Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje všetky činnosti klasifikačne prislúchajúce do sekcie H – DOPRAVA A SKLADOVANIE. Ide o činnosti zaradené do divízie 49 Pozemná doprava a doprava potrubím, do divízie 50 Vodná doprava, divízie 51 Letecká doprava, ďalej do divízie 52 Skladové a pomocné činnosti v doprave, ako aj do divízie 53 Poštové služby a služby kuriérov.

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty patriace do nasledovných divízií produktov:

  • 49 Pozemná doprava a doprava potrubím,
  • 50 Vodná doprava,
  • 51 Letecká doprava,
  • 52 Skladové a vedľajšie činnosti v doprave,
  • 53 Poštové a kuriérske služby.

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA:

V rámci divízie CPA 49 Pozemná doprava a doprava potrubím sú typické produkty: železničná preprava osôb, medzimestská, nákladná železničná doprava, mestská a prímestská osobná doprava, služby prevádzky taxíkov. Ďalšou divíziou CPA, ktorej produkty sú charakteristické pre tento sektor, je divízia 50 Vodná doprava, v rámci ktorej medzi hlavné produkty patria najmä: vnútrozemská vodná preprava osôb, vnútrozemská nákladná vodná doprava. Z divízie 51 Letecká doprava sú významné produkty najmä: osobná letecká doprava a nákladná letecká doprava. Medzi hlavné produkty divízie 52 Skladové a vedľajšie činnosti v doprave patria najmä: skladovanie v chladiacich zariadeniach, skladovanie kvapalín alebo plynov vo veľkých objemoch, parkovacie služby. V rámci divízie 53 Poštové a kuriérske služby a jej skupiny 53.1 Činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby sú typické sektorové produkty: činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby súvisiace s distribúciou novín a časopisov, činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby súvisiace s distribúciou listov, činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby súvisiace s distribúciou balíkov. Ďalej do tejto divízie patria charakteristické produkty zo skupiny 53.2 Ostatné poštové služby a služby kuriérov, a to najmä: kuriérske služby s použitím rôznych druhov dopráv, dodávka potravín do domu.

Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách v rámci sektora doprava, logistika a poštové služby v SR za roky 1995 až 2017 (v mld. EUR)
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 4 mld. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 282 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách bola evidovaná v roku 2015, a to približne 5,6 mld. EUR a minimum približne na úrovni 1,4 mld. EUR bolo dosiahnuté v roku 1995. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je približne 173,8 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 12,3 %.

Odlišný bol vývoj hrubej pridanej hodnoty v sektore v stálych cenách, a to najmä poklesom do roku 2006. Počas sledovaného obdobia absolútny nárast dosiahol približne 0,7 mld. EUR, čo je relatívny nárast o 17 % v percentuálnom vyjadrení. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2015 približne na úrovni 5,4 mld. EUR a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola približne 2,6 mld. EUR v roku 2006. V sledovanom období je priemerný ročný nárast približne 32,4 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 0,7 %.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 49 Pozemná doprava a doprava potrubím v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Legenda:

V rámci divízie ekonomických činností 49 Pozemná doprava a doprava potrubím je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo. Podiel zamestnancov divízie 49 Pozemná doprava a doprava potrubím vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 84 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 6% a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre automobilový priemysel a strojárstvo tvoria približne 3 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 50 Vodná doprava v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V rámci divízie ekonomických činností 50 Vodná doprava je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby, Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu a Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment. Podiel zamestnancov divízie 50 Vodná doprava vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 51 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu, dosahuje približne 21 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment tvoria približne 15 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 51 Letecká doprava v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V rámci divízie ekonomických činností 51 Letecká doprava je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment, Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo a Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch. Podiel zamestnancov divízie 51 Letecká doprava vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 95 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 4% a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre automobilový priemysel a strojárstvo a Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestový ruch tvoria každá približne 1 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 52 Skladové a pomocné činnosti v doprave v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Legenda: 

V rámci divízie ekonomických činností 52 Skladové a pomocné činnosti v doprave je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre elektrotechniku. Podiel zamestnancov divízie 52 Skladové a pomocné činnosti v doprave vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 78 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment dosahuje približne 9 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre elektrotechniku tvoria približne 3 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 53 Poštové služby a služby kuriérov v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V rámci divízie ekonomických činností 53 Poštové služby a služby kuriérov je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch. Podiel zamestnancov divízie 53 Poštové služby a služby kuriérov vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 89 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 7 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch tvoria približne 2 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore doprava, logistika a poštové služby na základe nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania a celkového salda za rok 2018 (v osobách)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore doprava, logistika, poštové služby za rok 2018 sa nachádzal v Bratislavskom kraji, kde ich počet predstavoval takmer 7 000, vďaka čomu sa kraj umiestnil na prvom mieste pred Nitrianskym krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania približne 3 500 osôb. Na druhej strane v Prešovskom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto sektore len približne 1 300 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. Pomerne nízky počet osôb nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Trenčianskom kraji, a to necelých 1 300. Z hľadiska výstupu zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Bratislavskom kraji, kde zo zamestnania vystúpilo viac ako 7 700 osôb. Bratislavský kraj bol nasledovaný Nitrianskym krajom, v ktorom zo zamestnania v roku 2018 vystúpilo približne 3 300 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi počtom osôb, ktoré nastúpili do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 v Košickom kraji, kde nárast predstavoval približne 400 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné saldo zaznamenané aj v Nitrianskom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol o približne 180. Naopak, v Bratislavskom kraji bol zaznamenaný pokles počtu zamestnaných osôb o približne 800. K poklesu zamestnaných osôb prišlo aj v Žilinskom kraji, kde tento pokles predstavoval približne 250.

Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore doprava, logistika, poštové služby v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore doprava, logistika, poštové služby bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda na úrovni 1 070 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 954 EUR. To predstavuje podiel 89,1 % na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 067 EUR, a to predstavuje 99,7 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 654 EUR, čo predstavuje 154,6 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým je aj porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami EKR a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel priemernej mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 701 EUR, resp. 65,5 percentuálneho bodu z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.