Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor chémia a farmácia patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s priemerným počtom divízií. Celkovo do sektora boli zaradené štyri divízie SK NACE Rev. 2, pričom ide o nasledovné divízie: Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov, Výroba chemikálií a chemických produktov, Výroba základných farmaceutických výrobkov, prípravkov, Výroba výrobkov z gumy a plastu.

Najviac zamestnancov v sektore chémia a farmácia malo v roku 2019 vyštudovaný odbor vzdelania 2860 Chemik operátor. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 147 žiakov denného štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 164 – 264 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 29 % absolventov sa uplatní v sektore chémia a farmácia. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania príde na trh práce v roku 2025. Približne 3 % zamestnancov tohto sektora majú vyštudovaný odbor vzdelania 2860 Chemik operátor.

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 2466 Mechanik opravár. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 224 žiakov denného štúdia. Do roku 2025 príde na trh práce celkovo 205 – 305 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 3 % z nich sa uplatní v sektore chémia a farmácia. Najviac absolventov by malo prísť na trh práce v roku 2020. Približne 3 % zamestnancov tohto sektora majú vyštudovaný odbor vzdelania 2466 Mechanik opravár.

Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 2025 a ich uplatnenie v sektore chémia a farmácia

Celková dodatočná potreba v sektore chémia a farmácia bude do roku 2025 na úrovni približne 7 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2021 a najmenej v roku 2020.

Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore chémia a farmácia do roku 2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť v roku 2025. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2021.

Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore chémia a farmácia do roku 2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore chémia a farmácia, pričom obsahuje aj informácie o celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho dopytu v SR do roku 2025.

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre sektor chémia a farmácia s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl do roku 2025

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore chémia a farmácia sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 8131001 Operátor zariadenia v chemickej výrobe (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby), pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor chémia a farmácia bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 678 – 778 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 784 – 884 zamestnancov, pričom 91 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie 8142000 Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov, ktoré je špecifické pre tento sektor a v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 637 – 737 osôb, pričom v sektore do roku 2025 bude potrebné doplniť približne 392 – 492 osôb.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.