Charakteristika vývoja v oblasti pracovných úrazov a distribúcie voľných pracovných miest v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje tie ekonomické činnosti, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov, 20 Výroba chemikálií a chemických produktov, 21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov a 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu.

Keďže pracovným úrazom v zmysle § 195 ods. 2 Zákonníka práce je poškodenie zdravia, ktoré bolo spôsobené zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, sektorové charakteristiky NSP/SRI neobsahujú úrazy fyzických osôb – podnikateľov (t. j. samostatne zárobkovo činných osôb, samostatne hospodáriacich roľníkov, slobodných povolaní).

V sektore chémia a farmácia bolo za ostatných päť rokov s aktuálne dostupnými údajmi o pracovných úrazoch, t. j. za roky 2014 až 2018, zaznamenaných 2 294 RPÚ, a to s podielom 5,0 % na celkovej početnosti RPÚ za sledované obdobie. S týmto podielom a počtom RPÚ patrí tento sektor medzi relatívne významné z pohľadu výskytu RPÚ v sektorovej štruktúre NSP/SRI. Porovnaním početnosti RPÚ za roky 2014 a 2018 je možné pozorovať, že sa zvýšil počet RPÚ o 47,6 %. Z nižšie uvedeného grafu vyplývajú dva vývojové trendy, a to: zvyšujúci sa počet RPÚ a zvýšenie počtu RPÚ nad úroveň mediánu všetkých sektorov NSP/SRI.

Počet RPÚ v sektore chémia a farmácia a medián RPÚ za všetky sektory NSP/SRI za roky 2014 až 2018

V členení podľa veľkosti zamestnávateľa je možné pozorovať, že v sektore sa zvýšil podiel RPÚ u zamestnávateľov s 500 a viac zamestnancami, a to z 25,9 % v roku 2014 na 41,9 % v roku 2018 a naopak sa znížil podiel RPÚ u zamestnávateľov s 50 až 249 zamestnancami, a to z 37,9 % v roku 2014 na 33,4 % v roku 2018. Klesajúci trend je aj v prípade zamestnávateľov s 250 až 499 zamestnancami, kde sa znížil podiel RPÚ z 21,7 % v roku 2014 na 14,1 % v roku 2018.

Počet RPÚ podľa veľkosti zamestnávateľa (počtu zamestnancov) v sektore chémia a farmácia za roky 2014 až 2018

Výrobná plocha, továreň, dielňa bola, a to s podielom 82,9 % na všetkých RPÚ v sektore, pracoviskom s najvyšším počtom RPÚ za sledované obdobie. Ostatné pracoviská boli podielom menej významné, keďže na druhom mieste bola plocha používaná hlavne na skladovanie, nakladanie, vykladanie, ktorá mala na RPÚ v sektore 6,8 %-ný podiel.

Zamestnania s najvyššou početnosťou RPÚ v sektore chémia a farmácia za roky 2014 až 2018

Najvýznamnejšou príčinou RPÚ v tomto sektore za sledované obdobie, t. j. za roky 2014 až 2018, boli nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy), a to s podielom 79,7 % na celkovom počte RPÚ.

V sektore chémia a farmácia bolo za ostatných päť rokov, 2014 až 2018, evidovaných 21 pracovných úrazov s ŤUZ, a to s podielom 3,5 % na celkovom počte pracovných úrazov s ŤUZ v národnom hospodárstve za vybrané obdobie. Vývoj v tomto sektore bol za posledné dva sledované roky priaznivý, keďže po šiestich pracovných úrazoch s ŤUZ v roku 2017 nebol v roku 2018 evidovaný žiadny pracovný úraz s ŤUZ. Až 47,6 % pracovných úrazov s ŤUZ v tomto sektore bolo na pracovisku: výrobná plocha, továreň, dielňa. Významnou príčinou pracovných úrazov s ŤUZ bolo používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce, vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu a pokynom, zotrvávanie v ohrozenom priestore.

Medzi sektory s najnižším počtom SPÚ patrí taktiež sektor chémia a farmácia, keďže za roky 2014 až 2018 bol v danom sektore zaznamenaný len jeden SPÚ, a to v roku 2015 s podielom 0,5 % na všetkých SPÚ v hospodárstve SR za vybrané obdobie. O predmetnom pracovnom úraze nie sú k dispozícii informácie o pracovisku, kde sa SPÚ stal. Zamestnanec, ktorému sa stal tento SPÚ, bol zaradený medzi predavačov. Príčinou uvedeného SPÚ bolo ohrozenie inými osobami, napr. odvedenie pozornosti pri práci, žarty, hádky, iné nesprávne a nebezpečné konanie.

Inovácie v sektore predstavujú okrem znižovania počtu pracovných úrazov taktiež významný činiteľ riešenia aktuálnej výzvy v oblasti inzerovaných voľných pracovných miest, z ktorých obsadzovaním sú spojené ťažkosti zamestnávateľských subjektov.

Regionálna distribúcia počtu inzerovaných voľných pracovných miest (VPM) v sektore chémia a farmácia podľa úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 30. 9. 2019

V sektore chémia a farmácia bol v prípade VPM s nižšími úrovňami EKR identifikovaný ich najvyšší počet v Trnavskom kraji, a to približne 530. V Nitrianskom kraji bolo na tejto úrovni EKR evidovaných približne 340 VPM. Naopak, najmenej VPM s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR bolo v Banskobystrickom kraji nasledovanom Košickým krajom, v ktorých bol v oboch prípadoch počet VPM s nižšími úrovňami EKR približne 20. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel voľných pracovných miest s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR v Trnavskom kraji, a to 99 % z celkového počtu VPM v rámci kraja a sektora. Trnavský kraj bol nasledovaný Bratislavským krajom, kde podiel VPM s požadovanými nižšími úrovňami EKR dosiahol 97 %. Na druhej strane v Košickom kraji bol podiel VPM s nižšími úrovňami EKR len 63 % a druhá najnižšia hodnota po Košickom kraji bola u VPM s nižšími úrovňami EKR dosiahnutá
v Banskobystrickom kraji, a to približne 71 %. Pri rozbore voľných pracovných miest so strednými úrovňami EKR bol identifikovaný najvyšší počet VPM v Trenčianskom kraji, kde ich počet dosiahol približne 30. V Nitrianskom kraji bolo na tejto vzdelanostnej úrovni EKR evidovaných približne 20 VPM. Naopak, najmenej ich bolo evidovaných v Bratislavskom kraji nasledovanom Trnavským krajom, v ktorých dosiahol počet VPM so strednými úrovňami EKR minimálne hodnoty. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM so strednými úrovňami EKR v Košickom kraji, kde bol ich podiel 23 % z celkového počtu VPM v rámci sektora a kraja. Košický kraj bol nasledovaný Banskobystrickým krajom, kde podiel VPM so strednými úrovňami EKR dosiahol 21 %.

Pri rozbore regionálnej distribúcie VPM z hľadiska úrovne EKR  bol identifikovaný najvyšší počet VPM s vyššími úrovňami EKR v Trenčianskom kraji, a to sedem. V Nitrianskom kraji bolo na tejto úrovni EKR približne päť VPM. Naopak, najmenej VPM s vyššími úrovňami EKR bolo v Trnavskom kraji nasledovanom Banskobystrickým krajom, v ktorých bol počet VPM jedno, respektíve dve. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM s vyššími úrovňami EKR v Košickom kraji, kde bol ich podiel 13 % z celkového počtu VPM v rámci sektora v kraji. Košický kraj bol nasledovaný Banskobystrickým krajom, kde podiel VPM s vyššími úrovňami EKR dosiahol 8 %. Na druhej strane, v Trnavskom kraji a Nitrianskom kraji bol podiel VPM s vyššími úrovňami EKR minimálny.

V sektore chémia a farmácia sú na základe inzerovaných voľných pracovných miest najpočetnejšie nasledovné zamestnania:

  • Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov,
  • Montážny pracovník gumárenských, plastových výrobkov,
  • Operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy,
  • Pracovník v sklade (skladník),
  • Operátor zariadenia v chemickej výrobe (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby),
  • Pomocný pracovník v chemickej výrobe,
  • Nastavovač zariadenia pre spracovanie polymérov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.