Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 realizuje výlučne činnosti spadajúce do sekcie C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA. Ide o divíziu ekonomických činností 17 Výroba papiera a papierových výrobkov a o divíziu 18 Tlač a reprodukcia záznamových médií.

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty patriace do nasledovných skupín produktov:

  • 17.1 Buničina, papier a lepenka,
  • 17.2 Výrobky z papiera a lepenky,
  • 18.1 Tlač a služby súvisiace s tlačou,
  • 18.2 Reprodukcia záznamových médií.

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA:

Zo skupiny 17.1 Buničina, papier a lepenka predstavujú dôležité produkty: buničina z dreva alebo iných celulózových vláknin, papier a lepenka. V rámci skupiny 17.2 Výrobky z papiera a lepenky a jej triedy 17.21 Vlnitý papier a lepenka, papierové a lepenkové obaly sú typické produkty najmä: vlnitá lepenka v kotúčoch alebo listoch, papierové vrecia a vrecká, kartóny, škatule a debny z vlnitého papiera alebo vlnitej lepenky. Ďalej do tejto skupiny patria významné produkty z triedy 17.22 Papier na použitie v domácnosti, hygienické a toaletné potreby, a to najmä: toaletný papier, vreckovky, odličovacie servítky a uteráky, obrusy a servítky z papieroviny, papiera, buničitej vaty alebo pásov z plstených buničitých vláken, podnosy, tácky, taniere, misky, šálky, tégliky a podobné výrobky z papiera alebo lepenky. Medzi charakteristické produkty skupiny 18.1 Tlač a služby súvisiace s tlačou patria: tlač novín, tlač reklamných a propagačných katalógov, prospektov, plagátov a ostatného reklamného materiálu, tlač časopisov a periodík vychádzajúcich menej ako štyrikrát týždenne.

Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách  v rámci sektora celulózo – papierenský a polygrafický priemysel v SR za roky 1995 až 2017 (v mil. EUR)

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako rastúci, avšak so značnými výkyvmi. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 200 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 64 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách bola evidovaná v roku 2016, a to približne 540 mil. EUR a minimum na úrovni 249,8 mil. EUR bolo dosiahnuté v roku 1999. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je približne 8,7 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 2,8 %.

Značnými výkyvmi sa sektor vyznačoval taktiež z hľadiska vývoja hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách. Počas sledovaného obdobia absolútny nárast tohto ukazovateľa dosiahol približne 14,4 mil. EUR, čo je relatívny nárast o 4 % v percentuálnom vyjadrení. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2009 na úrovni približne 545,9 mil. EUR a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola približne 258 mil. EUR v roku 1999. V sledovanom období je priemerný ročný nárast približne 0,6 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení približne 0,2 %.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 17 Výroba papiera a papierových výrobkov v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Legenda: 

V rámci divízie ekonomických činností 17 Výroba papiera a papierových výrobkov je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby. Podiel zamestnancov divízie 17 Výroba papiera a papierových výrobkov vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 57 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 9 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby tvoria približne 8 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 18 Tlač a reprodukcia záznamových médií v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Legenda:

V rámci divízie ekonomických činností 18 Tlač a reprodukcia záznamových médií je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby. Podiel zamestnancov divízie 18 Tlač a reprodukcia záznamových médií vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 68 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 10 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby tvoria približne 5 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore celulózo – papierenský a polygrafický priemysel na základe nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania a celkového salda za rok 2018 (v osobách)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel za rok 2018 sa nachádzal v Žilinskom kraji, kde ich počet predstavoval približne 400, vďaka čomu sa kraj umiestnil na prvom mieste pred Nitrianskym krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania takmer 300 osôb. Na druhej strane v Prešovskom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto sektore len približne 70 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. Pomerne nízky počet osôb nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Bratislavskom kraji, a to necelých 80. Z hľadiska výstupu zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Nitrianskom kraji, kde zo zamestnania vystúpilo takmer 400 osôb. Nitriansky kraj bol nasledovaný Žilinským krajom, v ktorom zo zamestnania v roku 2018 vystúpilo približne 300 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi počtom osôb, ktoré nastúpili do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 v Žilinskom kraji, kde nárast predstavoval približne 120 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné saldo zaznamenané aj v Trnavskom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol o takmer 70. Naopak, v Nitrianskom kraji bol zaznamenaný pokles počtu zamestnaných osôb o približne 100. K poklesu zamestnaných osôb prišlo aj v Trenčianskom kraji, kde tento pokles predstavoval približne 90 osôb.

Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

V sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda na úrovni 1 180 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 982 EUR. To predstavuje podiel 83,2 % na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 213 EUR, a to predstavuje 102,8 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 831 EUR, čo predstavuje 155,3 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým je aj porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami EKR a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel priemernej mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 850 EUR, resp. 72 percentuálneho bodu z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.