Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)

Celulózo-papierenský priemysel

Silné stránky

 • efektívnejšie využitie a zhodnotenie trvalo udržateľnej a obnoviteľnej suroviny (dreva) na produkty s vyššou pridanou hodnotou
 • dostatočné zásoby domácej obnoviteľnej drevnej suroviny (dreva) pri trvalo udržateľnom hospodárení
 • intenzívne rastúce trhy obalov vyrobených na báze papierov, kartónov a lepeniek
 • rozšírenie portfólia obalov vyrobených na báze obalových papierov, kartónov a lepeniek so zvýšenými bariérovými vlastnosťami, odolnosťou voči vode, olejom, rôznym ďalším kvapalinám a emulziám umožní náhradu jednorazových plastových obalov a biologicky nedegradovateľných obalov – hromadiacich sa vo svetových oceánoch, ale aj na skládkach tuhých odpadov a v prírode ako takej – biologicky degradovateľnými a kompostovateľnými obalmi.
 • Výhodou obalov na báze papiera, kartónu a lepenky je ich biologická báza, biologická degradovateľnosť a kompostovateľnosť.
 • Extrémne zvýšenie bariérových vlastností obalov na báze papiera, kartónu a lepenky špeciálnou povrchovou úpravou – aplikáciou ultratenkých vrstiev biologicky degradovateľných a na biologickej báze vyrobených polymérov.
 • Slovenský celulózo-papierenský priemysel má tie najlepšie predpoklady na obsadenie trhov v oblasti biodegradovateľných obalových materiálov a obalov, a preto v súčasnosti realizuje nové investície, stavajú sa nové papierenské stroje na výrobu obalových papierov v objeme 375 000 ton/rok – čo predstavuje 50 percentné zvýšenie výroby papiera na Slovensku.
 • Plánovaná zvýšená celosvetová spotreba obalových papierov a lepeniek (z dôvodu marginalizácie používania biologicky nedegradovateľných a ťažko degradovateľných obalov predovšetkým na báze plastov z fosílnych surovín) zabezpečí odbyt biologicky degradovateľných obalov na Slovensku a na zahraničných trhoch a to významne zvyšuje potenciál implementácie výsledkov výskumu v praxi.
 • Nové druhy špeciálnych obalových papierov, kartónov a lepeniek a obaly budú vyrábané na báze obnoviteľných, recyklovateľných a biodegradovateľných kompostovateľných surovín, čo bude významným prínosom projektu pre ochranu životného prostredia. Obaly na báze povrchovo zušľachteného papiera a lepenky sú vyrobené na biologickej báze a v prípade, že sa z dôvodu nezodpovednosti ocitnú v prírode – biologicky sa rozložia podobne ako listy padajúce zo stromu, či konáre ulomené vetrom na rozkladové produkty – väčšinou jednoduché cukry, a iné uhľovodíky, ktoré potrebujú pôdne mikroorganizmy na svoj život a v podstate fertilizujú/zúrodňujú pôdu.

Slabé stránky

 • Mnohé nové výrobky na báze biodegradovateľných materiálov ešte nie sú dostatočne známe širokej spotrebiteľskej verejnosti a môže trvať určité obdobie, kým budú v plnej miere akceptované a následne aj požadované a vyhľadávané zo strany zákazníkov.
 • Trhy pre niektoré nové produkty na báze biologicky degradovateľných obalových materiálov sa len vytvárajú a formujú.
 • Výroba biologicky degradovateľných polymérov sa len rozbieha a preto výrobné náklady a technológie výroby týchto látok ešte neprešli dokonalou optimalizáciou, v dôsledku toho sú ich ceny vyššie ako pri polyméroch vyrobených na fosílnej báze, ktorých výrobné technológie sú zavedené už dlhé obdobie, sú optimalizované a veľkokapacitné.
 • Výrobné kapacity biologicky degradovateľných polymérov sú vďaka menšiemu rozšíreniu ich použitia menšie a preto tu ešte nebol uplatnený známy princíp „Economy of scale“ (investičné náklady na realizáciu dvojnásobnej kapacity výroby nie sú dvojnásobné ale iba o cca 40-60 % vyššie ako v prípade pôvodnej výrobnej kapacity),
 • „Economy of Scale“ sú jednotkové ceny biologicky degradovateľných polymérov vyššie.

Príležitosti

 • Nové trendy v používaní obalových materiálov otvárajú nové trhy a predstavujú významnú príležitosť pre rast výrobných kapacít biologicky degradovateľných obalových materiálov a obalov ako takých,
 • Potreba dosiahnutia významne vyšších bariérových vlastností biodegradovateľných obalových materiálov na báze papiera, kartónu a lepenky bude nutne znamenať príležitosť pre výskum v oblasti moderných metód nanášania ultratenkých vrstiev biologicky degradovateľných polymérnych filmov na povrch papierového nosiča. Zároveň to predstavuje významnú príležitosť pre výskum technológií výroby extrémne hladkých papierov, kartónov a lepeniek, aby spotreba týchto cenovo náročnejších polymérov sa minimalizovala a zároveň, aby sa dosiahli maximálne bariérové vlastnosti,
 • Potreba znižovania výrobných nákladov a zvyšovania konkurencieschopnosti biologicky degradovateľných obalových materiálov a obalov z nich vyrobených vytvára príležitosť a tiež výborný potenciál pre výskum nových biologicky degradovateľných polymérov a nových zmesí biopolymérov a techník ich aplikácie na povrch papiera, kartónov a lepeniek – ako klasickej bázy biodegradovateľných obalov,
 • Zvyšujúci sa záujem o biologicky degradovateľné obaly – podporený aj legislatívnymi zmenami v tejto oblasti (napríklad zákaz alebo významné obmedzenie používania biologicky nedegradovateľných obalov alebo pri verejnom obstarávaní sa zvažuje v budúcnosti zohľadňovať aj významné environmentálne hľadisko – teda znevýhodňovať cenovo prístupnejšie biologicky nedegradovateľné obaly a pod.) bude vytvárať príležitosť uplatnenia „Economy of Scale“ – teda výstavbu väčších výrobných kapacít biologicky degradovateľných polymérov, a tým významne znížiť ich jednotkovú cenu a zvýšiť ich konkurencieschopnosť na trhu.

Ohrozenia

 • Lobing osôb zastupujúcich záujmy akcionárov existujúcich výrobných kapacít a investorov do výroby biologicky nedegradovateľných obalových materiálov a obalov z nich na pôde tvorcov legislatívy EÚ môže spomaliť implementáciu naplánovaných legislatívnych zmien orientovaných na ochranu životného prostredia a na náhradu biologicky nedegradovateľných obalov biologicky degradovateľnými a kompostovateľnými obalmi,
 • Nevhodné načasovanie nábehu nových výrobných kapacít pred nástupom ekonomickej recesie môže predĺžiť návratnosť investícií a zvýšiť ceny biologicky degradovateľných polymérov, a tým aj obalov na báze kombinovaných materiálov papiera, kartónu a lepenky s tenkými až ultra- tenkými vrstvami biologicky degradovateľných polymérov,
 • Zníženie odbytu klasických biologicky nedegradovateľných obalov v dôsledku legislatívnych zmien aj v dôsledku pozitívnych zmien v postojoch ľudstva k ochrane životného prostredia vytvorí prebytok ponuky týchto obalov voči dopytu, čo nutne spôsobí zníženie ich cien a tento fakt môže zároveň motivovať výrobcov balených tovarov k návratu na používanie týchto obalov ohrozujúcich životné prostredie a spomalenie procesu ich náhrady,
 • Nástup ekonomickej recesie môže znížiť ceny ropy – surovinovej bázy pre biologicky nedegradovateľné obaly, čím sa ďalej znížia ceny týchto obalov, čo môže zapríčiniť zvýšený dopyt po týchto obaloch, ktoré by ďalej zvyšovali environmentálnu záťaž, vyplývajúcu z používania týchto, v prírode a vo svetových oceánoch sa hromadiacich, odpadových obalov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.