Transformácia výrobkov, služieb a realizovaných procesov

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor chémia a farmácia, ktorý produkuje vzájomne prepojený súbor sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvoria z klasifikačného hľadiska na účely ekonomickej analýzy nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

  • Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov,
  • Výroba chemikálií a chemických produktov,
  • Výroba základných farmaceutických výrobkov, prípravkov,
  • Výroba výrobkov z gumy a plastu.

Transformácia výrobkov, služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte pôsobenia zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež prejavuje pri zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne EKR.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR v rokoch 2017 a 2021 v sektore chémia a farmácia
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, najvýraznejšia zmena v štruktúre sektorovo špecifických zamestnancov nastala na strednej úrovni EKR, kde prišlo k zníženiu podielu sektorovo špecifických zamestnancov o cca 2,4 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov s vyššou úrovňou EKR sa zvýšil o 2,1 p. b.

V roku 2017 predstavovali v sektore chémia a farmácia sektorovo špecifickí zamestnanci s nižšou úrovňou EKR podiel cca 3,8 %. Najpočetnejšou skupinou boli zamestnanci so strednou úrovňou EKR, pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 72,1 %. Zamestnancov s vyššou úrovňou EKR bolo v tomto roku 24,1 %.

Následne, t. j. v roku 2021, bol podiel zamestnancov s nižšou úrovňou EKR cca 4,1 % z celkového počtu sektorovo špecifických zamestnancov. Stredná úroveň EKR bola v tomto roku evidovaná u 69,7 % zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 26,2 %-ný podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore chémia a farmácia
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore chémia a farmácia za rok 2021 boli zamestnanci vo veku 30 až 49 rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov predstavoval cca 52,7 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo zvýšenie o cca 1,7 p. b. Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 50 a viac rokov, ich podiel bol rastúci a v roku 2021 predstavoval 32 %. Podiel najmladšej skupiny zamestnancov, t. j. do 29 rokov veku, bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 5,3 p. b., a to na konečných 15,3 %.

Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 2017 a 2021 v sektore chémia a farmácia
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia zmena na úrovni 794 EUR v zamestnaní Organický chemik. Druhé najvyššie zvýšenie miezd v sektore chémia a farmácia bolo medzi rokmi 2017 a 2021 zaznamenané v prípade zamestnania Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej výrobe, kde príslušný nárast predstavoval 757 EUR. Na treťom mieste boli zamestnanci evidovaní v sektorovo špecifickom zamestnaní Fyzikálny chemik, a to so zvýšením mzdy v priemere o 747 EUR. Výrazné zvýšenie miezd v rámci sektora bolo aj pri zamestnaniach Anorganický chemik (o 679 EUR) a Farmaceutický reprezentant (o 573 EUR).

Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas sledovaného obdobia v sektore chémia a farmácia najvýraznejšie zvýšenie mzdy v zamestnaní Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej výrobe, a to o 894 EUR. Za ním nasledovalo zamestnanie Anorganický chemik, kde zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 predstavovalo 796 EUR. Mzdový nárast vo výške 671 EUR bol identifikovaný v sektorovo špecifickom zamestnaní Fyzikálny chemik. V zamestnaní Jadrový chemik išlo o 635 EUR.

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach:

  • Technik kontroly kvality v chemickej výrobe,
  • Chemický špecialista technológ,
  • Organický chemik.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.