Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor

Sektor celulózo-papierenského priemyslu sa podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE venuje činnostiam patriacim do sekcie C – Priemyselná výroba v divíziách 17 – Výroba papiera a papierových výrobkov a 18 – Tlač a reprodukcia záznamových médií.

Podkategóriami divízie 17 – Výroba papiera a papierových výrobkov sú:

 • 17.11 Výroba celulózy
 • 17.12  Výroba papiera a lepenky
 • 17.21  Výroba vlnitého papiera a lepenky a škatúľ z papiera a lepenky
 • 17.22  Výroba výrobkov pre domácnosť hygienické a toaletné výrobky
 • 17.23  Výroba papiernických potrieb
 • 17.24  Výroba tapiet
 • 17.29  Výroba ostatných výrobkov z papiera a lepenky.

Podkategóriami divízie 18 – Tlač a reprodukcia záznamových médií sú:

 • 18.11  Tlač novín
 • 18.12  Iná tlač
 • 18.13  Služby pre tlač a médiá
 • 18.14  Viazanie kníh a služby súvisiace s viazaním kníh.

V Tabuľke sú zobrazené vybrané finančno-ekonomické ukazovatele za rok 2017 vyhodnotené samostatne za divízie SK NACE 17 a 18. Ako je možné vidieť z údajov v tabuľke, odvetvie celulózo-papierenského priemyslu je na Slovensku násobne väčšie. 

Finančno-ekonomické ukazovatele sektora v odvetviach SK NACE 17 a 18 v roku 2017

Zdroj: Zväz polygrafie na Slovensku

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.