Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)

Strengths – silné stránky:

 • Dlhodobá tradícia chemického a farmaceutického priemyslu so širokým spektrom produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá, pneumatiky, výrobky z gumy a plastov, farby, laky, liečivá až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna.
 • Renomované vysokoškolské odbory vzdelávajúce špičkových chemikov, farmaceutov, chemických a farmaceutických technológov a biotechnológov.
 • Kvalitná základňa vedeckých a výskumných pracovísk so špičkovými odborníkmi.
 • Veľmi výhodná geografická poloha Slovenskej republiky.
 • Rozširujúce sa duálne vzdelávanie v podnikoch, vrátane zahraničných firiem so sídlom na Slovensku.
 • Silné napojenie sektora na mnohé odberateľské odvetvia (poľnohospodárstvo, elektrotechnika, automobilová výroba, potravinárstvo, stavebníctvo…).
 • Pomerne vysoké mzdy (obzvlášť v petrochémii) zatraktívňujú prácu v sektore v očiach uchádzačov, umožňujú prilákať aj pracovnú silu z iných sektorov.
 • Vysokoškolsky vzdelaní chemici a farmaceuti sú atraktívni pre zahraničné spoločnosti, vrátane tých, ktoré v Slovenskej republike nemajú výrobné prevádzky, vďaka svojej kvalifikácii, produktivite práce a relatívne nižším mzdovým nákladom voči iným európskym krajinám (ide o firmy, ktoré v Slovenskej republike majú shared services centrá, a tímy špecializované na registratúru a farmakovigilanciu).

Weaknesses – Slabé stránky:

 • Nedostatočný záujem o štúdium v STEM odboroch.
 • Väčšina veľkých podnikov v sektore je v zahraničnom vlastníctve. O rozvoji a technickej obnove chemickej a farmaceutickej produkcie rozhodujú, až na malé výnimky, zahraničné centrály.
 • Nepriaznivý postoj verejnosti voči chemickým výrobám (výrobným prevádzkam).
 • Vysoká náročnosť štúdia chemických odborov a farmácie.
 • Výskum v sektore je náročný na materiálne zdroje (prístroje, štandardy, analyzátory, materiály, bezpečnosť..).
 • Chýbajúci odbor na úrovni vysokých škôl pre veľké množstvo podnikov produkujúcich výrobu plastových výrobkov. Tie sú napojené nielen na automobilový priemysel.
 • Celkové starnutie populácie bude viesť k výraznej generačnej výmene pracovnej sily v horizonte do 20 rokov.
 • Zapojenie žiakov a žiačok do duálneho vzdelávania nie je dostatočne vysoké, a to aj z dôvodu nebezpečnosti výrobných prevádzok v sektore.
 • Prakticky všetky základné suroviny je nutné pre chemický priemysel dovážať (ropa, zemný plyn, KCl, anilín…).
 • Na Slovensku už nie je technologický výskum chemických výrob.
 • Chemické výroby sú energeticky náročné a technologicky mnohé oproti svetovým výrobcom zastarané.
 • Nedostatok investičného kapitálu a vlastných zdrojov v chemickom a farmaceutickom priemysle SR.
 • Nedostatočná podpora výskumu a vývoja spojená s odchodom kvalifikovaných pracovníkov z tejto oblasti.
 • Nedostatočná prepojenosť vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce a nedostatočná podpora odborov vzdelávania pripravujúcich absolventky a absolventov pre sektor, podfinancovanie vedy.

Opportunities – Príležitosti:

 • Kľúčová úloha chémie a farmácie ako vedných odborov pre rozvoj civilizácie, zabezpečenie vysokej kvality života a zdravia, zabezpečenie surovinových zdrojov priemyslu, dostatku (čistých) energetických a potravinových zdrojov, ekologického transportu, bývania, obehové hospodárske modely na nakladanie s odpadom (komunálnym a priemyselným), progresívne materiály pre zdravotnícke a iné technológie a výstavbu, 3D tlač na miestnu výrobu atď. a pri riešení environmentálnych záťaží.
 • Chemická recyklácia uhlíka, zhodnocovanie odpadu (komunálneho a priemyselného), cirkularizácia materiálových tokov a vývoj nových materiálov  sú aktuálne výzvy v celom výrobnom sektore, na ktoré môže dať odpoveď iba chémia.
 • Inovatívne potraviny, aditíva a nutričné doplnky môžu prispieť k riešeniu problémov výživy obyvateľstva pri náraste svetovej populácie a zhoršujúcej sa dostupnosti potravinových zdrojov.
 • Spoločnosti v plastikárskom odvetví rozširujú svoju výrobu – zväčšujú podniky.
 • Zabezpečenie kvalitnej pitnej vody aj v regiónoch s nízkymi prírodnými zásobami sladkej vody je otázkou chemickej technológie.
 • Ďalšie zatraktívnenie práce v sektore prostredníctvom zamestnaneckých benefitov a „citizenship“ programov (tzn. možnosť zapojiť sa do spoločensky prospešnej aktivity zameranej na ľudí v núdzi, školy, nemocnice, útulky pre zvieratá, okolie pracoviska a mesto, životné prostredie a i., v pracovnom čase).
 • Intenzívnejšie zapojenie odborníkov z praxe do výchovno-vzdelávacieho procesu na všetkých úrovniach (základné, stredné školy, univerzity).
 • Vhodne profilované stredoškolské odbory vzdelávania pripravujúce absolventov pre požiadavky trhu práce.
 • Vytvorenie celoštátnej súťaže diplomových/bakalárskych prác v oblasti chémie a farmácie, s ocenením najlepších študentov.
 • Zvyšovanie kvalifikácie pracovnej sily pomocou kurzov ďalšieho vzdelávania.
 • Nastavenie štátnej politiky a priorít v oblasti Obehového hospodárstva v súlade s požiadavkami EÚ a v oblasti Výskum a vývoj môžu podporiť vznik nových druhov pracovných pozícií.

Threats – Ohrozenia:

 • Rastúca cena práce, odvodové zaťaženie a administratívne zaťaženie podnikateľských subjektov. To si zároveň vyžaduje vytváranie pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou, náročnejšími požiadavkami na odbornosť, kvalifikáciu, vzdelanie.
 • Nepredpokladá sa, že v Slovenskej republike by sa postavil nový chemický výrobný podnik ,,na zelenej lúke“.
 • Cenová politika energetických spoločností, cena za špičkové odbery elektriny, ako i cena energetických surovín môže ohroziť životaschopnosť energeticky náročných výrob.
 • Zamestnávanie agentúrnych pracovníkov zo zahraničia.
 • Nutnosť preškoľovania/rekvalifikácie zamestnancov v súvislosti s novými požiadavkami (automatizácia, robotizácia, práca s veľkým množstvom dát, atď.).
 • Neznalosť významu odboru chémia pre ďalšie osudy rozvoja spoločnosti zo strany politikov a laikov.
 • Nedostatočný počet pracovísk zaoberajúcich sa aplikovaným výskumom, malá podpora vedy a výskumu zo strany štátu.
 • Nezosúladenosť slovenských štandardov a noriem s niektorými normami EÚ, ktorých podmienky významne sťažujú investičné aktivity v chemickom priemysle (požiarna bezpečnosť, EIA). Nestabilita a nízka zrozumiteľnosť súčasnej legislatívy.
 • Odliv vysokokvalifikovanej pracovnej sily do zahraničia a odchod mladých ľudí na štúdium na zahraničné univerzity.
 • Nepriaznivé zmeny v demografickom vývoji – znižovanie prírastku obyvateľstva a starnutie.
 • Sprísňujúce sa emisné limity a európska legislatíva spojená s elimináciou uhlíkovej stopy.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.