BOZP (pracovné podmienky)
 • chýbajúce napojenia logistických parkov na  železničnú dopravu

PRÍLEŽITOSTI

LEGISLATÍVA, FINANCOVANIE A GEOPOLITIKA

 • systémové riešenia prepojenia dopravnej infraštruktúry (cestná, železničná, letecká a vodná doprava)
 • systémové riešenia financovania sektora (národná dopravná politika)
 • implementácia nových trendov v sektore (automatizácia, digitalizácia, a pod.)

ZAMESTNANOSŤ

 • implementácia záverov z analýz demografického vývoja obyvateľstva v SR
 • prehodnotenie systému odmeňovania a sociálneho zabezpečenia zamestnancov

VZDELÁVANIE

 • nové vzdelávacie a študijné programy pre prípravu odborníkov na nové trendy v sektore (automatizácia, digitalizácia, a pod.) vo všetkých druhoch vzdelávania
 • zavádzanie nových učebných a študijných odborov na školách podľa požiadaviek trhu práce v sektore
 • optimalizácia počtu SOŠ s prihliadaním na potreby regiónov
 • dobudovanie a zmodernizovanie materiálno-technickej základne škôl s využitím dostupných finančných prostriedkov vrátane fondov EÚ
 • európska dimenzia uznávania výsledkov vzdelávania (Európsky kvalifikačný rámec, Národná sústava kvalifikácií)
 • užšia spolupráca subjektov participujúcich na odbornom vzdelávaní

STROJOVÝ PARK A TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ

 • obnova a modernizácia  technického stavu infraštruktúry a vozového parku,  revitalizácia kľúčových pracovísk prevádzky a údržby
 • implementácia informačných systémov a s tým spojené možnosti budovania inteligentných dopravných systémov s komplexným dátovým prepojením rôznych druhov dopravy 
 • logistika 4.0
 • vývoj a aplikácia autonómnych dopravných prostriedkov vo VOD v praxi

SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

 • implementácia nových trendov v poskytovaných službách a zvyšovanie komfortu pre zákazníkov
 • preberanie best practices z iných odvetví a ich implementácia
 • internet vecí, globalizácia služieb a ich dopadov na regióny
 • otvorenie trhu so službami, deregulácia sektoru leteckej dopravy (spoločné európske licencovanie personálu)
 • širšie využitie vysokého potenciálu pre rast poštových zásielok generovaných elektronickým obchodom vo vnútroštátnom a medzinárodnom styku

BEZPEČNOSŤ A EKOLÓGIA

 • ekologizácia spoločnosti, predovšetkým pre mestské aglomerácie so zameraním na dopravné systémy v nich
 • budovanie záchytných parkovísk na okrajoch miest

OHROZENIA

Legislatíva, financovanie a geopolitika

 • časté politické zmeny a meniaca sa sektorová stratégia
 • rastúce nároky na financovanie VOD, nedostatočná úroveň financovania sektora zo zdrojov štátneho rozpočtu na obnovu a modernizáciu vozového parku a infraštruktúry, nevyhovujúca štruktúra a úroveň v systéme prerozdeľovania finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v prospech rozvoja VOD, nedostatočné systémové prepojenie orgánov štátnej správy a samosprávy
 • nedostatočné vedomosti súvisiace s využívaním čerpania štrukturálnych fondov EÚ
 • nedostatočná legislatíva a technické normy v sektore, nedopracovaný legislatívny rámec na používanie nových technológií (technológie predbiehajú regulačný a legislatívny rámec)
 • zánik dopravných spoločností alebo ich odchod zo SR
 • nárast individuálnej automobilovej dopravy
 • stagnácia leteckého odvetvia na základe prevládnutia monopolného postavenia dominantných hráčov na trhu (Airbus, Boeing)
 • nedostatočná aktualizácia podkladových databáz

Zamestnanosť

 • nepriaznivý demografický vývoj
 • nedostatok kvalifikovaných zamestnancov ako dôsledok nevhodného prepojenia vzdelávacieho systému s trhom práce
 • nepriaznivá veková štruktúra
 • odchod kvalifikovaných zamestnancov do iných sektorov, resp. do zahraničia za vyšším ohodnotením pracovnej sily
 • zvyšovanie ceny práce

Vzdelávanie

 • nedostatočná zmena vzdelávania v príprave nových profesií (automatizácia, digitalizácia), zaostávanie v implementácii nových trendov do procesu vzdelávania v porovnaní s implementáciou týchto trendov do praxe
 • klesajúci záujem o odborné vzdelávanie
 • nedostatok finančných prostriedkov na investície do škôl a na odmeňovanie učiteľov
 • nedostatočné prepojenie odborného vzdelávania s potrebami praxe

Strojový park a technická vybavenosť

 • Ohrozenie bezpečnosti a zdravia v dôsledku zlého technického stavu vozidlového parku a infraštruktúry

Služby zákazníkom

 • medializácia iba negatívnych situácií v sektore
 •  zlý obraz VOD v očiach verejnosti

Bezpečnosť a ekológia

 • nesystémové riešenie prepravy cestujúcich a tovaru v nadväznosti na ekologické druhy prepravy

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.