Dynamika úrovne a špecializácie zručností sektorovo špecifických pracovných síl v rokoch 2019 a 2021

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzujú sektor doprava, logistika, poštové služby nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

 • Pozemná doprava a doprava potrubím,
 • Vodná doprava,
 • Letecká doprava,
 • Skladové a pomocné činnosti v doprave,
 • Poštové služby a služby kuriérov.

K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 10 %-ný podiel na úhrnnej zamestnanosti za všetky sektory SRI, pričom v pandemickom období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný pokles o cca 0,4 p.b. Sektor doprava, logistika, poštové služby sa svojou veľkosťou radí medzi veľké sektory a osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska regiónov SR prezentuje nasledujúci graf.

Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR v rámci sektora doprava, logistika, poštové služby k 31. 12. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Sektor doprava, logistika, poštové služby bol charakteristický približne 23 %-ným (viac ako 29 000 osôb) zastúpením Bratislavského kraja na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov v SR, cca 13 % sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa využilo v Žilinskom, Košickom a Nitrianskom kraji. Medzi regiónmi najnižšie podiely sektorovo špecifických zamestnancov (menej ako 10 %) vykázali k 31. 12. 2021 Prešovský a Banskobystrický kraj.

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 pokles počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach:

 • Pracovník v sklade (skladník),
 • Vodič autobusu,
 • Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant),
 • Vodič nákladného motorového vozidla,
 • Operátor vysokozdvižného vozíka,
 • Vodič kamiónu,
 • Skladový majster (vedúci skladu),
 • Vodič špeciálneho nákladného motorového vozidla.

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný mierny nárast počtu sektorovo špecifických zamestnancov v zamestnaniach:

 • Obsluhujúci pracovník v leteckej a lodnej doprave,
 • Palubný sprievodca v leteckej doprave,
 • Pracovník technickej obsluhy lietadiel,
 • Administratívny pracovník v leteckej doprave,
 • Administratívny pracovník v lodnej doprave,
 • Operátor priemyselnej lanovky,
 • Riadiaci pracovník (manažér) v mestskej hromadnej doprave,
 • Operátor v cestnej infraštruktúre.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore doprava, logistika, poštové služby v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v štyroch krajoch SR vyššia, ako bola jej celoštátna priemerná hodnota v rámci sektora, pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. V sektore doprava, logistika, poštové služby bola najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31. 12. 2021 zaznamenaná v Prešovskom kraji, kde dosiahla približne 11 %. V opačnom spektre sa nachádzal sektorovo dominantný Bratislavský kraj, kde bola najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti, a to cca 4 %. Bratislavský kraj tak svojou váhou v doprave, logistike, poštových službách výrazne prispel k celoštátnemu priemeru za sektor na úrovni cca 7 %.

Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané najmä v sektorovo špecifických zamestnaniach prislúchajúcich hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 4 – Administratívni pracovníci, ktorá klasifikačne zahrňuje taktiež podskupinu zamestnaní 4321 – Pracovníci v sklade, ako aj v hlavnej triede 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení. Podrobnejšie informácie o sektorovo špecifickej nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka.

Zamestnania s najvýraznejším nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore doprava, logistika, poštové služby v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
1878Pracovník v sklade (skladník)
2186Vodič autobusu
3182Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant)
4175Vodič osobného motorového vozidla, dodávky a taxíka
5132Vodič osobného motorového vozidla
6117Vodič dodávky
7110Poštový doručovateľ a pracovník zásielkových a poštových služieb
889Vodič taxislužby
983Kuriér
1077Pracovník pri priehradke na pošte
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Na druhej strane, v niektorých zamestnaniach bolo v sledovanom období zaznamenané zníženie počtu sektorovo špecifických UoZ, ako je uvedené v tabuľke nižšie.

Zamestnania s poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore doprava, logistika, poštové služby v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
1-774Vodič nákladného motorového vozidla
2-197Vodič kamiónu
3-20Technický špecialista v logistike
4-18Palubný sprievodca v leteckej doprave
5-10Palubný sprievodca, stevard v lodnej doprave
6-6Riadiaci pracovník (manažér) v logistike
7-5Colný deklarant
8-4Riadiaci pracovník (manažér) v doprave, logistike a poštových službách
9-4Obsluhujúci pracovník v leteckej a lodnej doprave
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Zhrnutie: Sektor doprava, logistika, poštové služby sa k 31. 12. 2021 vyznačoval približne 10 %-ným podielom sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom počas pandemického obdobia 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021 bol zaznamenaný pokles o cca 0,4 p.b. Z regionálneho aspektu sa sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali najmä v sektorovo dominantnom Bratislavskom kraji, nasledovanom Žilinským, Košickým a Nitrianskym krajom. Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou v sektore doprava, logistika, poštové služby bolo v Prešovskom, Banskobystrickom a Košickom kraji, pričom regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila aj návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. V pandemickom období prišlo k poklesu počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach z hlavných tried zamestnaní SK ISCO-08 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení a 4 – Administratívni pracovníci. Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 približne 7 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola na úrovni približne 7 %. Počet sektorovo špecifických UoZ sa v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o viac ako 1 500 osôb, a to najmä v sektorovo špecifických zamestnaniach: Pracovník v sklade (skladník), Vodič autobusu, Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.