Úvodná správa o sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

Sektor pozostáva z divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2: 17 Výroba papiera a papierových výrobkov, 18 Tlač a reprodukcia záznamových médií. V rámci sektora malo v roku 2018 pracovné uplatnenie približne 13 tisíc zamestnancov, čo bolo približne 0,7 % z celkového počtu zamestnancov v hospodárstve SR. Podiel mužov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora bol približne 61 %, zastúpenie žien dosiahlo 39 %. Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 1 180 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 971 EUR.

Porovnanie podielu vekovej štruktúry zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora celulózo-papierenský a polygrafický priemysel v jednotlivých rokoch 2009 a 2018 (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel mal medzi rokmi 2009 a 2018 pomerne rôznorodé zastúpenie zamestnancov v rámci jednotlivých vekových skupín. Najvýraznejšie narástol podiel zamestnancov vo vekovej kategórii 60 a viac rokov a vo vekovej kategórii 55 až 59 rokov. To indikuje pomerne dynamický nárast veku zamestnancov v sektore. Na druhej strane bol výrazný pokles podielu zamestnancov evidovaný vo vekovej kategórii 30 až 34 rokov, ako aj 35 až 39 rokov.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora celulózo-papierenský a polygrafický priemysel za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania (absolútny počet)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

V sektore sú z hľadiska početnosti zamestnancov výrazné dva stupne vzdelania, a to Vyučení a Vyučení s maturitou, ktorých počet (v každom jednom triedení) v roku 2018 prevyšoval 2,7 tisíc osôb. Ženy v týchto členeniach podľa stupňa vzdelania tvorili podiel 36 % (Vyučení), resp. 25 % (Vyučení s maturitou) na počte zamestnaných osôb s daným stupňom vzdelania. Najviac mužov bolo vyučených s maturitou a najviac žien bolo vyučených. Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore v roku 2018 malo vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa približne 15 % osôb. Z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore malo vysokú školu približne 18 % a z celkového počtu žien zamestnaných v sektore malo vysokoškolskú kvalifikáciu približne 14 %.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora celulózo-papierenský a polygrafický priemysel za rok 2018 v členení podľa hlavných skupín odborov vzdelania (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, okrem zamestnancov so  základným vzdelaním, so stredným a vysokoškolským vzdelaním ukončeným pred rokom 1991

Takmer polovica zamestnancov v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel nadobudla kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky I. Necelá štvrtina zamestnancov úspešne ukončila vzdelávanie v hlavnej skupine odborov 3 Technické vedy a náuky II. Vzdelanie z hlavnej skupiny odborov vzdelania 6  Spoločenské vedy, náuky a služby I má približne 19 % zamestnancov sektora.

Decilové rozpätie miezd zamestnancov v celulózo-papierenský a polygrafický priemysel za rok 2018 v členení podľa hlavných tried zamestnaní SK ISCO-08 (v EUR)

 Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04 V roku 2018 zarábala jedna desatina zamestnancov sektora v priemere mesačnú mzdu nižšiu ako 603 EUR v hrubom, na druhej strane mzdového rebríčka jedna desatina zamestnancov sektora zarábala viac ako 1 685 EUR mesačne. Obdobne ako v celom národnom hospodárstve, tak aj v rámci sektora, dosahovali najvyššie mzdy zamestnanci v hlavnej triede zamestnaní 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci, ktorých mzdy sa však vyznačovali taktiež najväčšími rozdielmi v rámci hlavnej triedy zamestnaní. V ďalších hlavných triedach zamestnaní bola mzdová úroveň podstatne vyrovnanejšia,
v priemere 1 659 EUR zarábali zamestnanci v hlavnej triede 2 Špecialisti, najnižšiu priemernú mzdu,
a to na úrovni 783 EUR, mali zamestnanci v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.