Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje divíziu ekonomických činností 19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov, ďalej divíziu 20 Výroba chemikálií a chemických produktov, ako aj divíziu 21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov.

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora chémia a farmácia za roky 2009 a 2018

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore chémia a farmácia patril v roku 2018 do vekovej skupiny 40 až 44 rokov nasledovanej vekovými skupinami 45 až 49 rokov a 50 až 54 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 35 až 39 rokov. Podiel zamestnancov mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 40 až 44, 30 až 34 a 35 až 39 rokov. Pri ženskom pohlaví dominovali zamestnankyne z vekových skupín 45 až 49, 40 až 44 a 50 až 54 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 40 až 44 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 14,6 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 2018 s podielom 16,5 % najpočetnejšia veková skupina 45 až 49 rokov. Sektor sa na základe porovnania početnosti vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje výraznejším starnutím u žien ako u mužov.

Zamestnanosť v sektore chémia a farmácia v členení podľa celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018

Sektor chémia a farmácia tvorí 2,77 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR, čím sa radí medzi menšie sektory. Z celoštátneho hľadiska  predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 61 %, na základe toho možno skonštatovať, že v porovnaní s ostatnými sektormi sa vyznačuje vysokou maskulinitou. Najvyšší počet zamestnancov v tomto sektore je v Trenčianskom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol približne 15,8 tis. osôb. Najvyšší počet mužov sa nachádza v Trenčianskom kraji, a to sa týka aj žien. Na druhej strane, vzhľadom na charakter regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto sektore v Banskobystrickom kraji, kde ich bolo v roku 2018 evidovaných približne 1,7 tis. Najnižší počet mužov sa taktiež nachádza v Banskobystrickom kraji, čo platí rovnako aj pre ženy. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Trenčianskom kraji, a to na úrovni 7,49 % z celkového počtu zamestnancov v kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Banskobystrickom kraji, a to len 0,86 %. Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia je diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni 71 %, je v Bratislavskom kraji a najvyšší podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore je v Žilinskom kraji, a to 50 %.

V sektore chémia a farmácia patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi najpočetnejšie nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Operátori strojov na výrobu výrobkov z plastov; Operátori strojov na výrobu výrobkov z gumy; Operátori zariadení na výrobu chemických výrobkov (okrem gumy a plastov); Montážni pracovníci inde neuvedení; Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov); Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe; Zámočníci, nástrojári a podobní pracovníci; Chemickí špecialisti; Montážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe a Chemickí technici. Počet zamestnancov v tomto sektore sa v najpočetnejších podskupinách zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od približne 0,8 tis. do 6,6 tis. zamestnancov (v každej podskupine jednotlivo).

Chémia a farmácia z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore chémia a farmácia za rok 2018 dosahuje hodnotu 1 278 EUR, čo predstavuje 110 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde v celom národnom hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je 1 010 EUR, čo je 109 % z mediánu mesačnej hrubej mzdy v SR. V sektore chémia a farmácia dosahujú najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu zamestnanci s najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania Vysokoškolské – 3. stupeň, a to 3 029 EUR. Na druhej strane najmenej zarábajú zamestnanci, ktorých najvyšší ukončený stupeň vzdelania je Základné a ich priemerná mesačná hrubá mzda je 918 EUR. Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej mzdy v sektore je jej maximum, a to 2 029 EUR evidované pri rovnakom stupni najvyššieho dosiahnutého vzdelania ako pri priemernej mesačnej hrubej mzde. Najnižšia úroveň mediánovej mesačnej hrubej  mzdy je 798 EUR, a to v rovnakom stupni vzdelania ako pri priemernej mzde. Najvyšší podiel mediánovej mesačnej hrubej mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde, a to na úrovni 94 %, je u zamestnancov s najvyšším stupňom vzdelania Vyššie odborné. Inverzne, u zamestnancov s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania Vysokoškolské – 3. stupeň je tento podiel v rámci sektora najnižší, a to 67 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.