Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Charakteristika vývoja v oblasti pracovných úrazov a distribúcie voľných pracovných miest v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje tie ekonomické činnosti, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 49 Pozemná doprava a doprava potrubím, 50 Vodná doprava, 51 Letecká doprava, 52 Skladové a pomocné činnosti v doprave, 53 Poštové služby a služby kuriérov.

Keďže pracovným úrazom v zmysle § 195 ods. 2 Zákonníka práce je poškodenie zdravia, ktoré bolo spôsobené zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, sektorové charakteristiky NSP/SRI neobsahujú úrazy fyzických osôb – podnikateľov (t. j. samostatne zárobkovo činných osôb, samostatne hospodáriacich roľníkov, slobodných povolaní).

V sektore doprava, logistika, poštové služby bolo za ostatných päť rokov s aktuálne dostupnými údajmi o pracovných úrazoch, t. j. za roky 2014 až 2018, evidovaných 4 269 RPÚ, a to s podielom 9,3 % na celkovom počte RPÚ v SR za dané obdobie. Tento počet RPÚ je tretí najvyšší z pomedzi všetkých 24 sektorov NSP/SRI.

Počet RPÚ v sektore doprava, logistika, poštové služby a medián RPÚ za všetky sektory NSP/SRI za roky 2014 až 2018
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z nasledujúceho grafu je možné identifikovať, že najväčší počet RPÚ v sektor bol u zamestnávateľov, ktorí mali 500 a viac zamestnancov. Na celkovom počte RPÚ sa táto veľkostná skupina zamestnávateľov podieľala hodnotou až 31,2 %.

Počet RPÚ podľa veľkosti zamestnávateľa (počtu zamestnancov) v sektore doprava, logistika, poštové služby za roky 2014 až 2018
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najčastejšími pracoviskami s výskytom RPÚ v tomto sektore boli: plocha používaná hlavne na skladovanie, nakladanie, vykladanie, a to s podielom 23,5 %, plochy trvalo prístupné prechodu verejnosti (hlavné cesty, bočné cesty, parkovacie plochy, staničné alebo letiskové čakárne a iné), s podielom 20,6 %, ako aj dopravné prostriedky – pozemné alebo koľajové (všetky druhy: vlak, autobus, automobil, atď.) bez ohľadu na vlastníctvo, a to s podielom 19,1 %.

Ako je možné identifikovať z nasledujúcej tabuľky, najviac zastúpené zamestnanie, takmer polovica RPÚ v sektore, boli vodiči a obsluha pojazdných strojných zariadení, a to s podielom 48,2 %. Významný podiel na RPÚ dosiahlo aj zamestnanie ostatní pomocní administratívni pracovníci, a to s podielom 18,7 %.

Zamestnania s najvyššou početnosťou RPÚ v sektore doprava, logistika, poštové služby za roky 2014 až 2018
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Až v 71,6 % RPÚ za sledované obdobie boli najčastejšou príčinou nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy).

V sektore doprava, logistika, poštové služby bolo za ostatných päť rokov, t. j. 2014 až 2018, evidovaných 73 pracovných úrazov s ŤUZ, a to s podielom 12,2 % na celkovom počte pracovných úrazov s ŤUZ v SR za vybrané obdobie. Tieto úrazy boli najmä v dopravných prostriedkov – pozemné alebo koľajové (všetky druhy: vlak, autobus, automobil, atď.) bez ohľadu na vlastníctvo, a to s podielom 27,4 %, ako aj na ploche používanej hlavne na skladovanie, nakladanie, vykladanie, a to s podielom 9,6 %. Najčastejším zamestnaním s výskytom pracovných úrazov s ŤUZ boli vodiči a obsluha pojazdných strojných zariadení, a to s podielom 66,0 %. V prípade 33,0 % neboli zistené príčiny pracovných úrazov s ŤUZ. V 30,0 % boli príčinou pracovných úrazov s ŤUZ nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy).

Počet pracovných úrazov s ŤUZ v sektore doprava, logistika, poštové služby a medián pracovných úrazov s ŤUZ za všetky sektory NSP/SRI za roky 2014 až 2018
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore doprava, logistika, poštové služby bolo za roky 2014 až 2018 zaznamenaných až 58 SPÚ, a to s podielom 26,5 % na všetkých SPÚ v SR za vybrané obdobie. Najčastejším pracoviskom so SPÚ v tomto sektore boli dopravné prostriedky – pozemné alebo koľajové (všetky druhy: vlak, autobus, automobil, atď.) bez ohľadu na vlastníctvo, a to s podielom 31,0 %, ďalej plochy trvalo prístupné prechodu verejnosti (hlavné cesty, bočné cesty, parkovacie plochy, staničné alebo letiskové čakárne a iné), s podielom 13,8 %, ako aj plochy používané hlavne na skladovanie, nakladanie, vykladanie, a to s podielom 10,3 %. Medzi najčastejšie zamestnania so SPÚ v sektore doprava, logistika, poštové služby patrili: vodiči a obsluha pojazdných strojných zariadení, a to s podielom 77,6 %, ako aj ostatní pomocní administratívni pracovníci, a to s podielom 3,5 %. Najčastejšími príčinami SPÚ boli nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy), a to s podielom 17,2 %, ďalej používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu a pokynom, zotrvávanie v ohrozenom priestore, s podielom 17,2 %, ako aj ohrozenie inými osobami, napr. odvedenie pozornosti pri práci, žarty, hádky, iné nesprávne a nebezpečné konanie, a to s podielom 15,5 %.

Počet SPÚ v sektore doprava, logistika, poštové služby a medián SPÚ za všetky sektory NSP/SRI za roky 2014 až 2018
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Inovácie v sektore predstavujú okrem znižovania počtu pracovných úrazov taktiež významný činiteľ riešenia aktuálnej výzvy v oblasti vysokého počtu inzerovaných voľných pracovných miest, s ktorých obsadzovaním sú spojené ťažkosti zamestnávateľských subjektov.

Regionálna distribúcia počtu inzerovaných voľných pracovných miest (VPM) v sektore doprava, logistika, poštové služby podľa úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 30. 9. 2019
Zdroj: Ústredie PSVR, ISTP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore doprava, logistika, poštové služby bol v prípade VPM s nižšími úrovňami EKR identifikovaný ich najvyšší počet v Bratislavskom kraji, a to približne 2 100. V Trnavskom kraji bolo na tejto úrovni EKR evidovaných približne 1 300 VPM. Naopak, najmenej VPM s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR bolo v Banskobystrickom kraji nasledovanom Košickým krajom, v ktorých bol počet VPM s nižšími úrovňami EKR približne 170, respektíve približne 290. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel voľných pracovných miest s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR v Trnavskom kraji, a to približne 98 %
z celkového počtu VPM v rámci kraja a sektora, podobne ako v Trenčianskym kraji. Na druhej strane v Košickom kraji bol podiel VPM s nižšími úrovňami EKR len 85 % a druhá najnižšia hodnota po Košickom kraji bola u VPM s nižšími úrovňami EKR dosiahnutá v Banskobystrickom kraji, a to 92 %.

Pri rozbore voľných pracovných miest so strednými úrovňami EKR bol identifikovaný najvyšší počet VPM v Košickom kraji, a to približne 50. V Bratislavskom kraji bolo na tejto vzdelanostnej úrovni EKR evidovaných taktiež približne 50 voľných pracovných miest. Naopak, najmenej VPM so strednými úrovňami EKR bolo evidovaných v Banskobystrickom kraji nasledovanom Trnavským krajom, v ktorých dosiahol počet VPM so strednými úrovňami EKR približne desať, respektíve 20. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM so strednými úrovňami EKR v Košickom kraji, kde bol ich podiel približne 14 % z celkového počtu VPM v rámci sektora a kraja. Košický kraj bol nasledovaný Banskobystrickým krajom, kde podiel VPM so strednými úrovňami EKR dosiahol 7 %. Na druhej strane, v Trnavskom kraji bol podiel VPM so strednými úrovňami EKR len minimálny.

Pri rozbore regionálnej distribúcie VPM z hľadiska úrovne EKR  bol identifikovaný najvyšší počet VPM s vyššími úrovňami EKR v Bratislavskom kraji, a to približne desať. V Trnavskom kraji bolo na tejto úrovni EKR približne šesť VPM. Naopak, najmenej VPM s vyššími úrovňami EKR bolo v Nitrianskom kraji, kde bol ich počet minimálny. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM s vyššími úrovňami EKR v Banskobystrickom kraji a Žilinskom kraji.

V sektore doprava, logistika, poštové služby sú na základe inzerovaných voľných pracovných miest najpočetnejšie nasledovné zamestnania:

  • Vodič kamiónu,
  • Vodič nákladného motorového vozidla,
  • Operátor vysokozdvižného vozíka,
  • Vodič autobusu,
  • Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant),
  • Pracovník v sklade (skladník),
  • Agent a disponent prepravy.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.