Dynamika úrovne a špecializácie zručností sektorovo špecifických pracovných síl v rokoch 2019 a 2021

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzujú sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

  • Výroba papiera a papierových výrobkov,
  • Tlač a reprodukcia záznamových médií.

Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel sa svojou veľkosťou radí medzi menšie sektory. K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 0,5 %-ný podiel na úhrnnej zamestnanosti za všetky sektory SRI, pričom aj v náročnom pandemickom období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný stabilný stav. Osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska regiónov SR prezentuje nasledujúci graf.

Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR v rámci sektora celulózo-papierenský a polygrafický priemysel k 31. 12. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel bol charakteristický približne 22 %-ným (viac ako 1 500 osôb) zastúpením Banskobystrického kraja na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov v SR. Približne 19 % (viac ako 1 300 osôb) sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa využilo v Žilinskom kraji. Medzi regiónmi najnižší podiel sektorovo špecifických zamestnancov vykázal k 31. 12. 2021 Nitriansky kraj, a to necelých 6 % z úhrnného počtu sektorovo špecifických zamestnancov.

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 pokles počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach:

  • Operátor linky pre výrobu výrobkov z papiera,
  • Tlačiar, operátor tlače,
  • Technik dokončovacieho spracovania (knihár),
  • Operátor zariadenia na výrobu papiera,
  • Pomocný pracovník v polygrafickej výrobe.

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný nárast počtu sektorovo špecifických zamestnancov v zamestnaniach:

  • Grafik prípravy tlače
  • Pracovník pri príprave tlače,
  • Riadiaci pracovník (manažér) v polygrafickej výrobe.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v štyroch krajoch SR vyššia, ako bola jej celoštátna priemerná hodnota v rámci sektora, pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. V sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel bola najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31. 12. 2021 zaznamenaná v Košickom kraji, kde dosiahla približne 9 %. Jej druhá najvyššia hodnota bola v Nitrianskom kraji, a to cca 8 %. V opačnom spektre sa nachádzal Trenčiansky kraj, kde bola najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti, a to cca 2 %. Podobne nízka hodnota sledovaného ukazovateľa bola aj v Trnavskom kraji, a to necelé 3 %.

Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané najmä v zamestnaniach hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 7 – Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení, resp. 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, rádovo však išlo len o desiatky osôb. Podrobnejšie informácie o sektorovo špecifickej nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka.

Zamestnania s nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
110Technik dokončovacieho spracovania (knihár)
210Pomocný pracovník v celulózo-papierenskej výrobe
37Operátor zariadenia na výrobu papiera
46Strojník linky pre výrobu výrobkov z papiera
55Operátor linky pre výrobu výrobkov z papiera
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sledovanom období bolo zaznamenané zníženie počtu UoZ najmä s predchádzajúcou zamestnaneckou praxou v polygrafii, ako je uvedené v tabuľke nižšie.

Zamestnania s poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
1-9Tlačiar, operátor tlače
2-4Operátor farieb, kolorista v polygrafii
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Zhrnutie: Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 0,5 %-ným podielom sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom aj počas obdobia 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021 bol zaznamenaný stabilný stav. Z regionálneho hľadiska sa sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali najmä v Banskobystrickom a Žilinskom kraji. Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 len minimálny podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre SRI a podobne aj miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola nízka, a to necelých 5 %. Počet sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil iba o cca 30 osôb, a to najmä v zamestnaniach prislúchajúcich hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 7 – Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení, resp. 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel bolo v Prešovskom, Košickom a Nitrianskom kraji, pričom regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila aj návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.