Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje divíziu ekonomických činností 17 Výroba papiera a papierových výrobkov a divíziu 18 Tlač a reprodukcia záznamových médií.

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora celulózo-papierenský a polygrafický priemysel za roky 2009 a 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel patril v roku 2018 do vekovej skupiny 40 až 44 rokov, nasledovanej vekovými skupinami 50 až 54 rokov a 45 až 49 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 30 až 34 rokov. Podiel zamestnancov mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 40 až 44, 50 až 54 a 45 až 49 rokov. Pri ženskom pohlaví dominovali zamestnankyne z vekových skupín  55 až 59, 45 až 49 a 40 až 44 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 40 až 44 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 16,6 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore.  U žien bola v roku 2018 s podielom 17,2 % najpočetnejšia veková skupina 55 až 59 rokov. Sektor sa na základe porovnania početnosti starších vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje evidentným starnutím ľudských zdrojov.

Zamestnanosť v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel v členení podľa celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor celulózo – papierenský a polygrafický priemysel tvorí 0,65 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR, čím sa radí medzi najmenšie sektory z hľadiska počtu zamestnancov. Z celoštátneho aspektu predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 61 % a na základe toho možno skonštatovať, že v porovnaní s ostatnými sektormi sa vyznačuje vysokou maskulinitou. Najvyšší počet zamestnancov v tomto sektore je v Žilinskom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol približne 3,1 tis. osôb. Najvyšší počet mužov sa nachádza v Žilinskom kraji, a to sa týka aj žien. Na druhej strane, vzhľadom na charakter regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto sektore v Trenčianskom kraji, kde ich bolo v roku 2018 evidovaných približne 0,9 tis. Najnižší počet mužov sa však nachádza v Trnavskom kraji a najnižší počet žien je opäť v Trenčianskom kraji. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Žilinskom kraji, a to na úrovni 1,36 % z celkového počtu zamestnancov v tomto kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Bratislavskom kraji, a to len 0,28 %. Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia je diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni 70 %, je v Žilinskom kraji a najvyšší podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore je v Trnavskom kraji, a to 54 %.

V sektore celulózo – papierenský a polygrafický priemysel patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi najpočetnejšie nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Operátori strojov na výrobu výrobkov z papiera; Pracovníci dokončovacích prác tlače a väzby; Operátori zariadení na výrobu celulózy a papiera; Pomocní pracovníci vo výrobe; Tlačiari; Odborní pracovníci v oblasti účtovníctva; Ruční baliči a plniči; Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle; Pracovníci pri príprave tlače a Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe. Počet zamestnancov v tomto sektore sa v najpočetnejších podskupinách zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od približne 0,2 tis. do 1,2 tis. zamestnancov (v každej podskupine jednotlivo).

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora celulózo-papierenský a polygrafický priemysel z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018

Poznámka: Údaje za Vysokoškolské – 3. stupeň nie je možné publikovať pre ich dôverný charakter.
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore celulózo – papierenský a polygrafický priemysel za rok 2018 dosahuje hodnotu 1 180 EUR, čo predstavuje 101 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde v celom národnom hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je 971 EUR, čo je 105 % z mediánu mesačnej hrubej mzdy v celom národnom hospodárstve SR. V sektore celulózo – papierenský a polygrafický priemysel dosahujú najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu zamestnanci s najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania Vysokoškolské – 2. stupeň, a to 1 862 EUR. Na druhej strane najmenej zarábajú zamestnanci, ktorých najvyšší ukončený stupeň vzdelania je Základné a ich priemerná mesačná hrubá mzda je 899 EUR. Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej mzdy v sektore je jej maximum, a to 1 470 EUR, evidované pri rovnakom stupni najvyššieho dosiahnutého vzdelania ako pri priemernej mesačnej hrubej mzde. Najnižšia úroveň mediánovej mesačnej hrubej  mzdy je 770 EUR, a to v rovnakom stupni vzdelania ako pri priemernej mzde. Podiel mediánovej mesačnej hrubej mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde, a to na úrovni 98 %, je u zamestnancov s najvyšším stupňom vzdelania Stredné (bez maturity). Inverzne, u zamestnancov s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania Vysokoškolské – 2. stupeň je tento podiel v rámci sektora najnižší, a to 79 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.