Identifikácia kritických a kľúčových činiteľov

Kritické činitele

 • Nedostatok pracovníkov v príprave polygrafickej výroby (THP-technicko-hospodárski pracovníci)  v dokončujúcom spracovaní – knihári a tlačiari
 • Nízky záujem o štúdium odborov pripravujúcich žiakov a študentov na výkon zamestnania
 • študijný odbor 3431 M 01 polygrafia – polygrafická technológia
 • učebný odbor 3473 H 08 polygraf – knihár
 • študijný odbor 3436 K operátor knihárskych technológií
 • učebný odbor 3473 H 07 polygraf – tlačiar
 • študijný odbor 3457 K operátor tlače
 • Riziko prerušenia kontinuity vo vzdelávacom procese knihárov, generačná výmena na poste majstrov odbornej výchovy a učiteľov odborných predmetov pre dokončujúce spracovanie. Už 15 rokov nie sú žiaci v žiadnej škole na Slovensku pre oblasť dokončujúceho spracovania
 • Environmentálny dopad – životné prostredie,  drevná surovina, trh práce,
 • Neskorá realizácia krokov v rámci konkurenčného súboja na trhu (automatizácia, robotizácia, digitalizácia a  super inovácie),
 • Neskorá realizácia nových trendov (aplikácia automatizácie, IT, robotizácie, digitalizácie) v školstve, ako samostatných predmetov na stredných a vysokých školách
 • generačná výmena,
 • Nedostatok škôl vychovávajúcich budúcich zamestnancov, zameraných pre celulózo-papierenské odvetvie,
 • Zníženie dopytu po produktoch celulózo-papierenského odvetvia,

Environmentálny dopad celulózo-papierenského odvetvia z pohľadu zamestnancov aj celkového pohľadu spoločnosti

Kľúčové činitele

 • Spolupráca zamestnávateľov s vybranými strednými školami, ktoré vzdelávajú pre polygrafický priemysel.
 • Duálne vzdelávanie a výhody, ktoré z neho plynú.
 • Spolupráca zamestnávateľov s vysokou školou, ktorá pripravuje absolventov pre polygrafický priemysel.
 • Plánovanie reprodukcie pracovnej sily na podnikovej úrovni v dostatočnom časovom predstihu.
 • Zatraktívnenie polygrafickej profesie v očiach rodičov a ich detí prostredníctvom kariérneho poradenstva.
 • Kontinuita činnosti zamestnávateľského zväzu pre polygrafický a celulózo-papierenský priemysel,
 • Silnejúce tendencie globálnej  ekologizácie – odbúravanie plastov a náhrada formou papiera
 • Digitalizácia, robotizácia a optimalizácia procesov,
 • Budovanie trvalo udržateľnej siete škôl na výchovu a vzdelávanie kandidátov pre odvetvie celulózo-papierenského a polygrafického priemyslu,
 • Zjednodušenie administratívneho procesu duálneho systému vzdelávania.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.