Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)

Polygrafický priemysel

Silné stránky

 • Prevláda tradícia čítania papierových produktov
 • Tradiční zákazníci
 • Vyspelý priemysel so zabehnutou technológiou
 • Kvalita produkcie porovnateľná s EÚ a svetom
 • Výrobcovia strojov sú pripravení na Polygrafia 4.0 (Priemysel 4.0)
 • Malé podniky vedia flexibilnejšie uspokojiť požiadavky zákazníkov.
 • Rast obchodných reťazcov s potrebou tlačiť reklamnú produkciu
 • Polygrafická škola zameraná na všetky fázy polygrafickej výroby
 • Akreditované vzdelávacie kurzy
 • Zameranie polygrafie v rámci vysokoškolského vzdelávania
 • Záujem zamestnávateľov o podporu vzdelávania
 • Pedagogickí pracovníci na dobrej vzdelanostnej úrovni

Slabé stránky

 • Finančne náročný výrobný proces (technológie, vstupy, energie …)
 • Bariéry distribúcie tlačenej produkcie
 • Časté zásahy do legislatívy
 • Malé firmy majú malú absorpčnú schopnosť týkajúcu sa technologických inovácií
 • Malý domáci trh
 • Priťahovanie mladých čitateľov zostáva celospoločenskou výzvou
 • Nedostatok kľúčových pracovníkov (dokončujúce spracovanie, THP pracovníci, tlačiari)
 • Malá informovanosť o polygrafickej profesii u mladej generácie

Príležitosti

 • Synergia s komunikačnými službami (informačným technológiami).
 • Individualizácia potrieb spotrebiteľov vedie k novým a diferencovanejším segmentom trhu s rôznymi požiadavkami na médiá.
 • Narastajúci záujem o Cross-Media obchodovanie
 • Webobchodovanie otvára nové možnosti producentom tlače
 • Digitálna tlač
 • Nové technológie umožňujú znižovať prevádzkové náklady
 • Web to Print
 • Požiadavky na nové formy obalov
 • Atraktivita povolaní (predovšetkým grafik digitálnych médií)
 • Vzdelávanie učiteľov a majstrov v najnovších technológiách
 • Duálny systém vzdelávania
 • Automatizácia a robotizácia vytvára potrebu nových pracovných pozícii v polygrafii

Ohrozenia

 • Polygrafický priemysel je citlivý na výkyvy v hospodárstve a prvý reaguje na recesiu
 • Narastajúce ceny vstupov
 • Nepredvídateľné podnikateľské prostredie z dôvodu legislatívnych zásahov štátu
 • Rozvoj multimediálneho priestoru orientovaného na virtuálne (netlačené) informácie
 • Digitalizácia vedie k nižším nákladom na tlač a môže zvýšiť dopyt po tlači v malých nákladoch
 • Znižujúci sa podiel tlačenej reklamy
 • Environmentálna regulácia týkajúca sa CO2, tlačiarenských farieb a použitého papiera a materiálov pre obalový priemysel.
 • Zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti.
 • Rastúci význam elektronického doručovania mediálneho obsahu prostredníctvom internetu a mobilných zariadení.
 • Cyklicky sa opakujúce krízy (finančné, hospodárske, spoločenské …)
 • Nová generácia prestáva používať tlačenú formu informácií, čo vedie k zneatraktívneniu povolaní v polygrafickom priemysle
 • Hrozba prerušenia kontinuity vzdelávania v niektorých oboroch v dôsledku výpadku pedagógov schopných vzdelávať danú profesiu
 • Nepriaznivý demografický vývoj
 • Odchod odborníkov do zahraničia a  dôchodku.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.