Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje divíziu ekonomických činností 49 Pozemná doprava a doprava potrubím, ďalej divíziu 50 Vodná doprava, divíziu 51 Letecká doprava, ako aj divízie 52 Skladové a pomocné činnosti v doprave a 53 Poštové služby a služby kuriérov.

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora doprava, logistika, poštové služby za roky 2009 a 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore doprava, logistika, poštové služby patril v roku 2018 do vekovej skupiny 45 až 49 rokov nasledovanej vekovými skupinami 50 až 54 rokov a 40 až 44 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 35 až 39 rokov. Podiel zamestnancov mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 45 až 49, 50 až 54 a 40 až 44 rokov. Pri ženskom pohlaví dominovali zamestnankyne z vekových skupín  45 až 49, 50 až 54 a 40 až 44 rokov.  Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 45 až 49 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 14,9 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore.  U žien bola v roku 2018 s podielom 15,6 % najpočetnejšia veková skupina 45 až 49 rokov.

Zamestnanosť v sektore doprava, logistika, poštové služby v členení podľa celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor doprava, logistika a poštové služby tvorí 6,75 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v národnom hospodárstve SR, čím sa radí medzi stredne veľké sektory. Z celoštátneho hľadiska  predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 73 % a na základe toho možno skonštatovať, že v porovnaní s ostatnými sektormi sa vyznačuje vysokou maskulinitou. Najvyšší počet zamestnancov v tomto sektore je v Bratislavskom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol približne 37,9 tis. osôb. Najvyšší počet mužov sa nachádza v Bratislavskom kraji, a to sa týka aj žien. Na druhej strane, vzhľadom na charakter regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto sektore v Trenčianskom kraji, kde ich bolo v roku 2018 evidovaných približne 8,7 tis. Najnižší počet mužov sa taktiež nachádza v Trenčianskom kraji, čo platí rovnako aj pre ženy. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Trnavskom kraji, a to na úrovni 8,14 % z celkového počtu zamestnancov v kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Trenčianskom kraji, a to len 4,13 %. Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia je diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni 77 %, je v Nitrianskom kraji. Najvyšší podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore je v Žilinskom kraji, a to 30 %.

V sektore doprava, logistika, poštové služby patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi najpočetnejšie nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Vodiči nákladných automobilov a kamiónov; Vodiči autobusov, trolejbusov a električiek; Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení; Poštoví doručovatelia a pracovníci zásielkových a poštových služieb; Posunovači, signalisti, výhybkári; Pracovníci v sklade; Riadiaci pracovníci (manažéri) v doprave, logistike a poštových službách; Rušňovodiči; Administratívni pracovníci v doprave  a Pracovníci pri priehradkách a podobní pracovníci. Počet zamestnancov v tomto sektore sa v najpočetnejších podskupinách zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od približne 2,8 tis. do 29,5 tis. zamestnancov (v každej podskupine jednotlivo).

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora doprava, logistika, poštové služby z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-0

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore doprava, logistika, poštové služby za rok 2018 dosahuje hodnotu 1 070 EUR, čo predstavuje 92 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde v celom národnom hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je 911 EUR, čo je 98 % z mediánu mesačnej hrubej mzdy v SR. V sektore doprava, logistika, poštové služby dosahujú najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu zamestnanci s najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania Vysokoškolské – 3. stupeň, a to 2 917 EUR. Na druhej strane najmenej zarábajú zamestnanci, ktorých najvyšší ukončený stupeň vzdelania je Stredné (bez maturity) a ich priemerná mesačná hrubá mzda je 878 EUR. Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej mzdy v sektore je jej maximum, a to 1 808 EUR evidované pri rovnakom stupni najvyššieho dosiahnutého vzdelania ako pri priemernej mesačnej hrubej mzde. Najnižšia úroveň mediánovej mesačnej hrubej  mzdy je 815 EUR, a to taktiež v rovnakom stupni vzdelania ako pri priemernej mzde. Najvyšší podiel mediánovej mesačnej hrubej mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde, a to na úrovni 93 %, je u zamestnancov s najvyšším stupňom vzdelania Vyučení. Inverzne, u zamestnancov s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania Vysokoškolské – 3. stupeň je tento podiel v rámci sektora najnižší, a to 62 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.