Úvodná informácia o cieľoch a prínosoch skúmania štruktúry ľudských zdrojov v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva z aspektu zabezpečenia procesov sektorovo riadených inovácií

Sektor pozostáva z divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2: 64 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia, 65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia, 66 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia, 68 Činnosti v oblasti nehnuteľností, 77 Prenájom a lízing. V rámci sektora malo v roku 2018 pracovné uplatnenie približne 68 tisíc zamestnancov, čo bolo približne 3,5 % z celkového počtu zamestnancov v hospodárstve SR. Podiel mužov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora bol približne 41 %, zastúpenie žien dosiahlo 59 %. Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 1 570 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 1 149 EUR.

Porovnanie podielu vekovej štruktúry zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v jednotlivých rokoch 2009 a 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo je svojou demografickou skladbou veľmi podobný štruktúre zamestnanosti v celom národnom hospodárstve. Najvyšší podiel na počte zamestnancov v sektore za rok 2018 mala veková skupina zamestnancov vo veku 40 až 44 rokov, ktorej podiel na sektorovej zamestnanosti sa počas obdobia rokov 2009 až 2018 zvýšil výraznejšie, ako tomu bolo v hospodárstve SR ako celku. Najvýraznejšie sa procesy demografického starnutia v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo prejavili v náraste pomerného zastúpenia vekovej kategórie 60 a viac ročných zamestnancov, pri súčasnom poklese podielu mladších zamestnancov.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania (absolútny počet)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor je v porovnaní s celým hospodárstvom SR charakteristický vyššou vzdelanostnou úrovňou, a to u oboch pohlaví súčasne. V porovnaní so štruktúrou zamestnanosti v SR má sektor podstatne menšie zastúpenie mužov i žien so stupňami vzdelania: Vyučení, Základné vzdelanie, Stredné (bez maturity). Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore v roku 2018 malo vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa približne 45 % osôb. Z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore malo vysokú školu približne 48 % a z celkového počtu žien zamestnaných v sektore disponovalo vysokoškolskou kvalifikáciou približne 43 %.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo za rok 2018 v členení podľa hlavných skupín odborov vzdelania (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, okrem zamestnancov so základným vzdelaním, so stredným a vysokoškolským vzdelaním ukončeným pred rokom 1991

Takmer polovica (približne 48 %) zamestnancov v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo nadobudla kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania 6  Spoločenské vedy, náuky a služby I. Hlavná skupina odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky I participovala na sektorovej zamestnanosti prostredníctvom podielu na úrovni približne 19 %. Hlavnú skupinu odborov vzdelania 7 Spoločenské vedy, náuky a služby II absolvovalo približne 15 % a hlavnú skupinu 3 Technické vedy a náuky II približne 11 % zamestnancov v rámci sektora.

Decilové rozpätie miezd zamestnancov v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo za rok 2018 v členení podľa hlavných tried zamestnaní SK ISCO-08
(v EUR)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

V roku 2018 zarábala jedna desatina zamestnancov sektora v priemere mesačnú mzdu nižšiu ako 573 EUR v hrubom, na druhej strane mzdového rebríčka jedna desatina zamestnancov sektora zarábala viac ako 2 653 EUR mesačne. Obdobne ako v celom národnom hospodárstve, tak aj v rámci sektora, dosahovali najvyššie mzdy zamestnanci v hlavnej triede zamestnaní 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci, ktorých mzdy sa však vyznačovali taktiež najväčšími rozdielmi v rámci hlavnej triedy zamestnaní. V ďalších hlavných triedach zamestnaní bola mzdová úroveň podstatne vyrovnanejšia, v priemere 1 944 EUR zarábali zamestnanci v hlavnej triede 2 Špecialisti, najnižšiu priemernú mzdu, a to na úrovni 646 EUR, mali zamestnanci v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.