Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s vysokým počtom divízií. Celkovo do sektora bolo zaradených päť divízií SK NACE Rev. 2, pričom ide o nasledovné divízie: Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia, Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia, Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia, Činnosti v oblasti nehnuteľností, Prenájom a lízing.

Najviac zamestnancov v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo malo v roku 2019 vyštudovaný odbor vzdelania 6317 Obchodná akadémia. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 10 632 žiakov denného štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 5 546 – 6 546 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 8 % absolventov sa uplatní v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania príde na trh práce v roku 2025. Približne 8 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 6317 Obchodná akadémia.

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 7902 Gymnázium. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 70 427 žiakov denného štúdia. Do roku 2025 príde na trh práce celkovo 33 879 – 35 879 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 5 % z nich sa uplatní v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo. Najviac absolventov príde na trh práce v roku 2025. Približne 5 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 7902 Gymnázium.

Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 2025 a ich uplatnenie v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Celková dodatočná potreba v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo bude do roku 2025 na úrovni približne 14 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2021 a najmenej v roku 2020.

Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo do roku 2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť v roku 2025. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2021.

Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo do roku 2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo, pričom obsahuje aj informácie o celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho dopytu v SR do roku 2025.

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl do roku 2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 3321001 Odborný pracovník pre predaj poistných produktov a služieb, pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 1 870 – 2 070 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 1 902 – 2 102 zamestnancov, pričom 54 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie 2412001 Finančný poradca, ktoré je špecifické pre tento sektor a v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 1 404 – 1 604 osôb, pričom v sektore do roku 2025 bude potrebné doplniť približne 1 414 – 1 614 osôb.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.