Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Identifikácia kľúčových a kritických činiteľov

Kľúčové činitele

Pre ďalší rozvoj sektora chémie a farmácie bude kľúčové:

 • dostatočné zabezpečenie surovinovej bázy a energií,
 • počet a vzdelanosť pracovníkov sektora,
 • inovačné investičné možnosti jednotlivých spoločností,
 • schopnosť pripraviť konkurencie schopné technologické a logistické procesy,
 • schopnosť zabezpečenia udržateľného inovačného cyklu – nové produkty a aplikácie pre špecifické potreby zákazníkov,
 • orientácia na bio-based produkty zhodnocovaním prírodného materiálu/odpadu, hľadanie nových zdrojov surovín a energie,
 • požiadavka na nové funkčné vlastnosti progresívnych materiálov (3D, 4D tlač) pre použitie v priemysle, medicíne a iných odvetviach ovplyvní výskum a vývoj,
 • rekvalifikačné programy zamerané najmä na odborníkov uprostred ich kariéry s cieľom podporiť ich začlenenie do stále viac napredujúceho sektora; modulárny prístup k prispôsobeniu vzdelávania a odbornej prípravy osobitným potrebám tohto sektora,
 • zapojenie priemyslu/zamestnávateľov: spolupráca pri vývoji inovácií vo vzdelávaní cielených odborníkov, vrátane podnikových fáz, ktoré zlepšujú praktickú zložku a znižujú náklady,
 • úlohy sektora chémie a farmácie v oblasti:
  • zabezpečenia nových účinných látok v oblasti farmácie,
  • zabezpečenia nových prostriedkov ochrany rastlín bez vedľajších účinkov na ekosystémy,
  • zabezpečenia energeticky efektívnejších výrob chemikálií a liekov (katalytické procesy),
  • chemcycling na získanie zdrojov z odpadu,
  • riešenia problematiky obehového hospodárstva ako celku,
  • riešenia problematiky náhrady uhlíkového pohonu pre mobilitu.

Kritické činitele

 • SR sa dostáva do demografickej pasce – pretrváva trend intenzívneho starnutia slovenskej populácie,
 • pokles početnosti a podielu detí do 14 rokov, čo má a bude mať za následok zníženie počtu žiakov a študentov na stredných a vysokých školách,
 • nedostatok lacných surovín,
 • zmena spotrebiteľského trhu, zmena dopytu,
 • nedostatok pracovnej sily so zručnosťami vedúcich pracovníkov a s excelentnými obchodníckymi zručnosťami; deficit v zručnostiach na vertikálnej (relevantné pre potreby sektora v oblasti inovácie) a aj na horizontálnej úrovni (komunikačné, vyjednávacie, podnikateľské zručnosti),
 • nedostatočná inovatívnosť produktov podľa požiadaviek trhu,
 • spomaľovanie ekonomiky, ktoré sa už pozoruje, sa dotkne aj chemického priemyslu, pretože ten dodáva produkty do prakticky všetkých odvetví,
 • neschopnosť rýchlej reštrukturalizácie podnikov a zníženia nákladov, aby sa prispôsobili novým situáciám,
 • tlak na medziodvetvovosť kvalifikácií. Okrem podstatných vedomostí z odboru (chémia, farmácia) budú musieť mať odborníci vedomosti a zručnosti aj z IT, strojárstva a iných odborov. Prechod od užšej kvalifikácie k širšiemu a medzisektoriálnemu riešeniu môžu pracovníkom v sektore spôsobiť problémy, ktoré sú dané kapacitou ich mentálnych schopností, ale predovšetkým vedomostí z iných odborov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.