Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Úvodná správa o sektore chémia a farmácia

Sektor pozostáva zo štyroch divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2, a to: 19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov, 20 Výroba chemikálií a chemických produktov, 21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov, 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu. V rámci sektora malo v roku 2018 pracovné uplatnenie približne 54 tisíc zamestnancov, čo bolo približne 2,8 % z celkového počtu zamestnancov v hospodárstve SR. Podiel mužov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora bol približne 61 %, zastúpenie žien dosiahlo 39 %. Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 1 278 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 1 010 EUR.

Porovnanie podielu vekovej štruktúry zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora chémia a farmácia v jednotlivých rokoch 2009 a 2018 (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor chémia a farmácia mal medzi rokmi 2009 a 2018 pomerne rovnomerné zastúpenie zamestnancov najmä vo veku od 25 do 54 rokov. V sledovanom období najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej kategórii 60 a viac rokov a vo vekovej kategórii 40 až 44 rokov. Na druhej strane nastal výrazný pokles podielu zamestnancov vo vekovej kategórii 30 až 34 rokov a 20 až 24 rokov. To môže indikovať jednak zvyšovanie sa veku zamestnancov, ako aj nižší záujem mladých ľudí o prácu v sektore.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora chémia a farmácia za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania (absolútny počet)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor je charakteristický výrazným zastúpením mužov so stupňom vzdelania Vyučení, ktorých počet v roku 2018 dosahoval takmer 8 tisíc osôb, ako aj mužov so stupňom vzdelania Vyučení s maturitou (s početnosťou viac ako 6 tisíc osôb). Taktiež u žien zamestnaných v sektore je najrozšírenejšie vzdelanie s výučným listom, i keď ich podiel na sektorovej zamestnanosti je podstatne nižší ako mužov. Vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa má v sektore v porovnaní s celým hospodárstvom podstatne menšie zastúpenie. Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore v roku 2018 malo vysokoškolské vzdelanie približne 16 % osôb. Z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore malo vysokú školu približne 15 % a z celkového počtu žien zamestnaných v sektore malo vysokoškolskú kvalifikáciu približne 19 %.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora chémia a farmácia za rok 2018 v členení podľa hlavných skupín odborov vzdelania (v %)


Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, okrem zamestnancov so  základným vzdelaním, so stredným a vysokoškolským vzdelaním ukončeným pred rokom 1991

Približne polovica zamestnancov v sektore chémia a farmácia nadobudla kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky I. Vzdelanie z hlavnej skupiny odborov vzdelania 3 Technické vedy a náuky II má približne 20 % zamestnancov sektora a pomerne výrazné zastúpenie (19 %) majú taktiež zamestnanci so vzdelaním z hlavnej skupiny odborov vzdelania 6  Spoločenské vedy, náuky a služby I.

Decilové rozpätie miezd zamestnancov v sektore chémia a farmácia za rok 2018 v členení podľa hlavných tried zamestnaní SK ISCO-08 (v EUR)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

V roku 2018 zarábala jedna desatina zamestnancov sektora v priemere mesačnú mzdu nižšiu ako 630 EUR v hrubom, na druhej strane mzdového rebríčka jedna desatina zamestnancov sektora zarábala viac ako 1 961 EUR mesačne. Obdobne ako v celom národnom hospodárstve, tak aj v rámci sektora, dosahovali najvyššie mzdy zamestnanci v hlavnej triede zamestnaní 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci, ktorých mzdy sa však vyznačovali taktiež najväčšími rozdielmi v rámci hlavnej triedy zamestnaní. V ďalších hlavných triedach zamestnaní bola mzdová úroveň podstatne vyrovnanejšia, v priemere 2 084 EUR zarábali zamestnanci v hlavnej triede 2 Špecialisti, najnižšiu priemernú mzdu, a to na úrovni 860 EUR, mali zamestnanci v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.