Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

O sektore

 

Sektor pozostáva z divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2: 17 Výroba papiera a papierových výrobkov, 18 Tlač a reprodukcia záznamových médií. Takmer polovica zamestnancov v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel nadobudla kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky I.

Graf č. 1 Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora celulózo-papierenský a polygrafický priemysel za roky 2009 a 2018

 Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel patril v roku 2018 do vekovej skupiny 40 až 44 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie narástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 30 až 34 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 40 až 44 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 10,1 % z celkového počtu zamestnancov v sektore.  U žien bola v roku 2018 s podielom 6,7 % najpočetnejšia veková skupina 55 až 59 rokov. Sektor sa na základe porovnania starších vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje starnutím zamestnancov.

Graf č. 2 Štruktúra zamestnancov v rámci sektora celulózo-papierenský a polygrafický priemysel za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania

 Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

V sektore sú z hľadiska početnosti zamestnancov výrazné dva stupne vzdelania, a to Vyučení a Vyučení s maturitou, ktorých počet (v každom jednom triedení) v roku 2018 prevyšoval 2,7 tisíc osôb. Ženy v týchto členeniach podľa stupňa vzdelania tvorili podiel 36 % (Vyučení), resp. 25 % (Vyučení s maturitou) na počte zamestnaných osôb s daným stupňom vzdelania. Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore v roku 2018 malo vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa približne 15 % osôb.

Obrázok č. 1 Priemerná mzda a medián v rámci sektora celulózo-papierenský a polygrafický priemysel za rok 2018

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 1 180 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 971 EUR.

Obrázok č. 2 Zamestnanosť v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel v členení podľa  celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel tvorí 0,65 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR, čím sa radí medzi najmenšie sektory z hľadiska počtu zamestnancov. Z celoštátneho aspektu predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 61 %. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Žilinskom kraji, a to na úrovni 1,36 % z celkového počtu zamestnancov v tomto kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Bratislavskom kraji, a to len 0,28 %.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.