Dynamika úrovne a špecializácie zručností sektorovo špecifických pracovných síl v rokoch 2019 a 2021

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzujú sektor chémia a farmácia nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

 • Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov,
 • Výroba chemikálií a chemických produktov,
 • Výroba základných farmaceutických výrobkov, prípravkov,
 • Výroba výrobkov z gumy a plastu.

Sektor chémia a farmácia sa svojou veľkosťou radí medzi menšie sektory. K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 2 %-ný podiel na úhrnnej zamestnanosti za všetky sektory SRI, a to bez výraznej zmeny v pandemickom období 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021. Osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska regiónov SR prezentuje nasledujúci graf.

Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR v rámci sektora chémia a farmácia k 31. 12. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Sektor chémia a farmácia bol charakteristický približne 30 %-ným (viac ako 8 700 osôb) zastúpením Trenčianskeho kraja na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov v SR a takmer 20 % (viac ako 5 000 osôb) sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa využilo v Bratislavskom kraji. Medzi regiónmi najnižší podiel sektorovo špecifických zamestnancov vykázal k 31. 12. 2021 Banskobystrický kraj, a to necelých 5 % z úhrnného počtu sektorovo špecifických zamestnancov.

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 pokles počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach:

 • Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov,
 • Montážny pracovník gumárenských, plastových výrobkov,
 • Operátor zariadenia v chemickej výrobe (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby),
 • Operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy,
 • Farmaceutický laborant bez špecializácie,
 • Pomocný pracovník v chemickej výrobe.

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný nárast počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach:

 • Chemický špecialista technológ,
 • Chemický špecialista biotechnológ,
 • Chemik kvantovej chémie.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore chémia a farmácia v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v troch krajoch SR vyššia, ako bola jej celoštátna priemerná hodnota v rámci sektora, pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. V sektore chémia a farmácia bola najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31. 12. 2021 zaznamenaná v Košickom kraji a v Prešovskom kraji, kde dosiahla približne 12 %. V opačnom spektre sa nachádzal Bratislavský kraj, kde bola minimálna miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti, a to iba cca 1 %. Podobne nízka hodnota sledovaného ukazovateľa bola aj v Nitrianskom kraji, a to cca 2 %.

Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané najmä v zamestnaniach prislúchajúcich do hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení, a to približne o 270 osôb. Podrobnejšie informácie o sektorovo špecifickej nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka.

Zamestnania s najvýraznejším nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore chémia a farmácia v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
1131Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov
2105Montážny pracovník gumárenských, plastových výrobkov
328Operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy
419Chemik inde neuvedený (okrem chemického inžinierstva)
517Farmaceutický laborant
67Majster (supervízor) v chemickej výrobe
77Chemický špecialista
86Operátor strojov a zariadení vo farmaceutickej výrobe
95Laborant biochemik
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Na druhej strane, v sledovanom období bolo zaznamenané zníženie počtu UoZ s predchádzajúcou zamestnaneckou praxou v sektore chémia a farmácia tak, ako je uvedené v tabuľke nižšie.

Zamestnania s najvýraznejším poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore chémia a farmácia v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
1-37Chemický technik (laborant) v priemyselnej výrobe
2-11Farmaceutický reprezentant
3-7Technik chemik
4-6Operátor zariadenia v chemickej výrobe (okrem gumy, plastov
a farmaceutickej výroby)
5-5Procesný technik v chemickej výrobe
6-5Operátor diaľkového riadenia chemickej výroby (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Zhrnutie: Sektor chémia a farmácia sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 2 %-ným podielom sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom počas pandemického obdobia od 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021 nebola zaznamenaná výraznejšia zmena. Z regionálneho hľadiska sa sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali najmä v Trenčianskom a Bratislavskom kraji. Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 približne 1 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola na úrovni približne 4 %. Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou v sektore chémia a farmácia bolo v Prešovskom a Košickom kraji, pričom regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila aj návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. Počet sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil cca o 250 osôb, a to najmä v zamestnaniach prislúchajúcich hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení. Nárast počtu sektorovo špecifických UoZ bol mierny a ich podiel v rámci 24 sektorov zostal stabilný.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.