Transformácia výrobkov, služieb a realizovaných procesov

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel, ktorý produkuje vzájomne prepojený súbor sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvoria z klasifikačného hľadiska na účely ekonomickej analýzy nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

  • Výroba papiera a papierových výrobkov,
  • Tlač a reprodukcia záznamových médií.

Transformácia výrobkov, služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte pôsobenia zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež prejavuje pri zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne EKR.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR v rokoch 2017 a 2021 v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, najvýraznejšia zmena v štruktúre sektorovo špecifických zamestnancov nastala na strednej úrovni EKR, kde prišlo k zvýšeniu podielu sektorovo špecifických zamestnancov o cca 5,6 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov s nižšou úrovňou EKR sa znížil o 4,6 p. b.

V roku 2017 predstavovali v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel sektorovo špecifickí zamestnanci s nižšou úrovňou EKR podiel cca 13,1 %. Najpočetnejšou skupinou boli zamestnanci so strednou úrovňou EKR, pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 76,8 %. Zamestnancov s vyššou úrovňou EKR bolo v tomto roku 10,1 %.

Následne, t. j. v roku 2021, bol podiel zamestnancov s nižšou úrovňou EKR cca 8,5 % z celkového počtu sektorovo špecifických zamestnancov. Stredná úroveň EKR bola v tomto roku evidovaná u 82,4 % zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami,
t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 9,1 %-ný podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel za rok 2021 boli zamestnanci vo veku 30 až 49 rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov predstavoval cca 56,9 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo zvýšenie o cca 3,4 p. b. Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 50 a viac rokov, ich podiel mierne poklesol a v roku 2021 už predstavoval 30,8 %. Podiel najmladšej skupiny zamestnancov, t. j. do 29 rokov veku, bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 1,4 p. b., a to na konečných 12,3 %.

Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 2017 a 2021 v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia zmena na úrovni 433 EUR v zamestnaní Majster (supervízor) v celulózo-papierenskej výrobe. Druhé najvyššie zvýšenie miezd v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel bolo medzi rokmi 2017 a 2021 zaznamenané v prípade zamestnania Operátor zariadenia na výrobu papiera, kde príslušný nárast predstavoval 422 EUR. Na treťom mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní Špecialista riadenia celulózo-papierenskej výroby, a to so zvýšením mzdy v priemere o 414 EUR. Výrazné zvýšenie miezd v rámci sektora bolo aj pri zamestnaniach Pracovník zhotovovania tlačovej formy (o 411 EUR) a Strojník zariadenia na výrobu celulózy (o 392 EUR).

Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas sledovaného obdobia v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel najvýraznejšie zvýšenie mzdy v zamestnaní Pracovník zhotovovania tlačovej formy, a to o 532 EUR. Za ním nasledovalo zamestnanie Majster (supervízor) v celulózo-papierenskej výrobe, kde zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 predstavovalo 474 EUR. Mzdový nárast vo výške 425 EUR bol identifikovaný v sektorovo špecifickom zamestnaní Riadiaci pracovník (manažér) v celulózo-papierenskej výrobe. V zamestnaní Špecialista riadenia celulózo-papierenskej výroby išlo o 415 EUR.

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach:

  • Špecialista technológ v polygrafickej výrobe,
  • Dispečer v celulózo-papierenskej výrobe,
  • Majster (supervízor) v polygrafickej výrobe.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.