Identifikácia kritických a kľúčových činiteľov

Kritické činitele

  • GEOPOLITICKÁ A HOSPODÁRSKA NESTABILITA

Globálna ekonomická kríza, geopolitická a hospodárska situácia spojená s obchodnými vojnami, terorizmom, migráciou, možnou hospodárskou krízou a ďalšími nepredvídanými hrozbami má výrazný dosah na štruktúru zamestnanosti v sektore dopravy.

  • EKONOMICKÝ VÝVOJ A LIBERALIZÁCIA TRHU

Ťažko predpovedateľný ekonomický vývoj v rámci dopravy a častá reštrukturalizácia spoločností je negatívnym faktorom v oblasti dopravy a poštových služieb. Liberalizáciou trhu sa uvoľňujú obmedzenia týkajúce sa voľného pohybu tovarov, služieb a pracovnej sily nielen v krajinách Európskej únie, ale aj mimo nej.

  • LEGISLATÍVNE ZMENY A OBMEDZENIA

Je možné očakávať, že v snahe eliminovať negatívne vplyvy dopravy na životné prostredie budú prijímané opatrenia ako napríklad obmedzenie kapacít vzdušného priestoru, podpora verejnej dopravy na vyššej politickej úrovni, zavedenie alternatívnych palív, prijímanie opatrení v súvislosti s nízkoemisnými zónami, zavedenie systému obchodovania s emisnými kvótami a podobne.

  • STARNUTIE ZAMESTNANCOV V SEKTORE A ZDRAVOTNÁ SPÔSOBILOSŤ

Reštrukturalizácie spoločností, zastarané zariadenia a nedostatočné finančné ohodnotenie zamestnancov v sektore spôsobili negatívne vnímanie sektora dopravy verejnosťou a nezáujem žiakov o štúdium na stredných školách so zameraním na dopravu.

  • NEDOSTAVANÁ DOPRAVNÁ SIEŤ TEN-T V SR ANI V ROKU 2020

Nedostavaná dopravná sieť TEN-T na území SR prináša denné straty v sektore doprava, logistika a poštové služby, ale má dopady aj na zdravotnú dostupnosť a efektívnosť priemyslu SR, ale aj na turizmus. Je potrebné vyvinúť tlak na urýchlené dokončenie. TEN – T netýka sa len cestnej siete, ale aj železničnej siete, kde má SR tiež výrazné zaostávanie, čo má dopady aj na životné prostredie.

  • NEDOSTATOK ABSOLVENTOV STREDNÝCH A ODBORNÝCH ŠKÔL V SEKTORE DOPRAVY, LOGISTIKA A POŠTOVÉ SLUŽBY PRE BUDÚCE POTREBY SR

Je potrebné spracovať analýzu vývoja absolventov stredných a odborných škôl v sektore doprava, logistika a poštové služby a poukázať na súčasné a budúce potreby zo strany zamestnávateľov v SR. Na to je potrebné spracovať analýzu vrátane demografickej analýzy súčasného počtu zamestnancov v sektore na jednotlivých povolaniach. Je potrebné zistiť aj požiadavky na nové povolania vzhľadom na inovácie v sektore a niektoré povolania prehodnotiť resp. zrušiť z Národnej sústavy povolaní.

Nedostatok absolventov v sektore nie je možné riešiť len tlakom na stredné a vysoké školy, ale systémovými zmenami v školstve vrátane základného školstva. Vrátane systému postavenia učiteľov a financovania školstva v SR, optimalizácie počtu škôl a počtu študentov v študijných odboroch.

  • VPLYV GLOBÁLNYCH TRENDOV V REÁLIÁCH DOPRAVNÉHO TRHU SR

V zmysle platného strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry sa ako hlavné riziká rozvoja uvádzajú nedostatočné finančné zdroje a aj stavebno-technický stav infraštruktúry. Problém nedostatočného financovania dopravného sektora súvisí nielen s investíciami na strane rozvoja dopravnej infraštruktúry, ku ktorému SR viažu medzinárodné dohody, ale i so zaistením údržby existujúcej dopravnej siete naprieč jednotlivými podsektormi. V dôsledku zanedbania priebežnej údržby v minulosti sa teraz vyžadujú veľké investičné prostriedky zamerané na komplexnú rekonštrukciu častí dopravnej infraštruktúry, ktoré sú už v neuspokojivom a sčasti i havarijnom stave. Technická základňa dopravnej infraštruktúry nie je dostatočne pripravená na meniace sa podmienky a štruktúru dopravného trhu. Technický stav väčšiny uvedených infraštruktúrnych zariadení je neuspokojivý, najmä z dôvodu dlhodobého podfinancovania zapríčiňujúceho nežiaduce odsúvanie štandardnej údržby, ktoré je spojené s neprimeraným nárastom budúcich nákladov potrebných na obnovenie trvalo udržateľného stavu.

Na základe toho boli stanovené priority. Cieľom je najmä doplnenie chýbajúcich dát potrebných na efektívne plánovanie rozvoja a údržby dopravnej infraštruktúry (monitoring, diagnostika) a poskytovanie dopravných služieb a ich priebežná aktualizácia, ako aj nastavenie plánu udržateľného financovania dopravnej infraštruktúry.

  • MOŽNÉ NEPREDVÍDANÉ SITUÁCIE SPÔSOBENÉ ZVÝŠENOU MIGRÁCIOU PRACOVNEJ SILY A MOŽNÝM ROZŠIROVANÍM RÔZNYCH PANDÉMIÍ

Kľúčové činitele

  • ZDIEĽANÁ EKONOMIKA

Zdieľané služby z časti nahrádzajú tradičné služby a vyžadujú si aj samostatný prístup z hľadiska ich vplyvu na pracovný trh. Rozvoj a dostupnosť týchto služieb môže mať pozitívny dopad na rozvoj inovácií a taktiež môže tento trend prispieť k eliminácii individuálnej dopravy či poštových služieb (uber).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.