Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov

Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov 

Takmer tri štvrtiny osôb pracujúcich v sektore chémia a farmácia dosiahli vzdelanie v odboroch technických a prírodných vied. Z ostatných hlavných skupín odborov vzdelania sú v sektore zastúpení najmä absolventi spoločenských vied, a to 19 percentami.  

Najvyšší počet osôb nastupuje do zamestnania v sektore chémia a farmácia po absolvovaní nasledujúcich študijných odborov:  

  • úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU) – Chemik operátor, Mechanik strojov a zariadení, Strojárstvo a Mechanik elektronik, 
  • stredné odborné vzdelanie získané na odborných učilištiach a SOŠ (vyučenie) – Elektromechanik, Strojný mechanik. 

Z absolventov študijného odboru Chemik operátor pracuje podľa dostupných dát 36 % všetkých absolventov v sektore. V súčasnosti študuje vo všetkých ročníkoch tohto odboru celkom 127 žiakov a predpokladá sa, že v priebehu rokov 2019 – 2024 vstúpi na trh práce 100 až 200 absolventov odboru.  

Zamestnanosť v sektore sa v roku 2018 zvýšila o viac než 2 000 osôb. Od roku 2014 do 2018 vzrástol počet osôb zamestnaných v chémii a farmácii o takmer 6 000. Podiel sektora na celkovej zamestnanosti v Slovenskej republike vzrastá len nepatrne.   

Vývoj celkového počtu zamestnancov a podielu tohto počtu na celkovom počte zamestnancov v národnom hospodárstve v období 2014 – 2018

Zdroj: Trexima Bratislava, spol s.r.o

Ako už bolo spomenuté, v roku 2018 nastúpilo do zamestnania v sektore  viac ako 9 000 osôb, z toho jedna pätina (1 800 osôb) vo veku menej ako 24 rokov. Celkový počet osôb pracujúcich v sektore sa zvýšil, avšak je potrebné mať na zreteli obojsmernú fluktuáciu a vysoký počet osôb vystupujúcich zo zamestnania. 

Predpokladá sa, že celková dodatočná potreba pracovnej sily v sektore chémia a farmácia bude stúpať iba do roku 2020 a potom poklesne. Dodatočnú potrebu bude tvoriť predovšetkým nahradzujúci dopyt, tzn. potreba nahradzovať pracovníkov odchádzajúcich do dôchodku. Podiel nahradzujúceho dopytu na celkovom dodatočnom dopyte sa má do roku 2025 neprestajne zvyšovať. Na druhej strane dopyt expanzný, súvisiaci s tvorbou nových pracovných miest, bude po roku 2020 prudko klesať.

Do roku 2024 by mal v sektore vzniknúť dodatočný dopyt po cca 6 000 pracovníčkach a pracovníkoch, väčšinou v dôsledku odchodu súčasných zamestnancov do dôchodku. Najvyšší podiel nahradzujúceho dodatočného dopytu je predpokladaný pri zamestnaniach Operátor zariadenia v chemickej výrobe (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby), Operátor strojov a zariadení vo farmaceutickej výrobe, Majster (supervízor) v chemickej výrobe  a Prevádzkový zámočník (údržbár).

Dodatočná potreba pracovnej sily v sektore predikovaná do r. 2024

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spol. s. r. o.

Dodatočná potreba ľudských zdrojov spôsobená nahradzujúcim a expanzným dopytom predikovaná do r. 2024

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spol. s. r. o.

Veľká disparita je predikovaná medzi dodatočnou potrebou pracovných síl a počtom absolventov prichádzajúcich na trh práce v zhluku zamestnaní Pracovníci chemickej výroby, kde až viac ako 63 % potreby pracovnej sily v danom sektore bude tvoriť dodatočná potreba pracovnej sily. To znamená, že kým v období 2019 – 2024 bude v celej Slovenskej republike potrebných ďalších 8 tisíc pracovníčok a pracovníkov vykonávajúcich zamestnania tohto zhluku, 5 tisíc z nich bude potrebovať samotný sektor chémie a farmácie. Zároveň sa zistilo, že iba necelých 51 % absolventov relevantných študijných odborov sa uplatňuje v tomto sektore – to zodpovedá asi iba 150 absolventom, ktorí v tom období doštudujú na SOŠ.

Celková dodatočná potreba a nahradzujúci dopyt podľa zamestnaní SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou v sektore (TOP 10)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.