Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s nízkym počtom divízií. Celkovo do sektora boli zaradené dve divízie SK NACE Rev. 2, pričom ide o nasledovné divízie: Výroba papiera a papierových výrobkov, Tlač a reprodukcia záznamových médií.

Najviac zamestnancov v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel malo v roku 2019 vyštudovaný odbor vzdelania 2466 Mechanik opravár. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 224 žiakov denného štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 205 – 305 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 1 % absolventov sa uplatní v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania by malo prísť na trh práce v roku 2020. Približne 6 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 2466 Mechanik opravár.

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 6317 Obchodná akadémia. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 10 632 žiakov denného štúdia. Do roku 2025 príde na trh práce celkovo 5 546 – 6 546 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 1 % z nich sa uplatní v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel. Najviac absolventov príde na trh práce v roku 2025. Približne 4 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 6317 Obchodná akadémia.

Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 2025 a ich uplatnenie v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Celková dodatočná potreba v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel bude do roku 2025 na úrovni približne 2 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2021 a najmenej v roku 2020.

Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel do roku 2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť v roku 2025. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2021.

Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel do roku 2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel, pričom obsahuje aj informácie o celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho dopytu v SR do roku 2025.

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl do roku 2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 9329007 Pomocný pracovník v polygrafickej výrobe, pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 106 – 206 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 119 – 219 zamestnancov, pričom 74 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie 8143002 Operátor linky pre výrobu výrobkov z papiera, ktoré je špecifické pre tento sektor a v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 117 – 217 osôb, pričom v sektore do roku 2025 bude potrebné doplniť približne 101 – 201 osôb.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.