Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 sú všetky ekonomické činnosti realizované v tomto sektore vymedzené v rámci sekcie C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA. Konkrétne sektor zahrňuje 4 divízie ekonomických činností, a to: 19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov, 20 Výroba chemikálií a chemických produktov, 21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov a 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu.

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty patriace do nasledovných divízií produktov:

  • 19 Koks a rafinérske ropné produkty,
  • 20 Chemikálie a chemické výrobky,
  • 21 Základné farmaceutické výrobky a farmaceutické prípravky,
  • 22 Výrobky z kaučuku a plastov.

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA:

V rámci divízie CPA 19 Koks a rafinérske ropné produkty sú typické produkty: motorový benzín (gazolín), plynové oleje, stredne ťažké minerálne oleje; stredne ťažké prípravky i. n., mazacie minerálne oleje, ťažké prípravky i. n., propán a bután skvapalnený. Ďalšou divíziou CPA, ktorej produkty sú kľúčové pre tento sektor, je divízia 20 Chemikálie a chemické výrobky, v rámci ktorej medzi hlavné produkty patria najmä: hnojivá a dusíkaté zlúčeniny, plasty v primárnych formách, pesticídy a ostatné agrochemické produkty, saponáty a pracie prostriedky, voňavky a toaletné prípravky, bionafta. Medzi charakteristické produkty divízie CPA 21 Základné farmaceutické výrobky a farmaceutické prípravky patria najmä: provitamíny, vitamíny a ich deriváty, antibiotiká, liečivá, náplasti, katgut (prírodný šijací materiál) a podobné materiály; lekárničky. Ďalej sektor zabezpečuje významné produkty z divízie CPA 22 Výrobky z kaučuku a plastov, a to najmä: nové pneumatiky a duše z kaučuku, rúry, rúrky, hadice a ich príslušenstvo z plastov, stolový a kuchynský riad, ostatné predmety pre domácnosť a toaletné potreby z plastov, príslušenstvo k nábytku, karosériám a podobným výrobkom z plastov; sošky a ostatné ozdobné výrobky z plastov.

Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách  v rámci sektora chémia a farmácia v SR za roky 1995 až 2017 (v mld. EUR)

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 1,2 mld. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 105 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách bola evidovaná v roku 2015, a to približne 2,4 mld. EUR a minimum približne na úrovni 1 mld. EUR bolo dosiahnuté v roku 1997. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je 53,3 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 4,6 %.

V tomto sektore možno označiť celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách ako rastúci, veľmi výrazne najmä v rokoch 2014 až 2016. Počas celého sledovaného obdobia absolútny nárast dosiahol približne 3,6 mld. EUR, čo je relatívny nárast o 383 % v percentuálnom vyjadrení. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2017 približne na úrovni 4,5 mld. EUR a najnižšia úroveň hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola približne 0,7 mld. EUR v roku 2000. V sledovanom období je priemerný ročný nárast približne 156,2 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 16,7 %. Špecifikým prvkom je vývoj v divízii 19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov za roky 2014 až 2016, keď sa hrubá pridaná hodnota v tejto divízii v stálych cenách zvýšila z hodnoty približne 273,8 mil. EUR na viac ako 2 mld. EUR, čo malo výrazný vplyv aj na zvýšenie hodnoty ukazovateľa za celý sektor chémia a farmácia. Osobitne výrazný je nárast v stálych cenách za roky 2014 až 2017.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)

V rámci divízie ekonomických činností 19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre chémiu a farmáciu, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch. Podiel zamestnancov divízie 19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre chémiu a farmáciu na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 65 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 16 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch tvoria približne 7 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 20 Výroba chemikálií a chemických produktov v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)

V rámci divízie ekonomických činností 20 Výroba chemikálií a chemických produktov je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre chémiu a farmáciu, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby. Podiel zamestnancov divízie 20 Výroba chemikálií a chemických produktov vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre chémiu a farmáciu na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 50 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 11 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby tvoria približne 10 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

V rámci divízie ekonomických činností 21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre chémiu a farmáciu, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby. Podiel zamestnancov divízie 21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre chémiu a farmáciu na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 56 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 16 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby tvoria približne 6 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)

V rámci divízie ekonomických činností 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre chémiu a farmáciu, Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo a Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment. Podiel zamestnancov divízie 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre chémiu a farmáciu na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 66 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre automobilový priemysel a strojárstvo, dosahuje približne 11 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment tvoria približne 7 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore chémia a farmácia na základe nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania a celkového salda za rok 2018 (v osobách)

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore chémia a farmácia za rok 2018 sa nachádzal v Trenčianskom kraji, kde ich počet predstavoval približne 2 600, vďaka čomu sa kraj umiestnil na prvom mieste pred Nitrianskym krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania približne 1 500 osôb. Na druhej strane v Banskobystrickom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto sektore len približne 300 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. Pomerne nízky počet osôb nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Košickom kraji, a to približne 500. Z hľadiska výstupu zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Nitrianskom kraji, kde zo zamestnania vystúpilo takmer 2 200 osôb. Nitriansky kraj bol nasledovaný Trenčianskym krajom, v ktorom zo zamestnania v roku 2018 vystúpilo približne 2 000 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi počtom osôb, ktoré nastúpili do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 v Trenčianskom kraji, kde nárast predstavoval viac ako 500 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné saldo zaznamenané aj v Žilinskom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol o viac ako 300. Naopak, v Nitrianskom kraji bol zaznamenaný pokles počtu zamestnaných osôb takmer o 700. K poklesu zamestnaných osôb prišlo aj v Banskobystrickom kraji, kde tento pokles predstavoval približne 40 osôb.

Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore chémia a farmácia v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018

V sektore chémia a farmácia bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda na úrovni 1 278 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 060 EUR. To predstavuje podiel 82,9 % na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 285 EUR, a to predstavuje 100,5 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 2 113 EUR, čo predstavuje 165,3 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým je aj porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami EKR a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel priemernej mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 1 053 EUR, resp. 82,4 percentuálneho bodu z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.