Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti

Sektor celulózo-papierenského a polygrafického priemyslu mal v roku 2019 najviac zamestnancov v hlavnej triede (ďalej len „HT“)  8 – Operátori a montéri strojov (viac ako  3 100 zamestnancov) a HT 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (viac ako 2 300 zamestnancov).

V sektore pracuje celkovo 11 938 zamestnancov, z toho najviac pracuje v Žilinskom kraji a najmenej v Trenčianskom kraji.  Výraznú prevahu medzi zamestnancami majú muži, ktorí tvoria takmer 62 %.  Pri analýze vekového zloženia zamestnancov sa sledujú 5-ročné vekové skupiny. Dominanciu má skupina vo veku 45–49 rokov a hneď po nej, s trochu nižším zastúpením veková skupina 40–44 rokov. Všeobecne, aj vplyvom nepriaznivého demografického vývoja aj klesajúceho záujmu o prácu v sektore celulózo-papierenského a polygrafického priemyslu dochádza k starnutiu zamestnaneckej štruktúry sektora. Zastúpenie vekovej skupiny 60+ tvorí 7,3 % celkovej zamestnanosti v sektore.

Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov

Prehľad kľúčových odborov vzdelania v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

Najviac zamestnancov v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel (6 % všetkých zamestnancov) malo v roku 2018 vyštudovaný odbor vzdelávania 2466 Mechanik opravár. Z absolventov príde do tohto sektora približne 1,3 %. Ďalším významným odborom z hľadiska prípravy na povolanie je odbor 2860 Chemik operátor, z ktorých sa 4,5 % uplatní v sektore. Zo všetkých zamestnancov sektora ho má vyštudovaný 3,2 % podiel. Medzi zamestnancami sektora je tiež 3,6 % absolventov odboru 6317 Obchodná akadémia a 3,0 % 7902 Gymnázium.

Očakávané trendy v potrebe dopĺňania pracovných síl v sektore celulózo-papierenskom a polygrafickom priemysle v období 2019-2024

Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel v období 2019–2024

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Vysvetlivky: Nahradzujúci dopyt predstavuje pracovné miesta, ktoré sú uvoľňované v dôsledku odchodu zamestnancov z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku). Expanzný dopyt je rozdiel medzi vzniknutými a zaniknutými pracovnými miestami, ktorý je vyjadrený očakávaným rastom zamestnanosti.

Celková dodatočná potreba v sektore bude do roku 2024 na úrovni približne 3 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2022 a najmenej v roku 2019.  Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť v roku 2024. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2021.

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore celulózo-papierenského a polygrafického priemyslu sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 7323001 Technik dokončovacieho spracovania (knihár). Sektor bude do roku 2024 dodatočne potrebovať približne 488-588 osôb. Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl je 8143002 Operátor linky pre výrobu výrobkov z papiera, v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 328-428 osôb.

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 v sektore sa očakáva v zhluku zamestnaní POLYGRAFIA, ktorý zahŕňa viaceré zamestnania sektora. V tomto zhluku v SR bude potrebné dodatočne doplniť približne 1 600 osôb. Na trhu práce sa počíta s príchodom 600 absolventov stredných a vysokých škôl z príslušných odborov vzdelávania:

  • 3446 K grafik tlačových médií,
  • 3457 K operátor tlače,
  • 3431 M 01 polygrafia
  • 3473 H 07 polygraf

V tomto zhluku zamestnaní je teda dodatočná potreba na úrovni 1 000 osôb. Zároveň z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelávania možno očakávať, že v sektore celulózo-papierenského a polygrafického priemyslu sa uplatňuje približne 50. Do roku 2024 v tomto zhluku sa teda očakáva nedostatok absolventov v tomto sektore.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.