Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Sektorové partnerstvá

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF) pripravuje učiteľov cvičných firiem, plní úlohu simulovaného finančného úradu SCCF. Spolupracuje pri príprave metodík a učebníc podnikateľského vzdelávania a finančnej gramotnosti.

Typ: Workshopy a vzdelávacie aktivity pre zamestnancov

Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF) je členom PEN Worldwide, čo  umožňuje úzku spoluprácu slovenských cvičných firiem so všetkými centrálami cvičných firiem vo svete. Vďaka čomu môžu slovenské cvičné firmy využívať všetky aplikácie, inovácie a zúčastňovať sa na medzinárodných veľtrhoch, seminároch a konferenciách.

Typ: Rozšírenie vzdelávacích programov o inovácie

Partneri sú porotcami súťaží cvičných firiem, čo im umožňuje orientovať sa v tom, akú úroveň vedomostí majú žiaci cvičných firiem v oblasti podnikania a finančnej gramotnosti.

Typ: Spolupráca s organizáciami zameraná na vzdelávanie dospelých

ŠIOV, odbor finančnej gramotnosti; Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF) a podpory smerovania mládeže združuje všetky tieto školy, poskytuje im služby a simulácie vonkajšieho prostredia, podporuje medzinárodnú spoluprácu, pripravuje a organizuje súťaže a veľtrhy na prezentáciu cvičných firiem, remesiel a služieb, na ktoré školy pripravujú svojich žiakov.

Typ: Workshopy a vzdelávacie aktivity pre deti a mládež

Týždeň finančnej gramotnosti - Praha, Žiar nad Hronom.

Typ: Workshopy a vzdelávacie aktivity pre deti a mládež

Prednášky zamerané na finančnú gramotnosť.

Typ: Workshopy a vzdelávacie aktivity pre deti a mládež


Sektorové partnerstvá – sú nástrojom na realizáciu opatrení, ktoré sú prospešné pre rozvoj sektora a jeho ľudských zdrojov. Ide napríklad o partnerstvá škôl a zamestnávateľov, zamestnávateľov a výskumných inštitúcií, inštitúcií vzdelávania dospelých a pod.

Cieľom partnerstiev je dosiahnutie inovácií a modernizácia či posilnenie systému celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy pracovnej sily pre sektor.

Výsledkom činnosti sektorových partnerstiev teda môžu byť nové prístupy vo vzdelávaní a odbornej príprave, profesionálnejšie, dynamickejšie a/alebo angažovanejšie prostredie v organizáciách/podnikoch, či lepšia komunikácia medzi vzdelávacími inštitúciami a zamestnávateľmi/trhom práce (čo sa následne prejaví na lepšej pripravenosti ľudských zdrojov). Sektorové partnerstvá sú tiež prospešné na realizáciu navrhnutých aktivít a opatrení zo sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov s cieľom zabezpečiť dostatok a kvalitu ľudských zdrojov pre sektor do roku 2030.

Pošlite nám návrh na nové partnerstvo

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.