Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor

Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor chémia a farmácia

Percentuálny podiel tržieb na celom priemysle Slovenskej republiky priamo definuje pozíciu chemického a farmaceutického priemyslu v rámci hospodárstva. V roku 2019 predstavoval chemický a farmaceutický priemysel 11,2 %-ný podiel tržieb celého priemyslu SR.

Stagnácia ekonomiky sa prejavila takmer vo všetkých odvetviach CHaFP s najvýraznejším dopadom na predaj umelých vlákien. Medziročne poklesli tržby CHaFP o 4,1 %. Pokles v tržbách sa nedotkol výroby náterových látok, pracích a čistiacich výrobkov a výrobkov z plastov.

Z hľadiska pridanej hodnoty v roku 2019 CHaFP predstavoval 11,7%-ný podiel z celého priemyslu. Pri porovnaní rokov 2018 a 2019 bol zaznamenaný mierny pokles o 3,3 %.

Celkový počet zamestnancov v sektore počas sledovaného obdobia klesol o 4 %. Priemerná hrubá mesačná mzda v sektore naopak vzrástla v období rokov 2018 – 2019 o 5 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.